+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БР. ШУКЕРОВ“ АД ГР. СМОЛЯН З А П О В Е Д № 122/14.03.2023 г. На основание чл. 21, ал.1 от Закона за публичните предприятия и Решение на СД, съгласно Протокол № 5 от 18.01.2023 година Н А Р Е Ж Д А М: Откривам конкурс за...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН Адрес: Смолян, бул. България 2 тел 0301/6-23-95; ел.адрес mbalsmolyan@mbalsmolyan.com О Б Я В А 1. На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.17 ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на...
Министерството на здравеопазването обяви конкурс за член на Съвета на директорите

Министерството на здравеопазването обяви конкурс за член на Съвета на директорите

Министерството на здравеопазването обяви конкурс за член на Съвета на директорите – представител на държавата. Обявлението е от 24.11.2022 г., а договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок до 14.10.2025 г. До участие в конкурса...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН Адрес: Смолян, бул. България 2 тел 0301/6-23-95;  ел.адрес mbalsmolyan@mbalsmolyan.com  О Б Я В А На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.17 ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95 ОБЯВА На основание протокол №59/23.08.2021 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан...

ОБЯВА

МБАЛ“Д-р Братан Шукеров“  АД гр.Смолян ОБЯВЯВА: На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.68 ал.3 и ал.7 от Закона за лечебните заведения конкурс за  длъжностите “Началник отделение” както следва: Началник на Отделение по Нервни болести Началник на Отделение по Кардиология...