+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

“МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН на основание т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала,публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г.  и Заповед № 475/ 28.05.2018 г. на Изпълнителния Директор на болницата,

КАНИ

Всички заинтересовани институции да представят оферта за избор на изпълнител за предоставяне на финансова услуга от кредитна институция за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян

 1. Описание на предмета на процедурата.

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за предоставяне на финансова услуга от кредитна институция за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян за срок от две години, което включва отпускане на кредит – овърдрафт в размер до 300 000 лв. за оборотни средства.

Банковите институции следва да разполагат с банков офис или представителство на територията на гр. Смолян.

Описание на критериите за отпускане на банков кредит – овърдрафт в размер до 300 000  лв.

 • Вид на кредита – овърдрафт
 • Размер на кредита – до 300 000 лв.
 • Валута на кредита – български лева
 • Цел на кредита – за оборотни средства.
 • Срок на кредита – 24 месеца, считано от датата на договора за кредит
 • Начин и срок на усвояване – автоматично от разплащателната сметка при недостиг на средства, през целия срок на кредита.
 • Начин на погасяване – тримесечни намаляващи плафони.
 • Плащане на лихва – ежемесечно.
 • Начисляване на лихва – върху усвоената част от кредита, считано от датата на усвояването й.
 • Годишен лихвен процент – до 4 %.
 • Без такса за обработка на документацията по кредита.
 • Без такса ангажимент за неусвоената част от кредита.
 • Годишен комисион за обработка и управление на кредита – не повече от 0,50%.
 • Без такса за предсрочно погасяване на кредита или част от него.
 • Обезпечение: Особен залог върху вземания по договор за извършване на медицински услуги с НЗОК.
 • Без такса за подготовка на заявление за вписване на особен залог върху вземанията.
 • Всички плащания по главницата на кредита и плащанията, свързани с дължимите лихви, такси и комисионни ще се извършват на последно число от месеца чрез директен дебит от банковата сметка на Възложителя открита в банката предоставила кредита.

2.Указания за подготовка на офертата:

2.1. Участниците в процедурата, трябва да оферират всички проценти, включени в ценовата оферта. Ценова оферта, която не е попълнена изцяло е невъзможно да бъде оценена и участникът, който е депозирал непълното предложение, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Всеки участник е длъжен да предостави само един вариант на ценова оферта.

2.2. Предложените такси и лихви не подлежат на корекция за срока на договора, освен в случаите, когато това е в полза на Възложителя.

2.3. При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа стриктно към обявените от Възложителя условия. Предложението се подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

2.4. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва предмета на процедурата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. В общия плик с офертата се поставят всички документи, изискани от Възложителя.

 1. Условия за участие в процедурата:

3.1. Срок на подаване на офертите: до 16:00 часа на 05.06.2018 г. включително. Офертите се подават в деловодството на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян, бул. България № 2.

 1. Необходими документи за участие:

4.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата;

4.2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

4.3. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е подписана от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;

4.4. Лиценз на участника, издаден от БНБ, по чл.2, ал.1 от  Наредба №2 за лицензиите,одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции – копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“, печат и подпис на представляващия;

4.5.Заверено копие на документ, удостоверяващ валиден (присъден, непроменен  и неоттеглен) към 01.05.2018г. дългосрочен кредитен рейтинг с оценка, присъдена от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch или Българска агенция за кредитен рейтинг, или „Ваа3”, присъдена от Moody’s.

4.6. Данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон,  адрес, представляващ и координатор за изпълнението;

4.7. Декларация със срок на валидност на офертата-минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок на подаване на офертите.

4.8. Техническо предложение – Приложение №1

4.9. Ценова оферта – Приложение №2

 1. Критерии и показатели за избор и методика на оценка: ”икономически най-изгодна оферта”.

Най-изгодна е офертата, получила най-висока комплексна оценка, съответно участникът с най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

Максималният брой точки за един участник е 100, който се формира като сбор на Неколичествените /НК/ и на Количествените критерии /КК/, а именно:

НК + КК = 100

5.1. Неколичествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка – 40 на сто:

НК = НК1 + НК2 + НК3+ НК4

5.1.1.Наличие на платформа за интернет банкиране с необходими минимални технически изисквания на интернет браузерите  и надеждността на услугата електронно банкиране на базата на международно одобрен стандарт за защита на финансова информация, НК1 – с максимална тежест 15 точки.

