+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Обяви

ПОКАНА

 “МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

  Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

 Адрес: Смолян, бул. България 2;  тел 0301/6-23-95;  ел.адрес: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

П О К А Н А

 “МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН на основание т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала,публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и Заповед № 133 / 08.02.2022 г. на Изпълнителния Директор на болницата,

КАНИ

Всички заинтересовани институции да представят оферта за финансови услуги от търговска банка (банково обслужване) за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян и дъщерното дружество – “ДКЦ-Смолян” ЕООД за срок от две години

 1. Описание на предмета на процедурата.

„Предоставяне на финансови услуги от търговска банка (банково обслужване) за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян и дъщерното дружество – “ДКЦ-Смолян” ЕООД за срок от две години”

Предметът  на поканата е разделен на две самостоятелно обособени позиции:

 1. Платежни и свързани услуги по обслужване и управление на разплащателни сметки за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД и дъщерното дружество – “ДКЦ-Смолян” ЕООД
 2. Финансови услуги – свободни парични средства /депозити/ за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян;

Банковите институции следва да разполагат с банков офис или представителство на територията на гр. Смолян.

Услугите се заплащат въз основа на оферираните единични цени от определения за изпълнител участник.

2.Указания за подготовка на офертата:

2.1. Участниците мога да участват за една или за двете обособени позиции. Участниците в процедурата, трябва да оферират за всяка една услуга в обособената позиция, включена в ценовата оферта. Ценова оферта, която не е попълнена изцяло е невъзможно да бъде оценена и участникът, който е депозирал непълното предложение, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Всеки участник е длъжен да предостави само един вариант на ценова оферта.

2.2. Предложените такси, лихви и срокове не подлежат на корекция за срока на договора, освен в случаите, когато това е в полза на Възложителя.

2.3. Не се допуска заплащане от страна на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”АД и дъщерното дружество – “ДКЦ-Смолян” ЕООД на допълнителни такси за съхранение на парични средства в лева и валута по разплащателните сметки, открити в обслужващата банка до 500 000 лв. за обособена позиция №1.

2.4. При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа стриктно към обявените от Възложителя условия. Предложението се подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

2.5. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва предмета на процедурата, адрес за кореспонденция, обособената позиция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. В общия плик с офертата се поставят всички документи, изискани от Възложителя.

 1. Условия за участие в процедурата:

3.1. Срок на подаване на офертите: до 16:00 часа на 23.02.2022 г. включително. Офертите се подават в деловодството на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян, бул. България № 2.

 1. Необходими документи за участие за обособени позиции №№1 и 2:

4.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата;

4.2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

4.3. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е подписана от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;

4.4. Лиценз на участника, издаден от БНБ, по чл.2, ал.1 от  Наредба №2 за лицензиите,одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции – копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“, печат и подпис на представляващия;

4.5.Заверено копие на документ, удостоверяващ валиден (присъден, непроменен  и неоттеглен) към 01.01.2022 г. дългосрочен кредитен рейтинг с оценка, присъдена от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch или Българска агенция за кредитен рейтинг, или „Ваа3”, присъдена от Moody’s.

4.6. Данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон,  адрес, представляващ и координатор за изпълнението;

4.7. Декларация със срок на валидност на офертата-минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок на подаване на офертите.

*Важно!!!

Допустимо е при подаване на оферта и за двете обособени позиции, документите от т.4.1 до т.4.7 да се представят само по един брой.

4.8. Техническо предложение – Приложение №1-1; Приложение №1-2;

4.9. Ценова оферта – Приложение №2-1; Приложение №2-2;

 1. Критерии и показатели за избор и методика на оценка: ”икономически най-изгодна оферта”.

5.1. За обособена позиция №1- Платежни и свързани услуги по обслужване и управление на разплащателни сметки за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД и дъщерното дружество – “ДКЦ-Смолян” ЕООД

Най-изгодна е офертата, получила най-висока комплексна оценка, съответно участникът с най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

Максималният брой точки за един участник е 100, който се формира като сбор на Неколичествените /НК/ и на Количествените критерии /КК/, а именно:

НК + КК = 100

5.1.1 Неколичествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка – 40 на сто:

НК = НК1 + НК2 + НК3+ НК4 + НК5

5.1.1.1 Наличие на платформа за интернет банкиране с необходими минимални технически изисквания на интернет браузерите  и надеждността на услугата електронно банкиране на базата на международно одобрен стандарт за защита на финансова информация, НК1 – с максимална тежест 10 точки.

– наличие на интернет банкиране  – 10 т.

– липса на интернет банкиране – 1 т.

5.1.1.2.Срок за обслужване на плащанията – НК2 – с максимална тежест – 10 точки.

– Спрямо това дали участниците обслужват плащанията в посочените по-долу срокове, същите получават по 1.25 точки за всеки покрит срок на дебитен/кредитен вальор, както следва:

Преводи в BGN
Носител Платежна система Срок на депозиране/ приемане на нарежда

нето

Дата

на изпълнение

Дeбитен вальор

(за сметката на

наредителя)

Кредитен вальор

(за сметката на

получателя)

Електронен Бисера до 15.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Рингс до 15.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Вътрешнобанкови до 18.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Бисера/ Рингс от 15.01 до 18.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Следващият работен ден

5.1.1.3.Развитие на клонова мрежа, НК3 с максимална тежест – 5 точки.

