+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Обяви

<embed src="https://www.bgkoleda.bg/store/documents/BG_Koleda_300x250_sms_a.swf">
Министерството на здравеопазването обяви конкурс за член на Съвета на директорите

Министерството на здравеопазването обяви конкурс за член на Съвета на директорите

Министерството на здравеопазването обяви конкурс за член на Съвета на директорите – представител на държавата. Обявлението е от 24.11.2022 г., а договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок до 14.10.2025 г.

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

 • да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация, технически науки или от професионално направление „икономика“;
 • да имат най-малко 5 години професионален опит;
 • да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;
 • да не са поставени под запрещение;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;
 • да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 • да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;
 • да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

Повече информация за конкурса, срокове и необходими документи на адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/karieri/konkurs-za-izbor-na-chlenove-na-organi-za-24-22/

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

Адрес: Смолян, бул. България 2 тел 0301/6-23-95;  ел.адрес mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

 О Б Я В А

 1. На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.17 ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните  длъжности:
 • „Лекар, специализант по Кардиология“ – 4 длъжности
 • „Лекар, специализант по Нервни болести”             – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Ортопедия и Травматология“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Хирургия“             – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“                                   – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Гастроентерология“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Вътрешни болести“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Инфекциозни болести “ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Клинична микробиология” – 1 длъжност

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции  от 29.06.2022г. до 29.07.2022г, като подадат в служба „Личен състав” следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса ( свободен текст);
 2. Документ за самоличност( показва се)
 3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
 4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите по т.1 се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване.

Справки и допълнителна информация на телефон

                                                       0301/6-26-66 – г-жа Родопска

                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95

ОБЯВА

На основание протокол №59/23.08.2021 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обект, който подлежи на отдаване под наем,

РЕШИХ:

 1. Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начална месечна наемна цена и дължим депозит за участие, както следва:
№  и описание на обекта Начална месечна наемна цена

без ДДС

Дължими отделно разходи за консумативи, които не са включени в наемната цена Депозит за участие
1. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.925.162.1.12, представляващ гараж в сграда със застроена площ 190.92 кв.м, разположен в сутерена на жил.блок „Възход“ с административен адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул. “Братан Шукеров” № 14 230.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 115.00 лв.

 

 1. Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 5-то число на съответния месец. По споразумение със страните може да се заплаща и авансово за определен срок, по банковата сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.
 • ІІІ. Обектът се отдава под наем без оборудване за срок от три години.
 1. I Специални изисквания към кандидатите: до участие в конкурса не се допускат кандидати, които са били неизправни търговски партньори по сключени договори с МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД или са свързани с такива партньори лица по смисъла на Търговския закон.
 2. V. Оглед на обекта може да бъде извършен от кандидат-участниците в конкурса всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа след предварителна заявка.

VІСписък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, разпределени в два плика:

Плик № 1:

 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация/;
 2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата – нотариално заверено;
 3. Документ за внесена парична сума като депозит за участие в конкурса;
 4. Документ за платена конкурсна документация;
 5. Декларация за оглед – приложение №2;
 6. Сведение за участника – приложение №3;
 7. Подписан и подпечатан проекто-договор за отдаване под наем, приложен към документацията – приложение №4;

Плик № 2: Поставя се заявлението за участие в конкурса, съдържащо  кратко представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, съответните разходи за консумативи, които се дължат за съответния обект, начин и условия на плащане.

VІI.  Крайният срок за подаване на заявления за участие: заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи, подробно описани в конкурсната документация в срок до 16.00 часа на 30.05.2022 година или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочената.

VІII. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на Изпълнителния Директор да определи участника, спечелил конкурса като за целта изготвя протокол в първия работен ден следващ крайния срок за подаване на предложенията.

За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия, ако същият не е изтеглил своя депозит.

IХ.  Повторен конкурс за отдаване под наем на помещението, описано в т. 1 от обявата, ако не е подадена нито една оферта се провежда с нов срок за подаване на предложения до 16.00 часа на 06.06.2022 г. като за новите предложения се следва процедурата по предходната точка.

 1. X. Определям цена на документацията за участие в конкурса 2.00 лева с ДДС, вносими по сметка на дружеството: BG12UBBS80021030291750, при Банка „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, BIC: UBBSBGSF или в касата на лечебното заведение, като конкурсната документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.

XІ. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена най-висока наемна цена

XІI. Разходите за вписване на договора за наем са за сметка на наемателя.

