+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

Адрес: Смолян, бул. България 2 тел 0301/6-23-95;  ел.адрес mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

 О Б Я В А

 1. На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.17 ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните  длъжности:
 • „Лекар, специализант по Кардиология“ – 4 длъжности
 • „Лекар, специализант по Нервни болести”             – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Ортопедия и Травматология“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Хирургия“             – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“                                   – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Гастроентерология“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Вътрешни болести“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Инфекциозни болести “ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Клинична микробиология” – 1 длъжност

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции  от 29.06.2022г. до 29.07.2022г, като подадат в служба „Личен състав” следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса ( свободен текст);
 2. Документ за самоличност( показва се)
 3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
 4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите по т.1 се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване.

Справки и допълнителна информация на телефон

                                                       0301/6-26-66 – г-жа Родопска

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