+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Обяви

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ

Класиране  на  кандидатите           

12.05.2023г.

Комисията, назначена със Заповед №202 от 27.04.2023г., за провеждане на конкурс за избор на Управител  на „Диагностично-консултативен център-Смолян“ ЕООД, открит със  Заповед № 122/14.03.2023г.

обявява следното  класиране на кандидатите в проведения  конкурс, съгласно протоколи от 27.04.2023г. и  11.05.2023г. на изборната комисия:

за  позиция  –  Управител на „Диагностично-консултативен център-Смолян“ ЕООД

 

Класиране                                Кандидат

1 място                                     д-р Момчил Хубчев

 

Председател: Румяна Карагрошева

Членове: Бойко Младенов

Софка Родопска

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95

ОБЯВА

На основание протокол №8/29.03.2023 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем,

РЕШИХ:

 1. Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начална месечна наемна цена и дължим депозит за участие, както следва:
№  и описание на обекта Начална месечна наемна цена

без ДДС

Дължими отделно разходи за консумативи, които не са включени в наемната цена Депозит за участие
1. Площ за поставяне на терминално устройство /банкомат/ на партерния етаж  на блок “А” в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД 290,00 лв. Разходите за ел.енергия са включени в наемната цена 145,00 лв.
2.Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 13,02 кв.м.и общи части 5,80 кв.м. 65,00 лв.

 

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 32,00 лв.
3. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 11,76 кв.м.и общи части 5,24 кв.м. 57,00 лв.

 

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 28,00 лв.
4. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 18 кв.м.и общи части 8,02 кв.м. 87,00 лв.

 

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 43,00 лв.
 1. Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 5-то число на съответния месец. По споразумение със страните може да се заплаща и авансово за определен срок, по банковата сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.
 • ІІІ. Обектите се отдават под наем без оборудване за срок от три години.
 1. I Специални изисквания към кандидатите: до участие в конкурса не се допускат кандидати, които са били неизправни търговски партньори по сключени договори с МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД или са свързани с такива партньори лица по смисъла на Търговския закон.
 2. V. Оглед на обектите може да бъде извършен от кандидат-участниците в конкурса всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа след предварителна заявка.

VІСписък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, разпределени в два плика:

Плик № 1:

 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация/;
 2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата – нотариално заверено;
 3. Документ за внесена парична сума като депозит за участие в конкурса;
 4. Документ за платена конкурсна документация;
 5. Декларация за оглед – приложение №2;
 6. Сведение за участника – приложение №3;
 7. Подписан и подпечатан проекто-договор за отдаване под наем, приложен към документацията – приложение №4;

Плик № 2: Поставя се заявлението за участие в конкурса, съдържащо  кратко представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, съответните разходи за консумативи, които се дължат за съответния обект, начин и условия на плащане.

VІI.  Крайният срок за подаване на заявления за участие: заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи, подробно описани в конкурсната документация в срок до 16.00 часа на 21.04.2023 година или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочената.

VІII. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на Изпълнителния Директор да определи участника, спечелил конкурса като за целта изготвя протокол в първия работен ден следващ крайния срок за подаване на предложенията.

За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия, ако същият не е изтеглил своя депозит.

IХ.  Повторен конкурс за отдаване под наем на помещенията, описани в т. 1 от настоящата обява, ако не е подадена нито една оферта се провежда с нов срок за подаване на предложения до 16.00 часа на 28.04.2023 г. като за новите предложения се следва процедурата по предходната точка.

 1. X. Определям цена на документацията за участие в конкурса 2.00 лева с ДДС, вносими по сметка на дружеството: BG12UBBS80021030291750, при Банка „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, BIC: UBBSBGSF или в касата на лечебното заведение, като конкурсната документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.

XІ. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена най-висока наемна цена

XІI. Разходите за вписване на договора за наем са за сметка на наемателя.

XIII. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договор, като част от нея за отдаване под наем на материалния актив, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД.