Участникът с най-развита клонова мрежа се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата НК3 = (Мiмах)х5, където Ммах е най-големия брой клонове, офиси и отдалечени работни места за обслужване на територията на град Смолян, посочен от участник, а Мi е брой клонове, офиси и отдалечени работни места за обслужване на територията на град Смолян, посочен от конкретния участник.

5.1.1.4.Наличие на развита АТМ мрежа, НК4 с максимална тежест – 5 точки.

Участникът с най-развита АТМ мрежа се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата НК4 = (Аiмах)х5, където Амах е най-големият брой АТМ на територията на област Смолян, посочен от участник, а Аi е броя на АТМ на територията на област Смолян, посочен от конкретния участник.

5.1.1.5. Дългосрочен рейтинг на участника – присъден от Агенцията за кредитен рейтинг, НК4 – с максимална тежест – 10 точки.

Оценката по този показател се определя по таблицата:

№ по ред Standard & Poor’s Fitch БАКР Moody’s Оценка
1 AAA AAA AAA Aaa 10
2 AA+ AA+ AA+ Aa1 9
3 AA AA AA Aa2 8
4 AA- AA- AA- Aa3 7
5 A+ A+ A+ A1 6
6 A A A A2 5
7 A- A- A- A3 4
8 BBB+ BBB+ BBB+ Baa1 3
9 BBB BBB BBB Baa2 2
10 BBB- BBB- BBB- Baa3 1
11 BB+ BB+ BB+ Ba1 0,

всеки по-нисък се оценява с 0

 

Представеният кредитен рейтинг може да е определен от посочените в таблицата кредитни агенции или други лицензирани агенции, съпътстван с анализ за  съответствие към рейтинговите скали на посочените рейтингови агенции.

5.1.2 Количествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка – 60 на сто:

                                   КК  = КК1+ КК2+КК3

           5.1.2.1 Обща Прогнозна годишна стойност в лева, КК1 – с максимална тежест  –  35 точки

 

Най-ниска предложена стойност за изпълнение на услугите/Таблица 1/  

КК1 =  –––––––––––––––––––––––––––––-х  35

Предложена обща стойност на изпълнение на услугите на участника/Таблица 1/  

 

  5.1.2.2. Такса наличност в процент на годишна база по разплащателни сметки в BGN над 500 001 лв., КК2 – с максимална тежест – 20 точки.

Участникът без такса или с най-ниския процент такса наличност по разплащателна сметка в BGN над 500 001 лв. се оценява с 20 точки. Останалите участници се оценяват по формулата КК2 = (Нмin/Нi)х20, където Нмin е най-нисък процент, посочен от участник, а Нi е процент, посочен от конкретния участник.

 

5.1.2.3. Такса при приемане на плащане с дебитни и кредитни карти на POS терминал, /прогнозно 50 броя транзанции за година /, КК3 – с максимална тежест – 5 точки.

Участникът с най-нисък процент такса при плащане с дебитни и кредитни карти на POS терминал се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата КК3 = (Пмin/Пi)х5, където Пмin е най-нисък процент, посочен от участник, а Пi е процент, посочен от конкретния участник.

 

5.2. За обособена позиция №2- Финансови услуги – свободни парични средства /депозити/ за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян

Най-изгодна е офертата, получила най-висока комплексна оценка, съответно участникът с най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

Максималният брой точки за един участник е 100, който се формира като сбор на Неколичествените /НК/ и на Количествените критерии /КК/, а именно:

НК + КК = 100

5.2.1 Неколичествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка – 40 на сто:

НК = НК1 + НК2 + НК3+ НК4 + НК5

5.2.1.1 Наличие на платформа за интернет банкиране с необходими минимални технически изисквания на интернет браузерите  и надеждността на услугата електронно банкиране на базата на международно одобрен стандарт за защита на финансова информация, НК1 – с максимална тежест 10 точки.

– наличие на интернет банкиране  – 10 т.

– липса на интернет банкиране – 1 т.

5.2.1.2.Срок за обслужване на плащанията – НК2 – с максимална тежест – 10 точки.

– Спрямо това дали участниците обслужват плащанията в посочените по-долу срокове, същите получават по 1.25 точки за всеки покрит срок на дебитен/кредитен вальор, както следва:

Преводи в BGN
Носител Платежна система Срок на депозиране/ приемане на нарежда

нето

Дата

на изпълнение

Дeбитен вальор

(за сметката на

наредителя)

Кредитен вальор

(за сметката на

получателя)

Електронен Бисера до 15.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Рингс до 15.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Вътрешнобанкови до 18.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Бисера/ Рингс от 15.01 до 18.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Следващият работен ден

 

5.2.1.3.Развитие на клонова мрежа, НК3 с максимална тежест – 5 точки.

Участникът с най-развита клонова мрежа се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата НК3 = (Мiмах)х5, където Ммах е най-големия брой клонове, офиси и отдалечени работни места за обслужване на територията на град Смолян, посочен от участник, а Мi е брой клонове, офиси и отдалечени работни места за обслужване на територията на град Смолян, посочен от конкретния участник.

5.2.1.4.Наличие на развита АТМ мрежа, НК4 с максимална тежест – 5 точки.

Участникът с най-развита АТМ мрежа се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата НК4 = (Аiмах)х5, където Амах е най-големият брой АТМ на територията на област Смолян, посочен от участник, а Аi е броя на АТМ на територията на област Смолян, посочен от конкретния участник.

5.2.1.5. Дългосрочен рейтинг на участника – присъден от Агенцията за кредитен рейтинг, НК4 – с максимална тежест – 10 точки.

