+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МБАЛ“Д-р Братан Шукеров“  АД гр.Смолян

 ОБЯВЯВА:

 На основание чл. 90, ал. 2 от КТ и чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения  конкурс за длъжността „Главна медицинска сестра”.

I.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Конкурсът да се проведе на база писмена разработка и защита на тема:

„Ролята и мястото на главната медицинска сестра за осигуряване на качествени  здравни грижи в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян”.

Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

С допуснатите и явили се кандидати се провежда и събеседване.

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  • Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;

       III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
  • Лична карта или друг документ за самоличност (връща се веднага);
  • Автобиография;
  • Документ за трудов стаж;
  • Диплом за завършено висше медицинско образование, степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравни грижи”;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Документ за медицински преглед (необходим само при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение над три месеца).
  • За външни кандидати – препоръки от настоящата или последната месторабота;

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и всички останали документи по провеждането на конкурса са на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Документите на кандидатите да се приемат в служба „Личен състав“ до 16.00ч. на 03.05.2022 год. в запечатан плик, срещу което се получава удостоверение за подадено заявление.

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян чрез Икономист по труда и Звено за информация, анализ и контрол предоставя на кандидатите исканата информация за разработване на темата срещу удостоверение за подадено заявление за участие в конкурса.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да представят до 16.00 ч. на 05.05.2022 год. в деловодството на лечебното заведение в запечатан плик писмената си разработка по обявената тема.

  Справки и допълнителна информация на телефон

                  0301/6-26-66-г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