+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД – град Смолян, стартира конкурс за специализанти. Здравното заведение обяви свободни места за придобиване на специалност „Кардиология“ – 3 длъжности; „Нервни болести“ – 3 длъжности; „Анестезиология и интензивно лечение“ – 3 длъжности; „Пневмология и фтизиатрия“ – 1 длъжност; “Ревматология“ – 1 длъжност; „Гастроентерология“ – 1 длъжност; „Ендокринология и болести на обмяната“ – 1 длъжност; „Ушно-носно-гърлени болести“ – 2 длъжности; „Очни болести“ – 2 длъжности; „Вътрешни болести“ – 1 длъжност (финансирана от държавата); „Клинична микробиология“ – 1 длъжност (финансирана от държавата) и „Клинична лаборатория“ – 1 длъжност (финансирана от държавата)

Срокът за подаване на документи на желаещите е до 15 юни 2020 година. Конкурсът ще протече под формата на писмен изпит и събеседване.