Документация – наеми-з

Документация-наеми-04.2023

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/ д-р Марин Димитров Даракчиев /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

 Адрес: Смолян, бул. България 2      тел 0301/6-23-95;  ел.адрес: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

На основание чл.20, ал.4., т.3 от ЗОП, във връзка с чл. 6 от „Вътрешни правила  за  избор  на  регистриран  одитор  за  заверка  на  годишния  финансов отчет  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД,  приети  на извънредно Общо  събрание  на  акционерите на дружеството,  проведено  на 09.11.2020  г., във  връзка  с чл.2,  ал.  1,  т.1  и  2 от  Закона  за  публичните  предприятия  и Заповед №128/22.03.2023 г. на Изпълнителния директор на дружеството

МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД

ПУБЛИКУВА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 г. НА МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД И „ДКЦ СМОЛЯН“ ЕООД

 1. Предмет: Избор  на регистриран одитор  за  извършване  на  независим финансов  одит  в съответствие  с НСС, включително  на  изготвяне  на  доклад с констатации,  рискове  и  проблемни  области  и  насоки  за  решаване,  както  и препоръки за подобряване на финансовата отчетност на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД и заверка  на  ГФО  за  2023 година. В  одиторския  доклад  изпълнителят задължително  изразява  и  мнение  относно  съответствието  между  годишния доклад  за  дейността  и  годишния  финансов  отчет  за  същия  отчетен период. Изпълнителят има право да изисква пълно съдействие и информация от ръководството на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД.

2. Обхват на финансовия одит: Одиторът следва да поеме ангажимент да извърши  независим  финансов  одит  на  финансовите  отчети  за  следните три дейности:

Дейност  №1 – „Проверка  и  заверка  на  ГФО  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД гр.Смолян за 2023 г.

Дейност  №2 – „Проверка  и  заверка  на  ГФО  на  „ДКЦ Смолян“ ЕООД за 2023 г.

Дейност №3 – „Проверка и заверка на консолидиран ГФО на групата МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД за 2023 г.

Обхватът  на  одита  следва  да  включва  следното – последователност  на прилагането  на оповестената  счетоводна  политика: обоснованост на  текущото начисляване за  всеобхватно и достоверно  отразяване на  активите, пасивите и дейността на дружествата: ефективност на вътрешния контрол, достоверност на  представената във финансовия  отчет  информация, съответствие между информацията във  финансовия  отчет,  приложение  и  доклада  за  дейността  на дружествата.

 1. Информация относно балансовата стойност на имуществото подлежащо на одитиране:

3.1.  Балансова  стойност  на актива на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – 14 667 хиляди лева към 31.12.2022 г.

3.2.  Балансова  стойност  на актива на „ДКЦ Смолян“ ЕООД – 683 хиляди лева  към 31.12.2022 г.

 1. Изисквания към кандидатите/критерии за подбор/:
 2. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията и на изискванията от Възложителя, посочени в настоящата обява.
 3. Правоспособност – Кандидатът, както и  предложеният  от  него  одитор –Ръководител  на  екипа,  трябва  да  е  регистриран  одитор,  по  смисъла  на  §1,  т.  36  от Допълнителните   разпоредби   на   Закона   за   независимия   финансов   одит (ЗНФО) („Регистриран одитор“ е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети).
 4. Кандидатът трябва да разполага с най-малко 5 (пет) – годишен опит в областта на финансовия одит и да е дипломиран експерт-счетоводител  при  ИДЕС  в  България.
 5. Срокове на изпълнение:

5.1. До 31.03.2024 г. – за годишен финансов отчет на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД;

5.2. До 31.03.2024 г. – за годишен финансов отчет на „ДКЦ Смолян“ ЕООД;

5.3. До 31.03.2024 г. за консолидирания годишен финансов отчет.

 1. Максимално допустима стойност на  услугата /за  трите  дейности/— 6500,00 (шест хиляди и петстотин лева) без ДДС.
 2. Срок на валидност на  офертата:

60  календарни  дни, считано  от  крайния срок за подаване на оферти, определен в настоящата покана.

 1. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването на офертите, отговарящи на обявените условия ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий за възлагане „най-ниска цена”.

 1. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
 2. Кандидатът подготвя и  представя  оферта  по  образец,  съгласно настоящата документация. Офертата трябва да съответства напълно на изискванията на възложителя и да се отнася до пълния обем на услугата. Съдържащият се в настоящата обява образец на оферта е задължителен за участниците. Всеки  участник  има  право  да  представи  само  една  оферта.  Не  се  допуска представянето на различни варианти на офертата. Срокът  на  валидност  на  офертите  е  60  календарни  дни от крайния  срок  за подаване на оферти, определен в обявата.
 3. Офертата се  представя  в  запечатан  непрозрачен  плик,  от кандидата или упълномощен  от  него  представител или  по  пощата, в  деловодството  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян 4700, бул. „България” №2. Върху  плика  се  посочват  имената  на  физическото  лице,  адрес,  или наименованието на юридическото лице, седалище и адрес на управление, телефони по възможност факс и електронен адрес.
 4. Кандидатът изготвя офертата си  при  спазване  на  изискванията  на възложителя.
 5. При изготвянето на  офертата кандидатът е  длъжен  да  се  придържа  към образците на възложителя без да ги променя.
 6. Офертата се  изготвя  на  български  език  и  се  подписва  от  законния представител  на  участника  или  от  изрично  упълномощено  лице,  като в  офертата  се прилага нотариално заверено пълномощно(оригинал или заверено копие).
 7. Съдържание на офертата