XIII. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договор, като част от нея за отдаване под наем на материалния актив, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/д-р Марин Димитров Даракчиев /

Обява-МБАЛ Смолян-13.05.2022

Документация-наеми-05.2022

Документация-наеми-2022

 

 

 

ОБЯВА

МБАЛ“Д-р Братан Шукеров“  АД гр.Смолян

ОБЯВЯВА:

На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.68 ал.3 и ал.7 от Закона за лечебните заведения конкурс за  длъжностите “Началник отделение” както следва:

 • Началник на Отделение по Нервни болести
 • Началник на Отделение по Кардиология
 • Началник на Отделение по Диализно лечение
 • Началник на Отделение по Хирургия
 • Началник на Отделение по Физикална и рехабилитацинна медицина
 • Началник на Отделение по Акушерство и гинекология
 • Началник на Отделение по Педиатрия
 • Началник на Отделение по Инфекциозни болести
 • Началник на Приемно-консултативен блок
 • Началник на Отделение по Ушно-носно-гърлени болести
 • Началник на Отделение по Неонатология
 • Началник на Спешно отделение
 • Началник на Отделение по трансфузионна хематология
 • Началник на Отделение по обща и клинична патология
 • Началник на Отделение Съдебна медицина

I.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Конкурсът да се проведе на база писмена разработка и защита на тема:

Визия за развитие на отделението за тригодишен период в съответствие с медицинските стандарти. Качество и икономическа ефективност на дейността.

Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

С допуснатите и явили се кандидати се провежда и събеседване.

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина“;
 • Призната медицинска специалност по профила на отделението;
 • Да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват лекарска професия.

III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 • Лична карта или друг документ за самоличност (връща се веднага);
 • Автобиография;
 • Диплом за завършено висше образование;
 • Диплом за придобита специалност;
 • Други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, квалификационни степени (ако съответния кандидат притежава такива);
 • Свидетелство за съдимост;
 • Документ за медицински преглед (необходим само при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение над три месеца).
 • За външни кандидати – препоръки от настоящата или последната месторабота;

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и всички останали документи по провеждането на конкурса са на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Документите на кандидатите да се приемат в служба „Личен състав“ до 16:00 часа на 03.05.2022 година в запечатан плик, срещу което се получава удостоверение за подадено заявление.

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян чрез Икономист по труда и Звено за информация, анализ и контрол предоставя на кандидатите исканата информация за разработване на темата срещу удостоверение за подадено заявление за участие в конкурса.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да представят до 16:00 часа на 05.05.2022 година в деловодството на лечебното заведение в запечатан плик писмените разработки.

Справки и допълнителна информация на телефон

                  0301/6-26-66-г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

ОБЯВА

МБАЛ“Д-р Братан Шукеров“  АД гр.Смолян

 ОБЯВЯВА:

 На основание чл. 90, ал. 2 от КТ и чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения  конкурс за длъжността „Главна медицинска сестра”.

I.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Конкурсът да се проведе на база писмена разработка и защита на тема:

„Ролята и мястото на главната медицинска сестра за осигуряване на качествени  здравни грижи в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян”.

Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

С допуснатите и явили се кандидати се провежда и събеседване.

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;

       III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 • Лична карта или друг документ за самоличност (връща се веднага);
 • Автобиография;
 • Документ за трудов стаж;
 • Диплом за завършено висше медицинско образование, степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравни грижи”;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Документ за медицински преглед (необходим само при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение над три месеца).
 • За външни кандидати – препоръки от настоящата или последната месторабота;

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и всички останали документи по провеждането на конкурса са на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Документите на кандидатите да се приемат в служба „Личен състав“ до 16.00ч. на 03.05.2022 год. в запечатан плик, срещу което се получава удостоверение за подадено заявление.

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян чрез Икономист по труда и Звено за информация, анализ и контрол предоставя на кандидатите исканата информация за разработване на темата срещу удостоверение за подадено заявление за участие в конкурса.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да представят до 16.00 ч. на 05.05.2022 год. в деловодството на лечебното заведение в запечатан плик писмената си разработка по обявената тема.

