+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БР. ШУКЕРОВ“ АД

ГР. СМОЛЯН

З А П О В Е Д

 122/14.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал.1 от Закона за публичните предприятия и Решение на СД, съгласно Протокол № 5 от 18.01.2023 година

Н А Р Е Ж Д А М:

Откривам конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център“ ЕООД – гр.Смолян,  ЕИК 201004249 при следните условия:

І. Изисквания към кандидатите:

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1.1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.2. да имат завършено висше образование, призната специалност и квалификация по здравен мениджмънт или магистър по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

1.3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

1.4. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

1.5. да не са поставени под запрещение;

1.6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.7. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

1.8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

1.11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството и Закона за публичните преприятия;

1.12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

ІІ. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от три години. Месечното възнаграждение се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

III. Необходими документи за участие в конкурса

За участие в конкурса  се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

Плик № 1 – съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и попълнени образци на документи и декларации, които са приложение към обявлението за конкурса:

 1. Автобиография;
 2. Заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ медицина или „магистър“ по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
 3. Заверено копие на документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт.
 4. Заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 5. Заверено копие от документ за придобита специалност.
 6. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1 и ал.3 от ЗПП по образец – Приложение № 2;
 7. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец – Приложение № 3;
 8. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Плик № 2 – съдържа разработената концепция за развитието и приноса на кандидата чрез неговото управление за постигане на положителни резултати на „Диагностично-консултативен център – Смолян“ ЕООД за срок от три години.

Пликове  № 1 и № 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон  за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на МБАЛ като приносителя се информира за входящия номер.

ІV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса

Документите за участие в конкурса се подават до 21.04.2023 г.

 V. Начин на провеждане на конкурса

Комисията провежда конкурсната процедура като извършва следните действия:

 1. допускане на кандидатите на база на представените документи и критериите за  подбор.
 2. оценява представените от кандидатите концепции за развитие на лечебното заведение.
 3. провеждане на събеседване (интервю) с допуснатите кандидати.
 4.   изготвяне на крайно класиране на допуснатите кандидати на база на резултатите от  концепцията за развитие и събеседването /интервюто/.
 5.   представяне на окончателен протокол, който съдържа списък на класираните кандидати, на съвета на директорите за утвърждаване.

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите  са:

 1. Особености и характеристики на дейността на ДКЦ-ЕООД.
 2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на ДКЦ-ЕООД

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и  други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на ДКЦ-ЕООД.

VI. Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Емилия Апостолова – Зам.-директор по медицински дейности.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/д-р М. Даракчиев/