Оценката по този показател се определя по таблицата:

№ по ред Standard & Poor’s Fitch БАКР Moody’s Оценка
1 AAA AAA AAA Aaa 10
2 AA+ AA+ AA+ Aa1 9
3 AA AA AA Aa2 8
4 AA- AA- AA- Aa3 7
5 A+ A+ A+ A1 6
6 A A A A2 5
7 A- A- A- A3 4
8 BBB+ BBB+ BBB+ Baa1 3
9 BBB BBB BBB Baa2 2
10 BBB- BBB- BBB- Baa3 1
11 BB+ BB+ BB+ Ba1 0,

всеки по-нисък се оценява с 0

 

Представеният кредитен рейтинг може да е определен от посочените в таблицата кредитни агенции или други лицензирани агенции, съпътстван с анализ за  съответствие към рейтинговите скали на посочените рейтингови агенции.

5.2.2 Количествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка – 60 на сто:

                                   КК  = КК1+ КК2

              5.2.2.1. Годишен лихвен процент на депозит за срок от 30 дни, КК1 – с максимална тежест – 50 точки.

Участникът с най-висок лихвен процент на депозит за срок от 30 дни се оценява с 50 точки. Останалите участници се оценяват по формулата КК1 = (Лi/Лмах)х50, където Лмах е най-висок лихвен процент, посочен от участник, а Лi е лихвения процент, посочен от конкретния участник.

Предложението трябва да бъде дадено в процент, без възможности за варианти от размера на сумите по депозита. В случай, че бъдат оферирани различни проценти за различни суми, ще бъде приет и оценен най-ниския предложен лихвен процент.

 

5.2.2.2 Такса (неустойка) за предсрочно освобождаване на депозит, КК2 – с максимална тежест – 10 точки.

Участникът с най-ниска такса за предсрочно освобождаване на депозит се оценява с 10 точки. Останалите участници се оценяват по формулата КК2 = (Омin/Оi)х10, където Омin е най-ниска такса, посочена от участник, а Оi е таксата, посочена от конкретния участник.

 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която общата оценка по количествените критерии е най-висока. При условие общите оценки по количествените критерии на две или повече оферти са равни, то се сравнява оценката по показателя с най-висока относителна тежест (КК1) и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този показател не би могло да се определи икономически най-изгодна оферта се провежда жребий.

Поканата и Приложенията да могат да се изтеглят от сайта на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – www.mbalsmolyan.com и Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg – Раздел: Покани за избор на финансова институция.

Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА БАНКОВА ИНСТИТУЦИЯ-САЙТ-2022

Покана за банкова институция-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

ОБЯВА

О Б Я В А

 1. На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.17 ал.3  от Наредба №1 от 22.01.2015 г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните  длъжности:
 • „Лекар, специализант по Кардиология“                     – 4 длъжности
 • „Лекар, специализант по Нервни болести“                  – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“                 – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“                  – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Очни болести“                   – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Ортопедия и Травматология“                                     – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“                                             – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Хирургия“                                                  – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“                                       – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Образна диагностика“                                    – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Гастроентерология“                                                    – 1 длъжност
 1.    Длъжности  за които могат да се сключат срочни трудови договори без провеждане на конкурс съгласно §2.(1) от Наредба №1 от 22.01.2015 г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването  – (обн. в ДВ бр.96 от 2021 г.)
 • „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Вътрешни болести“                                                    – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“                        – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Инфекциозни болести “ – 1 длъжност

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции  от 07.02.2022 г. до 07.03.2022 г, като подадат в служба „Личен състав” следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса ( свободен текст);
 2. Документ за самоличност( показва се)
 3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
 4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите по т.1 се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване.

Справки и допълнителна информация на телефон: 0301/6-26-66 – г-жа Родопска

      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

 

 

 

 

 

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95

ОБЯВА

На основание протоколи №59/23.08.2021 г. и №61/19.10.2021 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем,

РЕШИХ:

 1. Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие, както следва:
№  и описание на обекта Начална месечна наемна цена

без ДДС

Дължими отделно разходи за консумативи, които не са включени в наемната цена Депозит за участие
1. Площ за поставяне на терминално устройство /банкомат/ на партерния етаж  на блок “А” в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД 255,00 лв. Разходите за ел.енергия са включени в наемната цена 127.00 лв.
2. Площ за поставяне на КАФЕ-АВТОМАТ на партерния етаж  на блок “А” в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД 100.00 лв. разходите за консумативи са включени в наемната цена 50.00 лв.
3. Площ 15 кв.м. на покривното пространство за монтиране на телекомуникационно оборудване в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД. 150.00 лв. Дължими са отделно разходи за  ел.енергия по съответните показания 75.00 лв.
4. ПОМЕЩЕНИЕ с полезна площ 17.60 кв.м, находящо се на партерен етаж на блок “Д” в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД  85.00 лв разходите за консумативи са включени в наемната цена 42.00 лв.
5. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, кв.Райково, ул.Наталия на партерен етаж /източна част/ в бл. Бряст /бивша женска и детска консултация/ с полезна площ 127,64 кв.м. 353.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 176.00 лв.
6. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.925.162.1.12, представляващ гараж в сграда със застроена площ 190.92 кв.м, разположен в сутерена на жил.блок „Възход“ с административен адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул. “Братан Шукеров” № 14 230.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 115.00 лв.