  Справки и допълнителна информация на телефон

                  0301/6-26-66-г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

 Адрес: Смолян, бул. България 2      тел 0301/6-23-95;  ел.адресmbalsmolyan@mbalsmolyan.com

На основание чл.20, ал.4., т.3 от ЗОП,във връзка с чл. 6 от „Вътрешни правила  за  избор  на  регистриран  одитор  за  заверка  на  годишния  финансов отчет  наМБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД,  приети  на извънредно Общо  събрание  на  акционеритена дружеството,  проведено  на 09.11.2020  г., във  връзка  с чл.2,  ал.  1,  т.1  и  2от  Закона  за  публичните  предприятия  и Заповед №232/11.03.2022 г. на Изпълнителния директор на дружеството

МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД

ПУБЛИКУВА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКАИ ЗАВЕРКАНА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТЗА 2022 г.НА МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД И „ДКЦ СМОЛЯН“ ЕООД

 1.Предмет: Избор  на регистриранодитор  за  извършване  на  независим финансов  одит  в съответствие  сНСС,включително  на  изготвяне  на  доклад сконстатации,  рискове  и  проблемни  области  и  насоки  за  решаване,  както  и препоръки за подобряване на финансовата отчетност на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД и заверка  на  ГФО  за  2022 година. В  одиторския  доклад  изпълнителят задължително  изразява  и  мнение  относно  съответствието  между  годишния доклад  за  дейността  и  годишния  финансов  отчет  за  същия  отчетен период.Изпълнителят има право да изисква пълно съдействие и информация от ръководството на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД.

2.Обхват на финансовия одит:Одиторът следва да поеме ангажимент да извърши  независим  финансов  одит  на  финансовите  отчети  за  следните три дейности:

Дейност  №1 – „Проверка  и  заверка  на  ГФО  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД гр.Смолян за 2022 г.

Дейност  №2 – „Проверка  и  заверка  на  ГФО  на  „ДКЦ Смолян“ ЕООД за 2022 г.

Дейност №3 – „Проверка и заверка на консолидиран ГФОнагрупата МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД за 2022 г.

Обхватът  на  одита  следва  да  включва  следното -последователност  на прилагането  наоповестената  счетоводна  политика: обоснованостна  текущото начисляване за  всеобхватно и достоверно  отразяване на  активите, пасивите и дейността на дружествата: ефективност на вътрешния контрол, достоверност на  представената във финансовия  отчет  информация, съответствие между информацията във  финансовия  отчет,  приложение  и  доклада  за  дейността  на дружествата.

 1. Информация относно балансовата стойност на имуществото подлежащо на одитиране:

3.1.  Балансова  стойност  на актива на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – 14 121 хиляди лева към 31.12.2021 г.

3.2.  Балансова  стойност  на актива на „ДКЦ Смолян“ ЕООД – 328 хиляди лева  към 31.12.2021 г.

 1. Изисквания към кандидатите/критерии за подбор/:
 2. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията и на изискванията от Възложителя, посочени в настоящата обява.

-Не може да участва в процедурата кандидат, който е извършвал задължителен финансов  одит  на  финансов  отчет  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД в продължение на последните четири поредни години.

 1. Правоспособност-Кандидатът, както и  предложеният  от  него  одитор –Ръководител  на  екипа,  трябва  да  е  регистриран  одитор,  по  смисъла  на  §1,  т.  36  от Допълнителните   разпоредби   на   Закона   за   независимия   финансов   одит (ЗНФО)(„Регистриран одитор“ е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра почл. 20от ЗНФО, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети).
 2. Кандидатъттрябва да разполага с най-малко 5 (пет)-годишен опит в областта на финансовия одит и да е дипломиран експерт-счетоводител  при  ИДЕС  в  България.
 3. Срокове на изпълнение:

5.1. До 31.03.2023 г. – за годишен финансов отчет на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД;

5.2. До 31.03.2023 г. – за годишен финансов отчет на „ДКЦ Смолян“ ЕООД;

5.3. До 31.03.2023 г. за консолидирания годишен финансов отчет.

 1. Максимално допустима стойност на  услугата /за  трите  дейности/— 6500,00 (шест хиляди и петстотин лева) без ДДС.
 2. Срок на валидност на  офертата:

30  календарни  дни,считано  от  крайния срок за подаване на оферти, определен в настоящата покана.

 1. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването на офертите, отговарящи на обявените условия ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий за възлагане „най-ниска цена”.

