+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

КОНКУРС НАЧАЛНИЦИ НА ОТДЕЛЕНИЯ

МБАЛ“Д-р Братан Шукеров“  АД гр.Смолян ОБЯВЯВА: На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.68 ал.3 и ал.7 от Закона за лечебните заведения конкурс за  длъжностите “Началник отделение” както следва: Началник на отделение по Вътрешни болести Началник на отделение по...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ

Класиране  на  кандидатите            12.05.2023г. Комисията, назначена със Заповед №202 от 27.04.2023г., за провеждане на конкурс за избор на Управител  на „Диагностично-консултативен център-Смолян“ ЕООД, открит със  Заповед № 122/14.03.2023г. обявява следното...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95 ОБЯВА На основание протокол №8/29.03.2023 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН  Адрес: Смолян, бул. България 2      тел 0301/6-23-95;  ел.адрес: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com На основание чл.20, ал.4., т.3 от ЗОП, във връзка с чл. 6 от „Вътрешни правила  за  избор  на ...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БР. ШУКЕРОВ“ АД ГР. СМОЛЯН З А П О В Е Д № 122/14.03.2023 г. На основание чл. 21, ал.1 от Закона за публичните предприятия и Решение на СД, съгласно Протокол № 5 от 18.01.2023 година Н А Р Е Ж Д А М: Откривам конкурс за...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН Адрес: Смолян, бул. България 2 тел 0301/6-23-95; ел.адрес mbalsmolyan@mbalsmolyan.com О Б Я В А 1. На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.17 ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на...