 

 1. Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 5-то число на съответния месец. По споразумение със страните може да се заплаща и авансово за определен срок, по банковата сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.
 • ІІІ. Обектите се отдават под наем без оборудване за срок от три години.
 1. I Специални изисквания към кандидатите: до участие в конкурса не се допускат кандидати, които са били неизправни търговски партньори по сключени договори с МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД или са свързани с такива партньори лица по смисъла на Търговския закон.
 2. V. Оглед на обектите може да бъде извършен от кандидат-участниците в конкурса всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа след предварителна заявка.

VІСписък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, разпределени в два плика:

Плик № 1:

 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация/;
 2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата – нотариално заверено;
 3. Документ за внесена парична сума като депозит за участие в конкурса;
 4. Документ за платена конкурсна документация;
 5. Декларация за оглед – приложение №2;
 6. Сведение за участника – приложение №3;
 7. Подписан и подпечатан проекто-договор за отдаване под наем, приложен към документацията – приложение №4;

ЗАБЕЛЕЖКА: За обект № 3 с оглед специфичния предмет проектът за договор се предлага от кандидата, като задължително следва да фигурира клаузата:

* Наемната цена се актуализира на една година, при условие, че инфлационния индекс за страната, даден от Националния статистически институт се е повишил с 1% или повече сумарно за предходната година. Този индекс се умножава с първоначалната договорена наемна цена, като получената сума се прибавя към последната договорена наемна цена.

* НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да внесе в касата на НАЕМОДАТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на двукратния размер на договорения месечен наем в срок до 10 дни от сключването на договора.

* Наемните вноски се дължат до 5-то число на текущия изпълнението на договора месец на НАЕМОДАТЕЛЯ в брой или по сметка: BG54FINV91501017423230, при Банка „Първа Инвестиционна Банка” АД, BIC: FINVBGSF

* Вноската за първия месец се внася най-късно в срок до 10 дни от сключването на договора.

 

Плик № 2: Поставя се заявлението за участие в конкурса, съдържащо  кратко представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, съответните разходи за консумативи, които се дължат за съответния обект, начин и условия на плащане.

VІI.  Крайният срок за подаване на заявления за участие: заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи, подробно описани в конкурсната документация в срок до 16.00 часа на 08.11.2021 година или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочената.

VІII. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на Изпълнителния Директор да определи участника, спечелил конкурса като за целта изготвя протокол в първия работен ден следващ крайния срок за подаване на предложенията.

За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия, ако същият не е изтеглил своя депозит.

IХ.  Повторен конкурс за отдаване под наем на помещенията, описани в т. 1 от настоящото решение, ако не е подадена нито една оферта се провежда с нов срок за подаване на предложения до 16.00 часа на 15.11.2021 г. като за новите предложения се следва процедурата по предходната точка.

 1. X. Определям цена на документацията за участие в конкурса 2.00 лева с ДДС, вносими по сметка на дружеството: BG54FINV91501017423230, при Банка „Първа Инвестиционна Банка” АД, BIC: FINVBGSF или в касата на лечебното заведение, като конкурсната документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.

XІ. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена най-висока наемна цена

XІI. Разходите за вписване на договора за наем са за сметка на наемателя.

XIII. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договор, като част от нея за отдаване под наем на материални активи, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ д-р Марин Димитров Даракчиев /

Документация-наеми-22.10.2021-сайт

Документация-наеми-22.10.2021-сайт

Обява-МБАЛ Смолян

 

 

 

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

Адрес: Смолян, бул. България 2  тел 0301/6-23-95;  ел.адрес mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Ръководството на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр.Смолян,

ОБЯВЯВА предложението си за едно място, финансирано от държавата за лекар специализант по клинична специалност „Пневмология и фтизиатрия“,

което да се заеме въз основа на срочен трудов договор по чл.11 ал.1 т.1  от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

 

 

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95

О Б Я В А

На основание протокол №57/21.04.2021 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем,

РЕШИХ:

 1. Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие, както следва:
№  и описание на обекта Начална месечна наемна цена

без ДДС

Дължими отделно разходи за консумативи, които не са включени в наемната цена Депозит за участие
1. Сграда с идентификатор 69345.31.17.1 – ВИЛА “ЗДРАВЕ”, находяща се в к.к.Пампорово, м.Ардашлъ, землище на с.Стойките 1 390.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци, сот 695.00 лв.
2.Подкрепителен пункт /кафе и закуски/ с полезна площ 127.00 кв.м. в сутеренния етаж /блок Ж/ на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД 267.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, отопление, такса за битови отпадъци, охрана 133.00 лв.
3. Павилион, находящ се в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД на адрес: гр.Смолян, бул.България № 2 на сутеренния етаж /блок „А”/  с полезна площ 7.80 кв. м. 126,00 лв. Дължими са отделно разходи за вода – 0,5 м³ на месец, ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци, охрана 63,00 лв.
4. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска и детска консултация/. Обект № 1 с полезна площ 81.57 кв. м. състоящ се от две помещения и малък склад 393.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 196.00 лв.
5. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска и детска консултация/. Обект № 2 с полезна площ 65.76 кв.м, състоящ се от две помещения и коридор 320.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 160.00 лв.
6. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска и детска консултация/. Обект № 3 с полезна площ 31.30 кв.м, състоящ се от едно помещение. 310.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 155.00 лв.
7. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, кв.Устово, ул.Братан Шукеров №14 на партерен етаж с полезна площ 180,80 кв.м. 244.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 122.00 лв.
8.Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 13,02 кв.м.и общи части 5,80 кв.м. 58.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 29.00 лв.
9. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 11,76 кв.м.и общи части 5,24 кв.м. 51.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 25.00 лв.
10. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 18 кв.м.и общи части 8,02 кв.м. 78.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 39.00 лв.
11.Павилион, находящ се в гр.Смолян, бул.България № 2 на сутеренния етаж /блок „А”/  с полезна площ 4.90 кв. м. 83,00 лв. Дължими са отделно разходи за вода – 0,5 м³ на месец, ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци, охрана 41,00 лв.
 1. Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 5-то число на съответния месец. По споразумение със страните може да се заплаща и авансово за определен срок, по банковата сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.
 • ІІІ. Обект №1 се отдава под наем без оборудване за срок от седем години, а обектите от №2 до №11 се отдават под наем без оборудване за срок от три години.
 1. I Специални изисквания към кандидатите: до участие в конкурса не се допускат кандидати, които са били неизправни търговски партньори по сключени договори с МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД или са свързани с такива партньори лица по смисъла на Търговския закон.
 2. V. Оглед на обектите може да бъде извършен от кандидат-участниците в конкурса всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа след предварителна заявка.