 1. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
 2. Кандидатътподготвя и  представя  оферта  по  образец,  съгласнонастоящата документация. Офертататрябва да съответстванапълно на изискванията на възложителя и да се отнася до пълнияобем на услугата. Съдържащият се в настоящата обява образец на оферта е задължителенза участниците. Всеки  участник  има  право  да  представи  само  една  оферта.  Не  се  допуска представянето на различни варианти на офертата.Срокът  на  валидност  на  офертите  е  30  календарни  дниоткрайния  срок  за подаване на оферти, определен в обявата.
 3. Офертата се  представя  в  запечатан  непрозрачен  плик,  от кандидатаили упълномощен  от  него  представителили  по  пощата,в  деловодството  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян4700, бул. „България” №2. Върху  плика  се  посочват  имената  на  физическото  лице,  адрес,  или наименованието на юридическото лице, седалище и адрес на управление, телефони по възможност факс и електронен адрес.
 4. Кандидатътизготвя офертата си  при  спазване  на  изискванията  на възложителя.
 5. При изготвянето на  офертата кандидатъте  длъжен  да  се  придържа  към образците на възложителя без да ги променя.
 6. Офертата се  изготвя  на  български  език  и  се  подписва  от  законния представител  на  участника  или  от  изрично  упълномощено  лице,  катов  офертата  се прилага нотариално заверено пълномощно(оригинал или заверено копие).
 7. Съдържание на офертата

В пликас офертататрябва да се съдържатследнитедокументи:

6.1.Оферта  по  образец    (оригинал) –изготвя  се  по  приложения  образец Приложение № 1.

6.2. Декларация във връзка с критериите за подбор-изготвя се по приложения образец Приложение № 2, към която се прилагат:

-Доказателства за наличието на експерт с изискуемия опит-заверени копия от дипломи,  сертификати,  трудови  договори,  договори  за  управление,  договори  за изпълнение, референции и др.

6.3.Ценово предложение –изготвя сепо приложенияобразец Приложение № 3.

6.4.Списък на документите, съдържащи се в офертата –Приложение №4.

 1. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НАОФЕРТИ

Всеки  кандидат  може  да  подаде  оферта до  16.00  часа  на 23.03.2022  г.,  вделоводството на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян4700, бул. „България” №2.

Образци на приложения

обява-одитор-2022

ОБЯВА

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян

ОБЯВЯВА:

провеждане на конкурс за отдаване под наем на 111 комплекта, всеки от които включва телевизор, стойка за телевизор, електронен жетонен механизъм, свързани с енергийни източници, разположена в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, находяща се в гр. Смолян, бул. България №2

 1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на 111 комплекта, всеки от които включва телевизор, стойка за телевизор, електронен жетонен механизъм, свързани с енергийни източници, разположени в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, находяща се в гр. Смолян, бул. България №2, описани по местоположение в Приложение №1 от конкурсната документация.
 2. Начална наемна цена – 1522,00 (хиляда петстотин двадесет и два) лева месечно без ДДС.
 3. Срок на договора – 3 (три) години.
 4. Изисквания към участниците:

4.1. Юридически или физически лица, създадени по Търговския закон или по Закона за кооперациите, както и дружества, които могат да извършват търговска дейност по законодателството на държава – членка на Европейския съюз или на държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство;

4.2. Да обслужват сервизно телевизорите и електроните механизми за жетони и да поддържат работеща цялата инсталация.

 1. Размер и условия на депозита за участие – 761,00 /седемстотин шестдесет и един/ лева, вносими по следната банкова сметка на болницата:

МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД, гр. Смолян

Банка: „Първа Инвестиционна Банка” АД

Банков код (BIC): FINVBGSF

Банкова сметка (IBAN):BG54FINV91501017423230

Внесеният депозит за участие от неспечелилите кандидати се освобождава след закриване на конкурса, като се задържа депозита на спечелилия участник, който се прихваща от наемната цена или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска.  В случай на оттегляне на офертата след изтичане на срока за подаване, както и в случай, че кандидата, определен за спечелил конкурса не изпълни задължението си за сключване на договор, депозитът не се връща.

 1. Начин на плащане на цената – Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 10-то число на съответния месец. По споразумение със страните може да се заплаща и авансово за определен срок, по банковата сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.
 2. Документи, които следва да се представят от всеки участник в конкурса:

7.1. Оферта (техническо и ценово предложение), подписано и подпечатано от участника, съдържащо достатъчно идентификационни данни за участника, конкретни предложения по условията на конкурса, наемна цена, начин и условия на плащане, срок на валидност и други условия към наемодателя – по усмотрение на участника;

7.2. Проект на договор-предложен от участника;

7.3. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация;

7.4. Копие от документ за закупена конкурсна документация;

7.5. Копие от документ за внесен депозит за участие в конкурса;

7.6. Декларация за извършен оглед на обекта на конкурса- Приложение №2;

7.7. Сведения за участника – Приложение № 3;

Когато участникът е чуждестранно дружество, предложението се подава на български език, а документите, които са на чужд език, се представят и в официален превод на български език.

