+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

електронен-болничен-лист

От 1 януари 2015г. се въвежда нов ред за издаване на болничните листове

 

От 01.01.2015г. отпада задължението на работодателите да декларират болничните листове на своите служители/работници в Националния осигурителен институт. Това ще правят лекарите, които ги издават. Промените  са във връзка със стартирането на Електронния регистър на болничните листове и имат за цел както намаляване на административните разходи, така и съкращаване на сроковете за изплащане на обезщетенията на осигурените лица. Освен това органите на медицинската експертиза ще имат достъп в реално време до информацията, съдържаща се в електронния регистър на болничните листове.

Отпускът за временна неработоспособност ще се оформя от лекаря с болничен лист по специален електронен образец №3, който ще се дава на пациентите на хартиен носител за представяне пред работодателя/осигурителя  им за оформяне на отпуск и ведомост за заплати.

За издаване на болнични листове след 01.01.2015г. задължително следва да се използва програмен продукт, разпространяван безплатно от НОИ или друг програмен продукт, отговарящ на функционалните изисквания, публикувани на интернет страницата на института. Във връзка с промените, от 1-ви декември 2014г. лекарите/ лекарите по дентална медицина и лечебните заведения следва да се регистрират като потребители на уеб услугите, предоставяни от НОИ, за да могат да заявяват и получават уникални номера на болнични листове онлайн, да подават данни, както и да тестват подаването на данни и получаването на справки от електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им. Регистрацията се извършва чрез уеб приложение, достъпно през сайта на института. Трябва и да притежават валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис. Лечебните заведения, които не са регистрирани в НОИ, от 1 декември 2014г. следва да подадат заявление по образец ( заедно с регистрацията на лечебното заведение ) за получаване на уникални номера на болничните листове в териториалното поделение на НОИ по седалището си.

Подробна информация за необходимите действия, които трябва да бъдат предприети във връзка с Електронния регистър на болничните листове, може да се намери в публикуваната на сайта на НОИ електронна брошура.

РЗИ – СМОЛЯН