В плика с офертата трябва да се съдържат следните документи:

6.1. Оферта  по  образец    (оригинал) – изготвя  се  по  приложения  образец Приложение № 1.

6.2. Декларация във връзка с критериите за подбор – изготвя се по приложения образец Приложение № 2, към която се прилагат:

– Доказателства за наличието на експерт с изискуемия опит – заверени копия от дипломи,  сертификати,  трудови  договори,  договори  за  управление,  договори  за изпълнение, референции и др.

6.3. Ценово предложение –изготвя се по приложения образец Приложение № 3.

6.4. Списък на документите, съдържащи се в офертата –Приложение №4.

 1. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Всеки  кандидат  може  да  подаде  оферта до  16.00  часа  на 29.03.2023  г.,  в деловодството на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян 4700, бул. „България” №2.

обява-одитор-2023

Образци на приложения

 

 

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БР. ШУКЕРОВ“ АД

ГР. СМОЛЯН

З А П О В Е Д

 122/14.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал.1 от Закона за публичните предприятия и Решение на СД, съгласно Протокол № 5 от 18.01.2023 година

Н А Р Е Ж Д А М:

Откривам конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център“ ЕООД – гр.Смолян,  ЕИК 201004249 при следните условия:

І. Изисквания към кандидатите:

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1.1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.2. да имат завършено висше образование, призната специалност и квалификация по здравен мениджмънт или магистър по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

1.3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

1.4. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

1.5. да не са поставени под запрещение;

1.6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.7. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

1.8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

1.11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството и Закона за публичните преприятия;

1.12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

ІІ. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от три години. Месечното възнаграждение се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

III. Необходими документи за участие в конкурса

За участие в конкурса  се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

Плик № 1 – съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и попълнени образци на документи и декларации, които са приложение към обявлението за конкурса:

 1. Автобиография;
 2. Заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ медицина или „магистър“ по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
 3. Заверено копие на документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт.
 4. Заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 5. Заверено копие от документ за придобита специалност.
 6. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1 и ал.3 от ЗПП по образец – Приложение № 2;
 7. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец – Приложение № 3;
 8. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Плик № 2 – съдържа разработената концепция за развитието и приноса на кандидата чрез неговото управление за постигане на положителни резултати на „Диагностично-консултативен център – Смолян“ ЕООД за срок от три години.

Пликове  № 1 и № 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон  за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на МБАЛ като приносителя се информира за входящия номер.

ІV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса

Документите за участие в конкурса се подават до 21.04.2023 г.

 V. Начин на провеждане на конкурса

Комисията провежда конкурсната процедура като извършва следните действия:

 1. допускане на кандидатите на база на представените документи и критериите за  подбор.
 2. оценява представените от кандидатите концепции за развитие на лечебното заведение.
 3. провеждане на събеседване (интервю) с допуснатите кандидати.
 4.   изготвяне на крайно класиране на допуснатите кандидати на база на резултатите от  концепцията за развитие и събеседването /интервюто/.
 5.   представяне на окончателен протокол, който съдържа списък на класираните кандидати, на съвета на директорите за утвърждаване.

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите  са:

 1. Особености и характеристики на дейността на ДКЦ-ЕООД.
 2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на ДКЦ-ЕООД

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и  други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на ДКЦ-ЕООД.

VI. Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Емилия Апостолова – Зам.-директор по медицински дейности.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/д-р М. Даракчиев/

              

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

Адрес: Смолян, бул. България 2 тел 0301/6-23-95; ел.адрес mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

О Б Я В А

1. На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.17 ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните длъжности:
„Лекар, специализант по Кардиология“ – 3 длъжности
„Лекар, специализант по Нервни болести“ – 2 длъжности
„Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмянат – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Ортопедия и Травматология“ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Клинична микробиология“ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Хирургия“ – 2 длъжности
„Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“ – 2 длъжности
„Лекар, специализант по Урология“ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Гастроентерология“ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 длъжности
„Лекар, специализант по Вътрешни болести“ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Инфекциозни болести “ – 1 длъжност
„Лекар, специализант по Педиатрия “ – 2 длъжности

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции от 15.03.2023г. до 16.00ч. на 18.04.2023г., като подадат в служба „Личен състав” следните документи:
1.Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
2.Документ за самоличност (показва се)
3.Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
4.Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.
Заемането на длъжностите по т.1 се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване.

