+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

ПОКАНА

 “МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ   Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН  Адрес: Смолян, бул. България 2;  тел 0301/6-23-95;  ел.адрес: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com П О К А Н А  “МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН на основание т.4 от Приложение № 3 към чл....

ОБЯВА

О Б Я В А На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.17 ал.3  от Наредба №1 от 22.01.2015 г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните  длъжности: „Лекар, специализант по...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95 ОБЯВА На основание протоколи №59/23.08.2021 г. и №61/19.10.2021 г. на СД и предвид обстоятелството, че...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН Адрес: Смолян, бул. България 2  тел 0301/6-23-95;  ел.адрес mbalsmolyan@mbalsmolyan.com Ръководството на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр.Смолян, ОБЯВЯВА предложението си за едно място,...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95 О Б Я В А На основание протокол №57/21.04.2021 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН Адрес: Смолян, бул. България 2                    тел 0301/6-23-95;  ел.адрес mbalsmolyan@mbalsmolyan.com О Б Я В А На основание чл.90 и сл. от КТ и чл.17 (1) от Наредба №1 от 22.01.2015 г....