+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян

ОБЯВЯВА:

провеждане на конкурс за отдаване под наем на 111 комплекта, всеки от които включва телевизор, стойка за телевизор, електронен жетонен механизъм, свързани с енергийни източници, разположена в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, находяща се в гр. Смолян, бул. България №2

 1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на 111 комплекта, всеки от които включва телевизор, стойка за телевизор, електронен жетонен механизъм, свързани с енергийни източници, разположени в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, находяща се в гр. Смолян, бул. България №2, описани по местоположение в Приложение №1 от конкурсната документация.
 2. Начална наемна цена – 1522,00 (хиляда петстотин двадесет и два) лева месечно без ДДС.
 3. Срок на договора – 3 (три) години.
 4. Изисквания към участниците:

4.1. Юридически или физически лица, създадени по Търговския закон или по Закона за кооперациите, както и дружества, които могат да извършват търговска дейност по законодателството на държава – членка на Европейския съюз или на държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство;

4.2. Да обслужват сервизно телевизорите и електроните механизми за жетони и да поддържат работеща цялата инсталация.

 1. Размер и условия на депозита за участие – 761,00 /седемстотин шестдесет и един/ лева, вносими по следната банкова сметка на болницата:

МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД, гр. Смолян

Банка: „Първа Инвестиционна Банка” АД

Банков код (BIC): FINVBGSF

Банкова сметка (IBAN):BG54FINV91501017423230

Внесеният депозит за участие от неспечелилите кандидати се освобождава след закриване на конкурса, като се задържа депозита на спечелилия участник, който се прихваща от наемната цена или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска.  В случай на оттегляне на офертата след изтичане на срока за подаване, както и в случай, че кандидата, определен за спечелил конкурса не изпълни задължението си за сключване на договор, депозитът не се връща.

 1. Начин на плащане на цената – Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 10-то число на съответния месец. По споразумение със страните може да се заплаща и авансово за определен срок, по банковата сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.
 2. Документи, които следва да се представят от всеки участник в конкурса:

7.1. Оферта (техническо и ценово предложение), подписано и подпечатано от участника, съдържащо достатъчно идентификационни данни за участника, конкретни предложения по условията на конкурса, наемна цена, начин и условия на плащане, срок на валидност и други условия към наемодателя – по усмотрение на участника;

7.2. Проект на договор-предложен от участника;

7.3. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация;

7.4. Копие от документ за закупена конкурсна документация;

7.5. Копие от документ за внесен депозит за участие в конкурса;

7.6. Декларация за извършен оглед на обекта на конкурса- Приложение №2;

7.7. Сведения за участника – Приложение № 3;

Когато участникът е чуждестранно дружество, предложението се подава на български език, а документите, които са на чужд език, се представят и в официален превод на български език.

 1. Специални условия:

8.1. Наемателят ще ползва, стопанисва и експлоатира наетия актив само за определения в договора начин на ползване, като получава правото на собственост върху събраните жетони – за целта наемателят ще събира жетоните периодично и по начин, с който не нарушава вътрешния ред на съответното отделение, дневното работно време, спокойствието на пациентите и диагностично-лечебния процес. Наемателят има право да предложи алтернативен начин за отчитане на ползваното време на услугата от пациентите, като промяната е за негова сметка.

8.2. Наемателят е длъжен да си осигури всички разрешителни за предоставяне на ТВ услугата.

8.3. Наемателят трябва да осигури телевизионен сигнал до 75 точки, ползвани от персонала.

8.4. Наемателят следва незабавно да съобщава на наемодателя за повредите и посегателствата, извършени върху наетия актив, за които е узнал;

8.5. Наемателят трябва да спазва правилата за вътрешния ред в лечебното заведение на наемодателя и правилата за пожарна и аварийна безопасност;

8.6. Наемателят трябва да постави върху всеки телевизор и периодично да следи за наличието на инструкция на български език за реда за ползването му;

8.7. Наемателят обслужва сервизно телевизорите и електроните механизми за жетони и е длъжен да извършва дребните поправки и да поддържа работеща цялата инсталация за своя сметка, а когато стойността на ремонтните работи е над 60 лв. с ДДС на комплект за година – може да предложи на наемодателя цена и условия на сервизната си дейност;

8.8. Наемателят трябва да предложи наемна цена за един комплект, като общата наемна цена по договора да е сбор от цената за всичките 111 комплекта. При промяна в броя на комплектите през времето на договора, пропорционално се увеличава или намалява наемната цена.

8.9. Наемателят има право сам да избере кабелен или сателитен оператор, но следва да гарантира минимален пакет от 10 телевизионни програми, които ще е длъжен да осигурява срещу заплащане от потребителите;

8.10. Наемателят има право сам да определя размера на цената за програми и време;

8.11. Наемателят може да предлага в полза на наемодателя застраховане на телевизори за своя сметка или прехвърляне на риска от повреждане на уредите;

8.12. Наемателят може да изисква от наемодателя да не допуска след сключване на договора трети лица да осъществяват същата или сходна дейност на негова територия с телевизионната система или с друга такава;

8.13. Наемателят може да предлага улеснения или новости при използване на телевизионната система в полза на наемодателя, персонала или пациентите, като безплатен достъп до определен брой телевизионни точки, платена и/или безплатна интернет връзка и др.

 1. Офертата трябва да включва най-малко: 9.1. Документите по т. 7 от настоящите условия; 9.2. Условията на бъдещия договор, съобразени със специалните условия по т. 8. Към предложението се представя и проект на договор, който трябва да отговаря на условията на конкурса и да съответства на текста на предложението. Обект на оценка от конкурсната комисия ще бъдат всички финансови и технически условия на офертата и предложения проект на договор. Офертата (техническо и ценово предложение) и проектът на договора се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Плик №2”, а останалите документи по т. 7 се поставят в плик с надпис „Плик №1”. Двата плика се поставят в общия плик, който трябва да е запечатан и надписан с наименованието на предмета на конкурса, името на участника, адрес, лице и телефон за връзка, и по възможност – факс и електронен адрес;
 2. Цена, място и срок за закупуване на документацията за участие – 6 лв. (шест лева) с ДДС, вносими по сметка на дружеството: „Първа Инвестиционна Банка” АД, BG54FINV91501017423230, BIC: FINVBGSF или в касата на лечебното заведение, като тръжна документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.
 3. Място и срок за подаване на офертите – Офертите се представят всеки работен ден до 16.00 часа на 04.03.2022 година, съответно до 16.00 часа на 11.03.2022 година при повторен конкурс, в деловодството на болницата на адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2.
 4. Оглед на обекта – Огледите се извършват всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа след предварителна заявка. Желаещите да извършат оглед следва да се свържат с гл.мед.сестра Диана Сурова, тел. 0876/707048.
 5. Други условия по провеждането на конкурса:

Конкурсът се провежда от комисия, назначена с решение на изпълнителния директор на дружеството. Конкурсната комисия класира по ред кандидатите съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и интересите на наемодателя и предлага на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД да определи кандидата, спечелил конкурса. По преценка изпълнителният директор може да изиска от кандидатите да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения. За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия и интересите на наемодателя. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса. Депозитите на кандидатите се връщат, като депозитът на спечелилия конкурса кандидат се задържа и се прихваща от наемната цена или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. С уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай, че в срока не бъде сключен договорът по вина на спечелилия конкурса кандидат, депозитът му се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия.

За информация – тел.: 0301/ 62201;

Изпълнителен директор:Д-р Марин Даракчиев

Документация-наем телевизори-2022

документация-наем-телевизори-2022-п