+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

О Б Я В А

 1. На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.17 ал.3  от Наредба №1 от 22.01.2015 г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните  длъжности:
 • „Лекар, специализант по Кардиология“                     – 4 длъжности
 • „Лекар, специализант по Нервни болести“                  – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“                 – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“                  – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Очни болести“                   – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Ортопедия и Травматология“                                     – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“                                             – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Хирургия“                                                  – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“                                       – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Образна диагностика“                                    – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Гастроентерология“                                                    – 1 длъжност
 1.    Длъжности  за които могат да се сключат срочни трудови договори без провеждане на конкурс съгласно §2.(1) от Наредба №1 от 22.01.2015 г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването  – (обн. в ДВ бр.96 от 2021 г.)
 • „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Вътрешни болести“                                                    – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“                        – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Инфекциозни болести “ – 1 длъжност

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции  от 07.02.2022 г. до 07.03.2022 г, като подадат в служба „Личен състав” следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса ( свободен текст);
 2. Документ за самоличност( показва се)
 3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
 4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите по т.1 се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване.

Справки и допълнителна информация на телефон: 0301/6-26-66 – г-жа Родопска

      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