 1. Специални условия:

8.1. Наемателят ще ползва, стопанисва и експлоатира наетия актив само за определения в договора начин на ползване, като получава правото на собственост върху събраните жетони – за целта наемателят ще събира жетоните периодично и по начин, с който не нарушава вътрешния ред на съответното отделение, дневното работно време, спокойствието на пациентите и диагностично-лечебния процес. Наемателят има право да предложи алтернативен начин за отчитане на ползваното време на услугата от пациентите, като промяната е за негова сметка.

8.2. Наемателят е длъжен да си осигури всички разрешителни за предоставяне на ТВ услугата.

8.3. Наемателят трябва да осигури телевизионен сигнал до 75 точки, ползвани от персонала.

8.4. Наемателят следва незабавно да съобщава на наемодателя за повредите и посегателствата, извършени върху наетия актив, за които е узнал;

8.5. Наемателят трябва да спазва правилата за вътрешния ред в лечебното заведение на наемодателя и правилата за пожарна и аварийна безопасност;

8.6. Наемателят трябва да постави върху всеки телевизор и периодично да следи за наличието на инструкция на български език за реда за ползването му;

8.7. Наемателят обслужва сервизно телевизорите и електроните механизми за жетони и е длъжен да извършва дребните поправки и да поддържа работеща цялата инсталация за своя сметка, а когато стойността на ремонтните работи е над 60 лв. с ДДС на комплект за година – може да предложи на наемодателя цена и условия на сервизната си дейност;

8.8. Наемателят трябва да предложи наемна цена за един комплект, като общата наемна цена по договора да е сбор от цената за всичките 111 комплекта. При промяна в броя на комплектите през времето на договора, пропорционално се увеличава или намалява наемната цена.

8.9. Наемателят има право сам да избере кабелен или сателитен оператор, но следва да гарантира минимален пакет от 10 телевизионни програми, които ще е длъжен да осигурява срещу заплащане от потребителите;

8.10. Наемателят има право сам да определя размера на цената за програми и време;

8.11. Наемателят може да предлага в полза на наемодателя застраховане на телевизори за своя сметка или прехвърляне на риска от повреждане на уредите;

8.12. Наемателят може да изисква от наемодателя да не допуска след сключване на договора трети лица да осъществяват същата или сходна дейност на негова територия с телевизионната система или с друга такава;

8.13. Наемателят може да предлага улеснения или новости при използване на телевизионната система в полза на наемодателя, персонала или пациентите, като безплатен достъп до определен брой телевизионни точки, платена и/или безплатна интернет връзка и др.

 1. Офертата трябва да включва най-малко: 9.1. Документите по т. 7 от настоящите условия; 9.2. Условията на бъдещия договор, съобразени със специалните условия по т. 8. Към предложението се представя и проект на договор, който трябва да отговаря на условията на конкурса и да съответства на текста на предложението. Обект на оценка от конкурсната комисия ще бъдат всички финансови и технически условия на офертата и предложения проект на договор. Офертата (техническо и ценово предложение) и проектът на договора се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Плик №2”, а останалите документи по т. 7 се поставят в плик с надпис „Плик №1”. Двата плика се поставят в общия плик, който трябва да е запечатан и надписан с наименованието на предмета на конкурса, името на участника, адрес, лице и телефон за връзка, и по възможност – факс и електронен адрес;
 2. Цена, място и срок за закупуване на документацията за участие – 6 лв. (шест лева) с ДДС, вносими по сметка на дружеството: „Първа Инвестиционна Банка” АД, BG54FINV91501017423230, BIC: FINVBGSF или в касата на лечебното заведение, като тръжна документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.
 3. Място и срок за подаване на офертите – Офертите се представят всеки работен ден до 16.00 часа на 04.03.2022 година, съответно до 16.00 часа на 11.03.2022 година при повторен конкурс, в деловодството на болницата на адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2.
 4. Оглед на обекта – Огледите се извършват всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа след предварителна заявка. Желаещите да извършат оглед следва да се свържат с гл.мед.сестра Диана Сурова, тел. 0876/707048.
 5. Други условия по провеждането на конкурса:

Конкурсът се провежда от комисия, назначена с решение на изпълнителния директор на дружеството. Конкурсната комисия класира по ред кандидатите съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и интересите на наемодателя и предлага на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД да определи кандидата, спечелил конкурса. По преценка изпълнителният директор може да изиска от кандидатите да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения. За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия и интересите на наемодателя. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса. Депозитите на кандидатите се връщат, като депозитът на спечелилия конкурса кандидат се задържа и се прихваща от наемната цена или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. С уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай, че в срока не бъде сключен договорът по вина на спечелилия конкурса кандидат, депозитът му се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия.

