+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян

ОБЯВЯВА:

На основание чл. 90, ал. 2 от КТ и чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения обявявам конкурс за длъжността „Главна медицинска сестра”.

I.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Конкурсът ще се проведе на база писмена разработка и защита на тема:„Ролята и мястото на главната медицинска сестра за осигуряване на качествени здравни грижи в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян”.

Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

С допуснатите и явили се кандидати се провежда и събеседване.

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  • Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;

III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
  • Лична карта или друг документ за самоличност (връща се веднага);
  • Автобиография;
  • Документ за трудов стаж;
  • Диплом за завършено висше медицинско образование, степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравни грижи”;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Документ за медицински преглед (необходим само при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение над три месеца).
  • За външни кандидати – препоръки от настоящата или последната месторабота;
  • Писмен проект на тема „Ролята и мястото на главната медицинска сестра за осигуряване на качествени здравни грижи в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян”.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и всички останали документи по провеждането на конкурса са на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Документите на кандидатите ще се приемат в служба „Личен състав“ до 16:00 часа на 12.02.2016 год. в запечатан плик, срещу което се получава удостоверение за подадено заявление.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да представят до 16:00 часа на 26.02.2016 год. в деловодството на лечебното заведение в запечатан плик писмената си разработка по обявената тема.

Справки и допълнителна информация на телефон

0301/6-26-66-г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