Справки и допълнителна информация на телефон
0301/6-26-66 – г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

Министерството на здравеопазването обяви конкурс за член на Съвета на директорите

Министерството на здравеопазването обяви конкурс за член на Съвета на директорите

Министерството на здравеопазването обяви конкурс за член на Съвета на директорите – представител на държавата. Обявлението е от 24.11.2022 г., а договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок до 14.10.2025 г.

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

 • да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация, технически науки или от професионално направление „икономика“;
 • да имат най-малко 5 години професионален опит;
 • да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;
 • да не са поставени под запрещение;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;
 • да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 • да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;
 • да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

Повече информация за конкурса, срокове и необходими документи на адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/karieri/konkurs-za-izbor-na-chlenove-na-organi-za-24-22/

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

Адрес: Смолян, бул. България 2 тел 0301/6-23-95;  ел.адрес mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

 О Б Я В А

 1. На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.17 ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните  длъжности:
 • „Лекар, специализант по Кардиология“ – 4 длъжности
 • „Лекар, специализант по Нервни болести”             – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Ортопедия и Травматология“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Хирургия“             – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“                                   – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Гастроентерология“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Вътрешни болести“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Инфекциозни болести “ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Клинична микробиология” – 1 длъжност

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции  от 29.06.2022г. до 29.07.2022г, като подадат в служба „Личен състав” следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса ( свободен текст);
 2. Документ за самоличност( показва се)
 3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
 4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите по т.1 се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване.

Справки и допълнителна информация на телефон

                                                       0301/6-26-66 – г-жа Родопска

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95

ОБЯВА

На основание протокол №59/23.08.2021 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обект, който подлежи на отдаване под наем,

РЕШИХ:

 1. Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начална месечна наемна цена и дължим депозит за участие, както следва:
№  и описание на обекта Начална месечна наемна цена

без ДДС

Дължими отделно разходи за консумативи, които не са включени в наемната цена Депозит за участие
1. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.925.162.1.12, представляващ гараж в сграда със застроена площ 190.92 кв.м, разположен в сутерена на жил.блок „Възход“ с административен адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул. “Братан Шукеров” № 14 230.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 115.00 лв.

 

 1. Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 5-то число на съответния месец. По споразумение със страните може да се заплаща и авансово за определен срок, по банковата сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.
 • ІІІ. Обектът се отдава под наем без оборудване за срок от три години.
 1. I Специални изисквания към кандидатите: до участие в конкурса не се допускат кандидати, които са били неизправни търговски партньори по сключени договори с МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД или са свързани с такива партньори лица по смисъла на Търговския закон.
 2. V. Оглед на обекта може да бъде извършен от кандидат-участниците в конкурса всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа след предварителна заявка.

VІСписък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, разпределени в два плика:

Плик № 1:

 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация/;
 2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата – нотариално заверено;
 3. Документ за внесена парична сума като депозит за участие в конкурса;
 4. Документ за платена конкурсна документация;
 5. Декларация за оглед – приложение №2;
 6. Сведение за участника – приложение №3;
 7. Подписан и подпечатан проекто-договор за отдаване под наем, приложен към документацията – приложение №4;

Плик № 2: Поставя се заявлението за участие в конкурса, съдържащо  кратко представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, съответните разходи за консумативи, които се дължат за съответния обект, начин и условия на плащане.

VІI.  Крайният срок за подаване на заявления за участие: заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи, подробно описани в конкурсната документация в срок до 16.00 часа на 30.05.2022 година или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочената.

VІII. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на Изпълнителния Директор да определи участника, спечелил конкурса като за целта изготвя протокол в първия работен ден следващ крайния срок за подаване на предложенията.

За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия, ако същият не е изтеглил своя депозит.

IХ.  Повторен конкурс за отдаване под наем на помещението, описано в т. 1 от обявата, ако не е подадена нито една оферта се провежда с нов срок за подаване на предложения до 16.00 часа на 06.06.2022 г. като за новите предложения се следва процедурата по предходната точка.

