+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр. СМОЛЯН

адрес: гр. Смолян, бул. „България“ № 2, тел. 0301/6-23-95

ОБЯВА

На основание протокол №15/27.09.2018 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем:

I. Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, бул. България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие, както следва:

обява-10.10.2018

Решение 719-09.10.2018

документация-1 стр.

Конкурс-за-наеми-документация-2018