За информация – тел.: 0301/ 62201;

Изпълнителен директор:Д-р Марин Даракчиев

Документация-наем телевизори-2022

документация-наем-телевизори-2022-п

 

                                                             

 

ПОКАНА

 “МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

  Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

 Адрес: Смолян, бул. България 2;  тел 0301/6-23-95;  ел.адрес: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

П О К А Н А

 “МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН на основание т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала,публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и Заповед № 133 / 08.02.2022 г. на Изпълнителния Директор на болницата,

КАНИ

Всички заинтересовани институции да представят оферта за финансови услуги от търговска банка (банково обслужване) за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян и дъщерното дружество – “ДКЦ-Смолян” ЕООД за срок от две години

 1. Описание на предмета на процедурата.

„Предоставяне на финансови услуги от търговска банка (банково обслужване) за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян и дъщерното дружество – “ДКЦ-Смолян” ЕООД за срок от две години”

Предметът  на поканата е разделен на две самостоятелно обособени позиции:

 1. Платежни и свързани услуги по обслужване и управление на разплащателни сметки за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД и дъщерното дружество – “ДКЦ-Смолян” ЕООД
 2. Финансови услуги – свободни парични средства /депозити/ за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян;

Банковите институции следва да разполагат с банков офис или представителство на територията на гр. Смолян.

Услугите се заплащат въз основа на оферираните единични цени от определения за изпълнител участник.

2.Указания за подготовка на офертата:

2.1. Участниците мога да участват за една или за двете обособени позиции. Участниците в процедурата, трябва да оферират за всяка една услуга в обособената позиция, включена в ценовата оферта. Ценова оферта, която не е попълнена изцяло е невъзможно да бъде оценена и участникът, който е депозирал непълното предложение, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Всеки участник е длъжен да предостави само един вариант на ценова оферта.

2.2. Предложените такси, лихви и срокове не подлежат на корекция за срока на договора, освен в случаите, когато това е в полза на Възложителя.

2.3. Не се допуска заплащане от страна на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”АД и дъщерното дружество – “ДКЦ-Смолян” ЕООД на допълнителни такси за съхранение на парични средства в лева и валута по разплащателните сметки, открити в обслужващата банка до 500 000 лв. за обособена позиция №1.

2.4. При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа стриктно към обявените от Възложителя условия. Предложението се подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

2.5. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва предмета на процедурата, адрес за кореспонденция, обособената позиция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. В общия плик с офертата се поставят всички документи, изискани от Възложителя.

 1. Условия за участие в процедурата:

3.1. Срок на подаване на офертите: до 16:00 часа на 23.02.2022 г. включително. Офертите се подават в деловодството на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян, бул. България № 2.

 1. Необходими документи за участие за обособени позиции №№1 и 2:

4.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата;

4.2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

4.3. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е подписана от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;

4.4. Лиценз на участника, издаден от БНБ, по чл.2, ал.1 от  Наредба №2 за лицензиите,одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции – копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“, печат и подпис на представляващия;

4.5.Заверено копие на документ, удостоверяващ валиден (присъден, непроменен  и неоттеглен) към 01.01.2022 г. дългосрочен кредитен рейтинг с оценка, присъдена от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch или Българска агенция за кредитен рейтинг, или „Ваа3”, присъдена от Moody’s.

4.6. Данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон,  адрес, представляващ и координатор за изпълнението;

4.7. Декларация със срок на валидност на офертата-минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок на подаване на офертите.

*Важно!!!

Допустимо е при подаване на оферта и за двете обособени позиции, документите от т.4.1 до т.4.7 да се представят само по един брой.

4.8. Техническо предложение – Приложение №1-1; Приложение №1-2;

4.9. Ценова оферта – Приложение №2-1; Приложение №2-2;

 1. Критерии и показатели за избор и методика на оценка: ”икономически най-изгодна оферта”.