 1. X. Определям цена на документацията за участие в конкурса 2.00 лева с ДДС, вносими по сметка на дружеството: BG12UBBS80021030291750, при Банка „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, BIC: UBBSBGSF или в касата на лечебното заведение, като конкурсната документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.

XІ. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена най-висока наемна цена

XІI. Разходите за вписване на договора за наем са за сметка на наемателя.

XIII. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договор, като част от нея за отдаване под наем на материалния актив, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/д-р Марин Димитров Даракчиев /

Обява-МБАЛ Смолян-13.05.2022

Документация-наеми-05.2022

Документация-наеми-2022

 

 

 

ОБЯВА

МБАЛ“Д-р Братан Шукеров“  АД гр.Смолян

ОБЯВЯВА:

На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.68 ал.3 и ал.7 от Закона за лечебните заведения конкурс за  длъжностите “Началник отделение” както следва:

 • Началник на Отделение по Нервни болести
 • Началник на Отделение по Кардиология
 • Началник на Отделение по Диализно лечение
 • Началник на Отделение по Хирургия
 • Началник на Отделение по Физикална и рехабилитацинна медицина
 • Началник на Отделение по Акушерство и гинекология
 • Началник на Отделение по Педиатрия
 • Началник на Отделение по Инфекциозни болести
 • Началник на Приемно-консултативен блок
 • Началник на Отделение по Ушно-носно-гърлени болести
 • Началник на Отделение по Неонатология
 • Началник на Спешно отделение
 • Началник на Отделение по трансфузионна хематология
 • Началник на Отделение по обща и клинична патология
 • Началник на Отделение Съдебна медицина

I.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Конкурсът да се проведе на база писмена разработка и защита на тема:

Визия за развитие на отделението за тригодишен период в съответствие с медицинските стандарти. Качество и икономическа ефективност на дейността.

Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

С допуснатите и явили се кандидати се провежда и събеседване.

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина“;
 • Призната медицинска специалност по профила на отделението;
 • Да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват лекарска професия.

III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 • Лична карта или друг документ за самоличност (връща се веднага);
 • Автобиография;
 • Диплом за завършено висше образование;
 • Диплом за придобита специалност;
 • Други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, квалификационни степени (ако съответния кандидат притежава такива);
 • Свидетелство за съдимост;
 • Документ за медицински преглед (необходим само при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение над три месеца).
 • За външни кандидати – препоръки от настоящата или последната месторабота;

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и всички останали документи по провеждането на конкурса са на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Документите на кандидатите да се приемат в служба „Личен състав“ до 16:00 часа на 03.05.2022 година в запечатан плик, срещу което се получава удостоверение за подадено заявление.

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян чрез Икономист по труда и Звено за информация, анализ и контрол предоставя на кандидатите исканата информация за разработване на темата срещу удостоверение за подадено заявление за участие в конкурса.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да представят до 16:00 часа на 05.05.2022 година в деловодството на лечебното заведение в запечатан плик писмените разработки.

Справки и допълнителна информация на телефон

                  0301/6-26-66-г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

ОБЯВА

МБАЛ“Д-р Братан Шукеров“  АД гр.Смолян

 ОБЯВЯВА:

 На основание чл. 90, ал. 2 от КТ и чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения  конкурс за длъжността „Главна медицинска сестра”.

I.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Конкурсът да се проведе на база писмена разработка и защита на тема:

„Ролята и мястото на главната медицинска сестра за осигуряване на качествени  здравни грижи в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян”.

Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

С допуснатите и явили се кандидати се провежда и събеседване.

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;

       III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 • Лична карта или друг документ за самоличност (връща се веднага);
 • Автобиография;
 • Документ за трудов стаж;
 • Диплом за завършено висше медицинско образование, степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравни грижи”;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Документ за медицински преглед (необходим само при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение над три месеца).
 • За външни кандидати – препоръки от настоящата или последната месторабота;

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и всички останали документи по провеждането на конкурса са на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Документите на кандидатите да се приемат в служба „Личен състав“ до 16.00ч. на 03.05.2022 год. в запечатан плик, срещу което се получава удостоверение за подадено заявление.

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян чрез Икономист по труда и Звено за информация, анализ и контрол предоставя на кандидатите исканата информация за разработване на темата срещу удостоверение за подадено заявление за участие в конкурса.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да представят до 16.00 ч. на 05.05.2022 год. в деловодството на лечебното заведение в запечатан плик писмената си разработка по обявената тема.

  Справки и допълнителна информация на телефон

                  0301/6-26-66-г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