+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян

ОБЯВА

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА ТРИ БРОЯ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ВТОРА УПОТРЕБА, СОБСТВЕНОСТ НА  МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД

1. Откривам процедура по провеждане на конкурс за продажба на три броя моторни превозни средства втора употреба, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД.
 • Лек автомобил Опел Вектра рег. NoСМ9100АС
Рама NoW0L0JBF19W1297064, двигател NoX16XEL20E35090, бензин.
Първоначална регистрация: 21.10.1998 год.
Изминат пробег: 391767 км.
Автомобилът е с повреден двигател – единият цилиндър не работи.
Купето е в добро състояние.
Не се ползва от месец март 2015 год.
 • Товарен автомобил Ситроен С 15 Д рег.NoСМ
4045АК
Рама NoVF7VDPP0017PP7978, двигател No PSA161A10CV4T4004306, дизел.
Първоначална регистрация: 09.10.1998 год.
Изминат пробег: 486605 км.
Автомобилът е в лошо състояние. Нуждае се от ремонт по ходовата част, повреден
съединител, наблюдава се корозия.
Не се ползва от месец март 2015год.
 • Специален автомобил УАЗ 3962-01 рег.NoСМ7002МС
Рама NoR0246222, двигател No40105564, бензин
Първоначална регистрация: 06.04.1994 год.
Монтирана е газова уредба. Автомобилът се нуждае от ремонтни работи, наблюдава се корозия.
Не се ползва от няколко години.
2. Предаването на МПС да се извършва на територията на лечебното заведение в комисия от представители на продавача и купувача.
3. Моторните превозни средства се продават при първоначална цена без ДДС, както следва:
 • Лек автомобил Опел Вектра с рег.NoСМ9100АС при първоначална цена 795,00 лв. без ДДС.
 • Товарен автомобил Ситроен С 15 Д рег.NoСМ4045АК при първоначална цена 985,50 лв без ДДС.
 • Специален автомобил УАЗ 3962-01 с рег.No СМ7002МС при първоначална цена 746,67 лв без ДДС.
4. Депозита за участие в конкурса е парична сума, платима в брой или по сметка в „Интернешънъл Асет Банк АД, BG81IABG74911000106401, BIC: IABGBGSF на името
на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД в размер:

Лек автомобил Опел Вектра с рег.NoСМ9100АС, депозит – 397,00 лв.

Товарен автомобил Ситроен С 15 Д рег.NoСМ4045АК, депозит – 492,00 лв.
Специален автомобил УАЗ 3962-01 с рег.No СМ7002МС, депозит – 373,00 лв.
5. Оглед на моторните преводни средства може да бъде извършен от кандидат-участник в конкурса всеки работен ден от 08:00 часа до 15:30 часа след предварителназаявка на тел.номер 0887806019 Ангел Ников – организатор транспорт.
6. В конкурсът могат да участват физически и юридически лица.
7.Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:
 • Документ за вписване в търговския регистър за кандидатите, когато е юридическо лице – заверено копие;
 • Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата /юридическо лице/- нотариално заверено;
 • Документ за внесена парична сума като депозит за участие в конкурса;
 • Документ за платена конкурсна документация;
 • Сведение за участника по образец No3 от документацията;
 • Декларация по образец No2 от документацията;
 • Заявление за участие.
8. Крайният срок за подаване на заявления за участие:
Заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи, подробно описани в конкурсната документация в срок до 16.00 часа на 30.11.2016 година, съответно до 16.00 часа на 07.12.2016 година при повторен конкурс или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочените.
9. Конкурсът за продажба на три броя моторни превозни средства втора употреба да бъде проведен на 01.12.2016 г., в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.“България“ No 2 от 14:00 часа.
10. Повторен конкурс да бъде проведен на 08.12.2016 г. в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.“България“ No 2 от 14:00 часа.
11. Определям цена на документацията за участие в конкурса 2.00 лева с ДДС, вносими по сметка на дружеството: „Интернешънъл Асет Банк“ АД, BG81IABG74911000106401, BIC: IABGBGSF на името на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД или в касата на лечебното заведение, като конкурсната документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.
12. Документацията за конкурса ще бъде публикувана на сайта на лечебното заведение http://mbalsmolyan.com/ в раздел “Актуално”, подраздел “Обяви”.
13. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена най-висока цена.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /д-р Марин Даракчиев/
ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Обява

Решение

Първа страница

МПС документация