+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

Адрес: Смолян, бул. България 2                    тел 0301/6-23-95;  ел.адрес mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

О Б Я В А

На основание чл.90 и сл. от КТ и чл.17 (1) от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

-„Лекар, специализант по Кардиология“ – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Нервни болести“        – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“    – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Гастроентерология“   – 1 длъжност;

-„Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“  – 1 длъжност;

-„Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“        – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Очни болести“            – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Ортопедия и Травматология“          – 1 длъжност;

-„Лекар, специализант по  Урология“      – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Клинична лаборатория“        – 1 длъжност;

-„Лекар, специализант по Инфекциозни болести“         – 1 длъжност;

-„Лекар, специализант по Вътрешни болести“   – 1 длъжност;

-„Лекар, специализант по Хирургия“       – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Инфекциозни болести“         – 1 длъжност финансирана от държавата

-„Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия”            – 1 длъжност финансирана от държавата

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции  от 29.04.2021 г. до 31.05.2021 г. като подадат в служба „Личен състав” следните документи:

  1. Заявление за участие в конкурса ( свободен текст);
  2. Документ за самоличност (показва се);
  3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
  4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване.

Справки и допълнителна информация на телефон: 0301/6-26-66 – г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