+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД ГР. СМОЛЯН

 О Б Я В А

На основание чл.90 и сл. от КТ  и чл.17 (1) от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ „д-р Братан Шукеров” АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

 • „Лекар, специализант по Кардиология“ – 3 длъжности;
 • „Лекар, специализант по Нервни болести“ – 3 длъжности;
 • „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 3 длъжности;
 • „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“ – 1 длъжност;
 • „Лекар, специализант по Ревматология“ – 1 длъжност;
 • „Лекар, специализант по Гастроентерология“ – 1 длъжност;
 • „Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – 1 длъжност;
 • „Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“ – 2 длъжности;
 • „Лекар, специализант по Очни болести“ – 2 длъжности;
 •  „Лекар, специализант по Вътрешни болести“ – 1 длъжност финансирана от държавата
 • „Лекар, специализант по Клинична микробиология“ – 1 длъжност финансирана от държавата
 • „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 1 длъжност финансирана от държавата

      Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции  от 15.05.2020 г. до 16.00 часа на 15.06.2020 г, като подадат в служба „Личен състав” следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса ( свободен текст);
 2. Копие от документ за самоличност;
 3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
 4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване.

Справки  и  допълнителна  информация  на телефон

 0301/6-26-66- г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