VІСписък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, разпределени в два плика:

Плик № 1:

 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация/;
 2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата – нотариално заверено;
 3. Документ за внесена парична сума като депозит за участие в конкурса;
 4. Документ за платена конкурсна документация;
 5. Декларация за оглед – приложение №2;
 6. Сведение за участника – приложение №3;
 7. Подписан и подпечатан проекто-договор за отдаване под наем, приложен към документацията – приложение №4;

Плик № 2: Поставя се заявлението за участие в конкурса, съдържащо  кратко представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, съответните разходи за консумативи, които се дължат за съответния обект, начин и условия на плащане.

VІI.  Крайният срок за подаване на заявления за участие: заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи, подробно описани в конкурсната документация в срок до 16.00 часа на 21.06.2021 година или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочената.

VІII. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на Изпълнителния Директор да определи участника, спечелил конкурса като за целта изготвя протокол в първия работен ден следващ крайния срок за подаване на предложенията.

За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия, ако същият не е изтеглил своя депозит.

IХ.  Повторен конкурс за отдаване под наем на помещенията, описани в т. 1 от настоящото решение, ако не е подадена нито една оферта се провежда с нов срок за подаване на предложения до 16.00 часа на 05.07.2021 г. като за новите предложения се следва процедурата по предходната точка.

X. Определям цена на документацията за участие в конкурса 2.00 лева с ДДС, вносими по сметка на дружеството: BG54FINV91501017423230, при Банка „Първа Инвестиционна Банка” АД, BIC: FINVBGSF или в касата на лечебното заведение, като конкурсната документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.

XІ. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена най-висока наемна цена

XІI. Разходите за вписване на договора за наем са за сметка на наемателя.

XIII. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договор, като част от нея за отдаване под наем на материални активи, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/ д-р Марин Димитров Даракчиев /

Документация-наеми-п

Документация-наеми-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

Адрес: Смолян, бул. България 2                    тел 0301/6-23-95;  ел.адрес mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

О Б Я В А

На основание чл.90 и сл. от КТ и чл.17 (1) от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

-„Лекар, специализант по Кардиология“ – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Нервни болести“        – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“    – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Гастроентерология“   – 1 длъжност;

-„Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“  – 1 длъжност;

-„Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“        – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Очни болести“            – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Ортопедия и Травматология“          – 1 длъжност;

-„Лекар, специализант по  Урология“      – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Клинична лаборатория“        – 1 длъжност;

-„Лекар, специализант по Инфекциозни болести“         – 1 длъжност;

-„Лекар, специализант по Вътрешни болести“   – 1 длъжност;

-„Лекар, специализант по Хирургия“       – 2 длъжности;

-„Лекар, специализант по Инфекциозни болести“         – 1 длъжност финансирана от държавата

-„Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия”            – 1 длъжност финансирана от държавата

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции  от 29.04.2021 г. до 31.05.2021 г. като подадат в служба „Личен състав” следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса ( свободен текст);
 2. Документ за самоличност (показва се);
 3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
 4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване.

Справки и допълнителна информация на телефон: 0301/6-26-66 – г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

 

 

 

 

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

 Адрес: Смолян, бул. България 2      тел 0301/6-23-95;  ел.адресmbalsmolyan@mbalsmolyan.com

На основание чл.20, ал.4., т.3 от ЗОП,във връзка с чл. 6 от „Вътрешни правила  за  избор  на  регистриран  одитор  за  заверка  на  годишния  финансов отчет  наМБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД,  приети  на извънредно Общо  събрание  на  акционеритена дружеството,  проведено  на 09.11.2020  г., във  връзка  с чл.2,  ал.  1,  т.1  и  2от  Закона  за  публичните  предприятияи Заповед №168/19.03.2021 г. на Изпълнителния директор на дружеството

МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД

ПУБЛИКУВА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКАИ ЗАВЕРКАНА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТЗА 2021 г.НА МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД И „ДКЦ СМОЛЯН“ ЕООД

 

1.Предмет: Избор  на регистриранодитор  за  извършване  на  независим финансов  одит  в съответствие  сНСС,включително  на  изготвяне  на  доклад сконстатации,  рискове  и  проблемни  области  и  насоки  за  решаване,  както  и препоръки за подобряване на финансовата отчетност на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД и заверка  на  ГФО  за  2021 година. В  одиторския  доклад  изпълнителят задължително  изразява  и  мнение  относно  съответствието  между  годишния доклад  за  дейността  и  годишния  финансов  отчет  за  същия  отчетен период.Изпълнителят има право да изисква пълно съдействие и информация от ръководството на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД.