– наличие на интернет банкиране  – 15 т.

– липса на интернет банкиране – 1 т.

5.1.2.Срок за обслужване на плащанията – НК2 – с максимална тежест – 10 точки.

– Спрямо това дали участниците обслужват плащанията в посочените по-долу срокове, същите получават по 1.25 точки за всеки покрит срок на дебитен/кредитен вальор, както следва:

Преводи в BGN
Носител Платежна система Срок на депозиране/ приемане на нарежда

нето

Дата

на изпълнение

Дeбитен вальор

(за сметката на

наредителя)

Кредитен вальор

(за сметката на

получателя)

Електронен Бисера до 15.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Рингс до 15.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Вътрешнобанкови до 18.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Бисера/ Рингс от 15.01 до 18.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Следващият работен ден

5.1.3.Развитие на клонова мрежа, НК3 с максимална тежест – 5 точки.

Участникът с най-развита клонова мрежа се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата НК3 = (Мiмах)х5, където Ммах е най-големия брой клонове, офиси и отдалечени работни места за обслужване на територията на град Смолян, посочен от участник, а Мi е брой клонове, офиси и отдалечени работни места за обслужване на територията на град Смолян, посочен от конкретния участник.

5.1.4. Дългосрочен рейтинг на участника – присъден от Агенцията за кредитен рейтинг, НК4 – с максимална тежест – 10 точки.

Оценката по този показател се определя по таблицата:

№ по ред Standard & Poor’s Fitch БАКР Moody’s Оценка
1 AAA AAA AAA Aaa 10
2 AA+ AA+ AA+ Aa1 9
3 AA AA AA Aa2 8
4 AA- AA- AA- Aa3 7
5 A+ A+ A+ A1 6
6 A A A A2 5
7 A- A- A- A3 4
8 BBB+ BBB+ BBB+ Baa1 3
9 BBB BBB BBB Baa2 2
10 BBB- BBB- BBB- Baa3 1
11 BB+ BB+ BB+ Ba1 0,

всеки по-нисък се оценява с 0

 

Представеният кредитен рейтинг може да е определен от посочените в таблицата кредитни агенции или други лицензирани агенции, съпътстван с анализ за  съответствие към рейтинговите скали на посочените рейтингови агенции.

5.2. Количествени критерии, с обща относителна тежест – 60 на сто:

           5.2.1. Оценка на предоставения кредит КК с максимална тежест –  60 точки. При следните показатели, със съответстващите теглови коефициенти:

         П1 – Годишен лихвен процент с коефициент на тежест в крайната оценка – 50;

        П2 – Размер на годишен комисион за обработка и управление на кредита, с коефициент на тежест в крайната оценка – 10;

          5.2.2.Изчисляване на оценките по отделните показатели:

Индивидуалната оценка на всеки един от участниците по показателите П1 и П2 се изчислява по следната формула:

П1,П2= minO/Oi

Където: П1 и П2  е оценката на съответния участник по показателя minO, което е минималното предложение по съответния показател, получено от участник.

Oi е предложението на оценявания участник по съответния показател.

При прилагането на методиката и определянето на оценките и при двата показателя се взема в предвид цифрата на предложения процент. Индивидуалната оценка на всеки един от участниците по всеки от посочените показатели се изчислява, както следва:

Комплексната оценка на показател КК на всеки един от участниците се получава като сума от оценките по горепосочените показатели, изчислени по формулата:

КК=50 х П1 + 10 х П2

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която оценката по количествения критерий е най-висока. При условие оценките по количествения критерий на две или повече оферти са равни, то в този случай се провежда жребий.

Поканата и Приложенията да могат да се изтеглят от сайта на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – www.mbalsmolyan.com и Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg – Раздел: Покани за избор на финансова институция.

 

ПОВТОРНА ПОКАНА- МБАЛ Смолян

Приложение №1

Приложение №2