+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95 ОБЯВА На основание протокол №59/23.08.2021 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан...

ОБЯВА

МБАЛ“Д-р Братан Шукеров“  АД гр.Смолян ОБЯВЯВА: На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.68 ал.3 и ал.7 от Закона за лечебните заведения конкурс за  длъжностите “Началник отделение” както следва: Началник на Отделение по Нервни болести Началник на Отделение по Кардиология...

ОБЯВА

МБАЛ“Д-р Братан Шукеров“  АД гр.Смолян  ОБЯВЯВА:  На основание чл. 90, ал. 2 от КТ и чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения  конкурс за длъжността „Главна медицинска сестра”. I.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ: Конкурсът да се проведе на база писмена разработка и защита на...

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН  Адрес: Смолян, бул. България 2      тел 0301/6-23-95;  ел.адресmbalsmolyan@mbalsmolyan.com На основание чл.20, ал.4., т.3 от ЗОП,във връзка с чл. 6 от „Вътрешни правила  за  избор  на ...

ОБЯВА

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян ОБЯВЯВА: провеждане на конкурс за отдаване под наем на 111 комплекта, всеки от които включва телевизор, стойка за телевизор, електронен жетонен механизъм, свързани с енергийни източници, разположена в сградата на МБАЛ „Д-р...

ПОКАНА

 “МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ   Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН  Адрес: Смолян, бул. България 2;  тел 0301/6-23-95;  ел.адрес: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com П О К А Н А  “МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН на основание т.4 от Приложение № 3 към чл....