+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

 Адрес: Смолян, бул. България 2      тел 0301/6-23-95;  ел.адресmbalsmolyan@mbalsmolyan.com

На основание чл.20, ал.4., т.3 от ЗОП,във връзка с чл. 6 от „Вътрешни правила  за  избор  на  регистриран  одитор  за  заверка  на  годишния  финансов отчет  наМБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД,  приети  на извънредно Общо  събрание  на  акционеритена дружеството,  проведено  на 09.11.2020  г., във  връзка  с чл.2,  ал.  1,  т.1  и  2от  Закона  за  публичните  предприятия  и Заповед №232/11.03.2022 г. на Изпълнителния директор на дружеството

МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД

ПУБЛИКУВА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКАИ ЗАВЕРКАНА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТЗА 2022 г.НА МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД И „ДКЦ СМОЛЯН“ ЕООД

 1.Предмет: Избор  на регистриранодитор  за  извършване  на  независим финансов  одит  в съответствие  сНСС,включително  на  изготвяне  на  доклад сконстатации,  рискове  и  проблемни  области  и  насоки  за  решаване,  както  и препоръки за подобряване на финансовата отчетност на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД и заверка  на  ГФО  за  2022 година. В  одиторския  доклад  изпълнителят задължително  изразява  и  мнение  относно  съответствието  между  годишния доклад  за  дейността  и  годишния  финансов  отчет  за  същия  отчетен период.Изпълнителят има право да изисква пълно съдействие и информация от ръководството на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД.

2.Обхват на финансовия одит:Одиторът следва да поеме ангажимент да извърши  независим  финансов  одит  на  финансовите  отчети  за  следните три дейности:

Дейност  №1 – „Проверка  и  заверка  на  ГФО  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД гр.Смолян за 2022 г.

Дейност  №2 – „Проверка  и  заверка  на  ГФО  на  „ДКЦ Смолян“ ЕООД за 2022 г.

Дейност №3 – „Проверка и заверка на консолидиран ГФОнагрупата МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД за 2022 г.

Обхватът  на  одита  следва  да  включва  следното -последователност  на прилагането  наоповестената  счетоводна  политика: обоснованостна  текущото начисляване за  всеобхватно и достоверно  отразяване на  активите, пасивите и дейността на дружествата: ефективност на вътрешния контрол, достоверност на  представената във финансовия  отчет  информация, съответствие между информацията във  финансовия  отчет,  приложение  и  доклада  за  дейността  на дружествата.

 1. Информация относно балансовата стойност на имуществото подлежащо на одитиране:

3.1.  Балансова  стойност  на актива на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – 14 121 хиляди лева към 31.12.2021 г.

3.2.  Балансова  стойност  на актива на „ДКЦ Смолян“ ЕООД – 328 хиляди лева  към 31.12.2021 г.

 1. Изисквания към кандидатите/критерии за подбор/:
 2. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията и на изискванията от Възложителя, посочени в настоящата обява.

-Не може да участва в процедурата кандидат, който е извършвал задължителен финансов  одит  на  финансов  отчет  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД в продължение на последните четири поредни години.

 1. Правоспособност-Кандидатът, както и  предложеният  от  него  одитор –Ръководител  на  екипа,  трябва  да  е  регистриран  одитор,  по  смисъла  на  §1,  т.  36  от Допълнителните   разпоредби   на   Закона   за   независимия   финансов   одит (ЗНФО)(„Регистриран одитор“ е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра почл. 20от ЗНФО, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети).
 2. Кандидатъттрябва да разполага с най-малко 5 (пет)-годишен опит в областта на финансовия одит и да е дипломиран експерт-счетоводител  при  ИДЕС  в  България.
 3. Срокове на изпълнение:

5.1. До 31.03.2023 г. – за годишен финансов отчет на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД;

5.2. До 31.03.2023 г. – за годишен финансов отчет на „ДКЦ Смолян“ ЕООД;

5.3. До 31.03.2023 г. за консолидирания годишен финансов отчет.

 1. Максимално допустима стойност на  услугата /за  трите  дейности/— 6500,00 (шест хиляди и петстотин лева) без ДДС.
 2. Срок на валидност на  офертата:

30  календарни  дни,считано  от  крайния срок за подаване на оферти, определен в настоящата покана.

 1. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването на офертите, отговарящи на обявените условия ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий за възлагане „най-ниска цена”.

 1. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
 2. Кандидатътподготвя и  представя  оферта  по  образец,  съгласнонастоящата документация. Офертататрябва да съответстванапълно на изискванията на възложителя и да се отнася до пълнияобем на услугата. Съдържащият се в настоящата обява образец на оферта е задължителенза участниците. Всеки  участник  има  право  да  представи  само  една  оферта.  Не  се  допуска представянето на различни варианти на офертата.Срокът  на  валидност  на  офертите  е  30  календарни  дниоткрайния  срок  за подаване на оферти, определен в обявата.
 3. Офертата се  представя  в  запечатан  непрозрачен  плик,  от кандидатаили упълномощен  от  него  представителили  по  пощата,в  деловодството  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян4700, бул. „България” №2. Върху  плика  се  посочват  имената  на  физическото  лице,  адрес,  или наименованието на юридическото лице, седалище и адрес на управление, телефони по възможност факс и електронен адрес.
 4. Кандидатътизготвя офертата си  при  спазване  на  изискванията  на възложителя.
 5. При изготвянето на  офертата кандидатъте  длъжен  да  се  придържа  към образците на възложителя без да ги променя.
 6. Офертата се  изготвя  на  български  език  и  се  подписва  от  законния представител  на  участника  или  от  изрично  упълномощено  лице,  катов  офертата  се прилага нотариално заверено пълномощно(оригинал или заверено копие).
 7. Съдържание на офертата

В пликас офертататрябва да се съдържатследнитедокументи:

6.1.Оферта  по  образец    (оригинал) –изготвя  се  по  приложения  образец Приложение № 1.

6.2. Декларация във връзка с критериите за подбор-изготвя се по приложения образец Приложение № 2, към която се прилагат:

-Доказателства за наличието на експерт с изискуемия опит-заверени копия от дипломи,  сертификати,  трудови  договори,  договори  за  управление,  договори  за изпълнение, референции и др.

6.3.Ценово предложение –изготвя сепо приложенияобразец Приложение № 3.

6.4.Списък на документите, съдържащи се в офертата –Приложение №4.

 1. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НАОФЕРТИ

Всеки  кандидат  може  да  подаде  оферта до  16.00  часа  на 23.03.2022  г.,  вделоводството на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян4700, бул. „България” №2.

Образци на приложения

обява-одитор-2022