+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Процедура Договаряне без обявление с предмет: Доставка на газьол за отопление с идентификационен номер 00733-2014-0014

    Решение (2 MB) - 13.10.2014 Борсов договор за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на "Софийска стокова борса" АД (2 MB) -...

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ”Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД с идентификационен номер 00733-2014-0013

Обявление за възложена поръчка Върната гаранция за участие Уведомление за отваряне на ценови предложения (348 KB) - 14.01.2015 Решение (2 MB) - 08.10.2014 Протокол № 2 (1 MB) - 12.12.2014 Обявление за възложена поръчка (2 MB) - 23.02.2015 Обявление (87 KB) -...

Открита процедура с предмет доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории за нуждите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

Документи Решение Обявление Документация – 1 страница Документация Техническа спецификация Уведомление за отваряне на ценови предложения Решение №4/07.01.2015 год. Протокол № 1 Протокол № 3 Протокол № 4 Освобождаване на гаранции за участие Информация за...

Открита процедура с предмет: доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД

Документи: Решение Обявление Документация – 1 страница Документация Техническа спецификация Уведомление за отваряне на ценови предложения Решение за прекратяване на процедура Решение №336/24.11.2014 год. Уведомление за отваряне на ценови предложения (138 KB) -...

Открита процедура с предмет: Ремонт на педиатрично отделение на МБАЛ “Д-Р Братан Шукеров”АД

Документи: Решение Обявление Документация – 1 страница Документация Количествена сметка – Приложение №2 Ценово предложение – Приложение №4 Техническа информация на обекта 1 – Приложение №6 Техническа информация на обекта 2 – Приложение №6...

Открита процедура с предмет:„ Доставка на пакетирани хранителни продукти, яйца и мазнини, хляб и хлебни изделия, мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци, консервирани храни, месо и месни продукти ” за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД

Документи: Решение Обявление Документация – 1 страница Документация Уведомление за отваряне на ценови предложения Информация за освобождаване на гаранции на класираните участници на първо и второ място Информация за освобождаване на гаранции на класираните...