+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

Адрес: Смолян, бул. България 2 тел 0301/6-23-95; ел.адрес mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

О Б Я В А

1. На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.17 ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните длъжности:
„Лекар, специализант по Кардиология“ – 3 длъжности
„Лекар, специализант по Нервни болести“ – 2 длъжности
„Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмянат – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Ортопедия и Травматология“ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Клинична микробиология“ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Хирургия“ – 2 длъжности
„Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“ – 2 длъжности
„Лекар, специализант по Урология“ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Гастроентерология“ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 длъжности
„Лекар, специализант по Вътрешни болести“ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Инфекциозни болести “ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Педиатрия “ – 2 длъжности

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции от 15.03.2023г. до 16.00ч. на 18.04.2023г., като подадат в служба „Личен състав” следните документи:
1.Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
2.Документ за самоличност (показва се)
3.Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
4.Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.
Заемането на длъжностите по т.1 се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване.

Справки и допълнителна информация на телефон
0301/6-26-66 – г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