5.1. За обособена позиция №1- Платежни и свързани услуги по обслужване и управление на разплащателни сметки за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД и дъщерното дружество – “ДКЦ-Смолян” ЕООД

Най-изгодна е офертата, получила най-висока комплексна оценка, съответно участникът с най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

Максималният брой точки за един участник е 100, който се формира като сбор на Неколичествените /НК/ и на Количествените критерии /КК/, а именно:

НК + КК = 100

5.1.1 Неколичествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка – 40 на сто:

НК = НК1 + НК2 + НК3+ НК4 + НК5

5.1.1.1 Наличие на платформа за интернет банкиране с необходими минимални технически изисквания на интернет браузерите  и надеждността на услугата електронно банкиране на базата на международно одобрен стандарт за защита на финансова информация, НК1 – с максимална тежест 10 точки.

– наличие на интернет банкиране  – 10 т.

– липса на интернет банкиране – 1 т.

5.1.1.2.Срок за обслужване на плащанията – НК2 – с максимална тежест – 10 точки.

– Спрямо това дали участниците обслужват плащанията в посочените по-долу срокове, същите получават по 1.25 точки за всеки покрит срок на дебитен/кредитен вальор, както следва:

Преводи в BGN
Носител Платежна система Срок на депозиране/ приемане на нарежда

нето

Дата

на изпълнение

Дeбитен вальор

(за сметката на

наредителя)

Кредитен вальор

(за сметката на

получателя)

Електронен Бисера до 15.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Рингс до 15.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Вътрешнобанкови до 18.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Бисера/ Рингс от 15.01 до 18.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Следващият работен ден

5.1.1.3.Развитие на клонова мрежа, НК3 с максимална тежест – 5 точки.

Участникът с най-развита клонова мрежа се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата НК3 = (Мiмах)х5, където Ммах е най-големия брой клонове, офиси и отдалечени работни места за обслужване на територията на град Смолян, посочен от участник, а Мi е брой клонове, офиси и отдалечени работни места за обслужване на територията на град Смолян, посочен от конкретния участник.

5.1.1.4.Наличие на развита АТМ мрежа, НК4 с максимална тежест – 5 точки.

Участникът с най-развита АТМ мрежа се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата НК4 = (Аiмах)х5, където Амах е най-големият брой АТМ на територията на област Смолян, посочен от участник, а Аi е броя на АТМ на територията на област Смолян, посочен от конкретния участник.

5.1.1.5. Дългосрочен рейтинг на участника – присъден от Агенцията за кредитен рейтинг, НК4 – с максимална тежест – 10 точки.

Оценката по този показател се определя по таблицата:

№ по ред Standard & Poor’s Fitch БАКР Moody’s Оценка
1 AAA AAA AAA Aaa 10
2 AA+ AA+ AA+ Aa1 9
3 AA AA AA Aa2 8
4 AA- AA- AA- Aa3 7
5 A+ A+ A+ A1 6
6 A A A A2 5
7 A- A- A- A3 4
8 BBB+ BBB+ BBB+ Baa1 3
9 BBB BBB BBB Baa2 2
10 BBB- BBB- BBB- Baa3 1
11 BB+ BB+ BB+ Ba1 0,

всеки по-нисък се оценява с 0

 

Представеният кредитен рейтинг може да е определен от посочените в таблицата кредитни агенции или други лицензирани агенции, съпътстван с анализ за  съответствие към рейтинговите скали на посочените рейтингови агенции.

5.1.2 Количествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка – 60 на сто:

                                   КК  = КК1+ КК2+КК3

           5.1.2.1 Обща Прогнозна годишна стойност в лева, КК1 – с максимална тежест  –  35 точки

 

Най-ниска предложена стойност за изпълнение на услугите/Таблица 1/  

КК1 =  –––––––––––––––––––––––––––––-х  35

Предложена обща стойност на изпълнение на услугите на участника/Таблица 1/  

 

  5.1.2.2. Такса наличност в процент на годишна база по разплащателни сметки в BGN над 500 001 лв., КК2 – с максимална тежест – 20 точки.

Участникът без такса или с най-ниския процент такса наличност по разплащателна сметка в BGN над 500 001 лв. се оценява с 20 точки. Останалите участници се оценяват по формулата КК2 = (Нмin/Нi)х20, където Нмin е най-нисък процент, посочен от участник, а Нi е процент, посочен от конкретния участник.

