+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

img_6457[1]

На заключителна пресконференция днес, ръководителят на проект„Подобряване на условията на труд в МБАЛ”Д-р Братан Шукеров” АД – гр.Смолян”, д-р Красимир Събев, отчете постигнатите резултати. Проектът  стартира на 1 октомври 2013 г. и  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 262 787.20 лева, като сумата от 62 787.20 е осигурена от Бенефициента. Продължителността му е единадесет месеца и приключва на 31 Август 2014г.  Основната цел на проекта е подобряване условията на труд в здравното заведение чрез въвеждане на новаторски и адаптивни форми на организация на труда, както и постигане на здравословни и безопасни условия на труд.

По проекта е постигнато модернизиране на колективните средства за хигиенна защита чрез закупуване на перална-центрофугална машина, сушилна машина и гладачен каландър. Закупени са и са предоставени за ползване от работещите в дружеството нови лични предпазни средства и специално работно облекло

„Прекият ефект от направения анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност се изрази в минимизиране на рисковете за здравето и безопасността на персонала, в подобряване културата на безопасен труд в организацията. Постигна се намаляване риска от възникване на вътреболнични инфекции чрез закупуването, доставката и монтажа на перална-центрофугална машина, сушилна машина и гладачен каландър, които гарантират високо качество на прането с максимална степен на дезинфекция“, посочи д-р Събев.