2.Обхват на финансовия одит:Одиторът следва да поеме ангажимент да извърши  независим  финансов  одит  на  финансовите  отчети  за  следните три дейности:

Дейност  №1 – „Проверка  и  заверка  на  ГФО  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД гр.Смолян за 2021 г.

Дейност  №2 – „Проверка  и  заверка  на  ГФО  на  „ДКЦ Смолян“ ЕООД за 2021 г.

Дейност №3 – „Проверка и заверка на консолидиран ГФОнагрупата МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД за 2021 г.

Обхватът  на  одита  следва  да  включва  следното -последователност  на прилагането  наоповестената  счетоводна  политика: обоснованостна  текущото начисляване за  всеобхватно и достоверно  отразяване на  активите, пасивите и дейността на дружествата: ефективност на вътрешния контрол, достоверност на  представената във финансовия  отчет  информация, съответствие между информацията във  финансовия  отчет,  приложение  и  доклада  за  дейността  на дружествата.

 1. Информация относно балансовата стойност на имуществото подлежащо на одитиране:

3.1.  Балансова  стойност  на активана  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – 9 996 хиляди лева към 31.12.2020 г.

3.2.  Балансова  стойност  на актива на „ДКЦ Смолян“ ЕООД– 288 хиляди лева  към 31.12.2020 г.

 1. Изисквания към кандидатите/критерии за подбор/:
 2. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията и на изискванията от Възложителя, посочени в настоящата обява.

-Не може да участва в процедурата кандидат, който е извършвал задължителен финансов  одит  на  финансов  отчет  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД в продължение на последните четири поредни години.

 1. Правоспособност-Кандидатът, както и  предложеният  от  него  одитор –Ръководител  на  екипа,  трябва  да  е  регистриран  одитор,  по  смисъла  на  §1,  т.  36  от Допълнителните   разпоредби   на   Закона   за   независимия   финансов   одит (ЗНФО)(„Регистриран одитор“ е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра почл. 20от ЗНФО, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети).
 2. Кандидатъттрябва да разполага с най-малко 5 (пет)-годишен опит в областта на финансовия одит и да е дипломиран експерт-счетоводител  при  ИДЕС  в  България.
 3. Срокове на изпълнение:

5.1. До 31.03.2022 г. -за годишен финансов отчет на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД;

5.2. До 31.03.2022 г. -за годишен финансов отчет на „ДКЦ Смолян“ ЕООД;

5.3. До 31.03.2022 г. за консолидирания годишенфинансов отчет.

 1. Максимално допустима стойност на  услугата /за  трите  дейности/— 6500,00 (шест хиляди и петстотин лева) без ДДС.
 2. Срок на валидност на  офертата:

30  календарни  дни,считано  от  крайния срок за подаване на оферти, определен в настоящата покана.

 1. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването на офертите, отговарящи на обявените условия ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий за възлагане „най-ниска цена”.

 1. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
 2. Кандидатътподготвя и  представя  оферта  по  образец,  съгласнонастоящата документация. Офертататрябва да съответстванапълно на изискванията на възложителя и да се отнася до пълнияобем на услугата. Съдържащият се в настоящата обява образец на оферта е задължителенза участниците. Всеки  участник  има  право  да  представи  само  една  оферта.  Не  се  допуска представянето на различни варианти на офертата.Срокът  на  валидност  на  офертите  е  30  календарни  дниоткрайния  срок  за подаване на оферти, определен в обявата.
 3. Офертата се  представя  в  запечатан  непрозрачен  плик,  от кандидатаили упълномощен  от  него  представителили  по  пощата,в  деловодството  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян4700, бул. „България” №2. Върху  плика  се  посочват  имената  на  физическото  лице,  адрес,  или наименованието на юридическото лице, седалище и адрес на управление, телефони по възможност факс и електронен адрес.
 4. Кандидатътизготвя офертата си  при  спазване  на  изискванията  на възложителя.
 5. При изготвянето на  офертата кандидатъте  длъжен  да  се  придържа  към образците на възложителя без да ги променя.
 6. Офертата се  изготвя  на  български  език  и  се  подписва  от  законния представител  на  участника  или  от  изрично  упълномощено  лице,  катов  офертата  се прилага нотариално заверено пълномощно(оригинал или заверено копие).
 7. Съдържание на офертата

В пликас офертататрябва да се съдържатследнитедокументи:

6.1.Оферта  по  образец    (оригинал) –изготвя  се  по  приложения  образец Приложение № 1.

6.2. Декларация във връзка с критериите за подбор-изготвя се по приложения образец Приложение № 2, към която се прилагат:

-Доказателства за наличието на експерт с изискуемия опит-заверени копия от дипломи,  сертификати,  трудови  договори,  договори  за  управление,  договори  за изпълнение, референции и др.

6.3.Ценово предложение –изготвя сепо приложенияобразец Приложение № 3.

6.4.Списък на документите, съдържащи се в офертата –Приложение №4.

 1. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Всеки  кандидат  може  да  подаде  оферта до  16.00  часа  на 30.03.2021  г.,  вделоводството на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян4700, бул. „България” №2.

 1. Оценка на  офертите  и  класиране на кандидатите: Оценката  на  офертите  и класирането  на  кандидатите ще бъде  извършено откомисия,  определена  от Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, след изтичане на срока за подаване на оферти, по критериите, съгласно настоящата обява.

 

Обява за избор на регистриран одитор

Образци на приложения

 

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95

О Б Я В А

На основание протокол №43/09.11.2020 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем,

РЕШИХ:

 1. Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие, както следва:
№ и описание на обекта Начална месечна наемна цена без ДДС Дължими отделно разходи за консумативи, които не са включени в наемната цена Депозит за участие
1. Сграда с идентификатор 69345.31.17.1 – ВИЛА “ЗДРАВЕ”, находяща се в к.к. Пампорово, м. Ардашлъ, землище на с.Стойките 1 390.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания,

такса за битови отпадъци, сот

695.00 лв.
2.Подкрепителен пункт /кафе и закуски/ с полезна площ 127.00 кв.м. в сутеренния етаж /блок Ж/ на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД 267.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания,

отопление, такса за битови отпадъци, охрана

133.00 лв.
3. Павилион, находящ се в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД на адрес: гр.Смолян, бул.България № 2 на сутеренния етаж /блок „А”/ с полезна площ 7.80 кв. м. 126,00 лв. Дължими са отделно

разходи за вода – 0,5 м³ на месец, ел.енергия по съответните показания, такса за битови

отпадъци, охрана

63,00 лв.
4. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска и детска консултация/. Обект № 1 с полезна площ 81.57 кв. м. състоящ се от две помещения и

малък склад

393.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 196.00 лв.
5. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска и детска консултация/. Обект № 2 с полезна площ 65.76 кв.м, състоящ се от две помещения и коридор 320.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 160.00 лв.
6. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска и детска консултация/. Обект № 3 с полезна площ 31.30 кв.м, състоящ се от едно помещение. 310.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 155.00 лв.
7. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, кв.Устово, ул.Братан Шукеров №14 на партерен етаж с полезна площ 180,80 кв.м. 244.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови

отпадъци.

122.00 лв.
8.Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 13,02 кв.м.и общи части 5,80 кв.м. 58.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови

отпадъци.

29.00 лв.
9. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 11,76 кв.м.и общи части 5,24 кв.м. 51.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови

отпадъци.

25.00 лв.
10. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 18 кв.м.и общи части 8,02 кв.м. 78.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови

отпадъци.

39.00 лв.
11.Площ за поставяне на кафе автомат, находяща се в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул. България № 2 на партерния етаж на блок „А 100,00 лв. Разходите за консумативи са включени в наемната цена 50,00 лв.
12.Павилион, находящ се в гр.Смолян, бул.България № 2 на 83,00 лв. Дължими са отделно

разходи за вода – 0,5 м³

41,00 лв.
сутеренния етаж /блок „А”/ с полезна площ 4.90 кв. м. на месец, ел.енергия по съответните показания, такса за битови

отпадъци, охрана

13.Административен кабинет, находящ се в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД , гр.Смолян, бул.България № 2 във фоайето на блок „Б” /първи етаж/ с полезна площ 16.00 кв. м. 80,00 лв. Дължими са отделно разходи за вода – 0,5м ³ на месец и ел.енергия 100 kw/h месечно 40,00 лв.
14.Площ за поставяне на автомат за закуски, находяща се в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2 на партерния етаж на блок „А” 100.00 лв. разходите за консумативи са включени в наемната цена 50.00 лв.
15.Помещение с площ 6.60 кв.м, на ІХ етаж в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2, за монтиране на телекомуникационни съоръжения, ведно с правото за инсталиране на антенни мачти (до 10 броя) на покрива на сградата и необходимото оборудване за функциониране на съоръженията. 2000,00 лв. Дължими са отделно разходи за ел.енергия по съответните показания 1000,00 лв.

 

 1. Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 5-то число на съответния месец. По споразумение със страните може да се заплаща и авансово за определен срок, по банковата сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.

ІІІ. Обект №1 се отдава под наем без оборудване за срок от седем години, а обектите от №2 до №15 се отдават под наем без оборудване за срок от три години.

 1. Специални изисквания към кандидатите: до участие в конкурса не се допускат кандидати, които са били неизправни търговски партньори по сключени договори с МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД или са свързани с такива партньори лица по смисъла на Търговския закон.
 2. Оглед на обектите може да бъде извършен от кандидат-участниците в конкурса всеки работен ден от 08.00 часа до 30 часа след предварителна заявка.

VІ. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, разпределени в два плика:

Плик № 1:

 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация/;
 2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата – нотариално заверено;

 

 1. Документ за внесена парична сума като депозит за участие в конкурса;
 2. Документ за платена конкурсна документация;
 3. Декларация за оглед – приложение №2;
 4. Сведение за участника – приложение №3;
 5. Подписан и подпечатан проекто-договор за отдаване под наем, приложен към документацията – приложение №4;

ЗАБЕЛЕЖКА: За обект № 15 с оглед специфичния предмет проектът за договор се предлага от кандидата, като задължително следва да фигурира клаузата:

* В договора за наем задължително се включва клауза за едногодишна актуализация на наемната цена при условие, че инфлационния индекс за страната, даден от Националния статистически институт се е повишил с 1% или повече сумарно за предходната година. Този индекс се умножава с първоначалната договорена наемна цена, като получената сума се прибавя към последната договорена наемна цена.

Плик № 2: Поставя се заявлението за участие в конкурса, съдържащо кратко представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, съответните разходи за консумативи, които се дължат за съответния обект, начин и условия на плащане.

VІI. Крайният срок за подаване на заявления за участие: заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи, подробно описани в конкурсната документация в срок до 16.00 часа на 25.11.2020 година или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочената.

VІII. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на Изпълнителния Директор да определи участника, спечелил конкурса като за целта изготвя протокол в първия работен ден следващ крайния срок за подаване на предложенията.

За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия, ако същият не е изтеглил своя депозит.

IХ. Повторен конкурс за отдаване под наем на помещенията, описани в т. 1 от настоящото решение, ако не е подадена нито една оферта се провежда с нов срок за подаване на предложения до 16.00 часа на 09.12.2020 г. като за новите предложения се следва процедурата по предходната точка.

 1. Определям цена на документацията за участие в конкурса 2.00 лева с ДДС, вносими по сметка на дружеството: BG54FINV91501017423230, при Банка „Първа Инвестиционна Банка” АД, BIC: FINVBGSF или в касата на лечебното заведение, като конкурсната документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.

XІ. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена най-висока наемна цена

XІI. Разходите за вписване на договора за наем са за сметка на наемателя.

XIII. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договор, като част от нея за отдаване под наем на материални активи, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/ д-р Марин Димитров Даракчиев /

Обява-МБАЛ Д-р Братан Шукеров АД-Смолян

Документация-наеми-11.11.2020

Документация-наеми-11.11.2020-word

КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД, гр.Смолян

ОБЯВЯВА:

На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.68 ал.3 и ал.7 от Закона за лечебните заведения конкурс за  длъжностите “Началник отделение” както следва:

 • Началник на Отделение по Вътрешни болести
 • Началник на Отделение по Ендокринология и болести на обмяната
 • Началник на Отделение по Нервни болести
 • Началник на Отделение по Ортопедия и Травматология
 • Началник на Отделение по Анестезиология и интензивно лечение
 • Началник на Отделение по Урология
 • Началник на Отделение по Инфекциозни болести
 • Началник на Отделение по Очни болести
 • Началник на Приемно-консултативен блок
 • Началник на Отделение за образна диагностика
 • Началник на Клинична лаборатория
 • Началник на Медико диагностична лаборатория „Епидемиология и Микробиология“
 • Началник на Отделение по Ушно-носно-гърлени болести
 • Началник на Отделение по Неонатология
 • Началник на Спешно отделение
 • Началник на Отделение по трансфузионна хематология
 • Началник на Отделение по обща и клинична патология
 • Началник на отделение Съдебна медицина

I.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Конкурсът ще се проведе на база писмена разработка и защита на тема:

Визия за развитие на отделението за тригодишен период в съответствие с медицинските стандарти. Качество и икономическа ефективност на дейността.

Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

С допуснатите и явили се кандидати се провежда и събеседване.

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина“;
 • Призната медицинска специалност по профила на отделението;
 • Да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват лекарска професия.
 • Да имат не по-малко от 6 години медицински трудов стаж.

III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 • Лична карта или друг документ за самоличност (връща се веднага);
 • Автобиография;
 • Диплом за завършено висше образование;
 • Диплом за придобита специалност;
 • Други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, квалификационни степени (ако съответния кандидат притежава такива);
 • Свидетелство за съдимост;
 • Документ за медицински преглед (необходим само при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение над три месеца).
 • Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудовата книжка;
 • За външни кандидати – препоръки от настоящата или последната месторабота;

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и всички останали документи по провеждането на конкурса са на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Документите на кандидатите ще се приемат в служба „Личен състав“ до 16:00 часа на 15.06.2020 година в запечатан плик, срещу което се получава удостоверение за подадено заявление.

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян чрез Икономист по труда и Звено за информация, анализ и контрол предоставя на кандидатите исканата информация за разработване на темата срещу удостоверение за подадено заявление за участие в конкурса.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да представят до 16:00 часа на 18.06.2020 година в деловодството на лечебното заведение в запечатан плик писмените разработки.

Справки и допълнителна информация на телефон: 0301/6-26-66-г-жа Родопска

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД ГР. СМОЛЯН

 О Б Я В А

На основание чл.90 и сл. от КТ  и чл.17 (1) от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ „д-р Братан Шукеров” АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

 • „Лекар, специализант по Кардиология“ – 3 длъжности;
 • „Лекар, специализант по Нервни болести“ – 3 длъжности;
 • „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 3 длъжности;
 • „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“ – 1 длъжност;
 • „Лекар, специализант по Ревматология“ – 1 длъжност;
 • „Лекар, специализант по Гастроентерология“ – 1 длъжност;
 • „Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – 1 длъжност;
 • „Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“ – 2 длъжности;
 • „Лекар, специализант по Очни болести“ – 2 длъжности;
 •  „Лекар, специализант по Вътрешни болести“ – 1 длъжност финансирана от държавата
 • „Лекар, специализант по Клинична микробиология“ – 1 длъжност финансирана от държавата
 • „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 1 длъжност финансирана от държавата

      Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции  от 15.05.2020 г. до 16.00 часа на 15.06.2020 г, като подадат в служба „Личен състав” следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса ( свободен текст);
 2. Копие от документ за самоличност;
 3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
 4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване.

Справки  и  допълнителна  информация  на телефон

 0301/6-26-66- г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