 

5.1.2.3. Такса при приемане на плащане с дебитни и кредитни карти на POS терминал, /прогнозно 50 броя транзанции за година /, КК3 – с максимална тежест – 5 точки.

Участникът с най-нисък процент такса при плащане с дебитни и кредитни карти на POS терминал се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата КК3 = (Пмin/Пi)х5, където Пмin е най-нисък процент, посочен от участник, а Пi е процент, посочен от конкретния участник.

 

5.2. За обособена позиция №2- Финансови услуги – свободни парични средства /депозити/ за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян

Най-изгодна е офертата, получила най-висока комплексна оценка, съответно участникът с най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

Максималният брой точки за един участник е 100, който се формира като сбор на Неколичествените /НК/ и на Количествените критерии /КК/, а именно:

НК + КК = 100

5.2.1 Неколичествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка – 40 на сто:

НК = НК1 + НК2 + НК3+ НК4 + НК5

5.2.1.1 Наличие на платформа за интернет банкиране с необходими минимални технически изисквания на интернет браузерите  и надеждността на услугата електронно банкиране на базата на международно одобрен стандарт за защита на финансова информация, НК1 – с максимална тежест 10 точки.

– наличие на интернет банкиране  – 10 т.

– липса на интернет банкиране – 1 т.

5.2.1.2.Срок за обслужване на плащанията – НК2 – с максимална тежест – 10 точки.

– Спрямо това дали участниците обслужват плащанията в посочените по-долу срокове, същите получават по 1.25 точки за всеки покрит срок на дебитен/кредитен вальор, както следва:

Преводи в BGN
Носител Платежна система Срок на депозиране/ приемане на нарежда

нето

Дата

на изпълнение

Дeбитен вальор

(за сметката на

наредителя)

Кредитен вальор

(за сметката на

получателя)

Електронен Бисера до 15.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Рингс до 15.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Вътрешнобанкови до 18.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Бисера/ Рингс от 15.01 до 18.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Следващият работен ден

 

5.2.1.3.Развитие на клонова мрежа, НК3 с максимална тежест – 5 точки.

Участникът с най-развита клонова мрежа се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата НК3 = (Мiмах)х5, където Ммах е най-големия брой клонове, офиси и отдалечени работни места за обслужване на територията на град Смолян, посочен от участник, а Мi е брой клонове, офиси и отдалечени работни места за обслужване на територията на град Смолян, посочен от конкретния участник.

5.2.1.4.Наличие на развита АТМ мрежа, НК4 с максимална тежест – 5 точки.

Участникът с най-развита АТМ мрежа се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата НК4 = (Аiмах)х5, където Амах е най-големият брой АТМ на територията на област Смолян, посочен от участник, а Аi е броя на АТМ на територията на област Смолян, посочен от конкретния участник.

5.2.1.5. Дългосрочен рейтинг на участника – присъден от Агенцията за кредитен рейтинг, НК4 – с максимална тежест – 10 точки.

Оценката по този показател се определя по таблицата:

№ по ред Standard & Poor’s Fitch БАКР Moody’s Оценка
1 AAA AAA AAA Aaa 10
2 AA+ AA+ AA+ Aa1 9
3 AA AA AA Aa2 8
4 AA- AA- AA- Aa3 7
5 A+ A+ A+ A1 6
6 A A A A2 5
7 A- A- A- A3 4
8 BBB+ BBB+ BBB+ Baa1 3
9 BBB BBB BBB Baa2 2
10 BBB- BBB- BBB- Baa3 1
11 BB+ BB+ BB+ Ba1 0,

всеки по-нисък се оценява с 0

 

Представеният кредитен рейтинг може да е определен от посочените в таблицата кредитни агенции или други лицензирани агенции, съпътстван с анализ за  съответствие към рейтинговите скали на посочените рейтингови агенции.

5.2.2 Количествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка – 60 на сто:

                                   КК  = КК1+ КК2

              5.2.2.1. Годишен лихвен процент на депозит за срок от 30 дни, КК1 – с максимална тежест – 50 точки.

Участникът с най-висок лихвен процент на депозит за срок от 30 дни се оценява с 50 точки. Останалите участници се оценяват по формулата КК1 = (Лi/Лмах)х50, където Лмах е най-висок лихвен процент, посочен от участник, а Лi е лихвения процент, посочен от конкретния участник.

Предложението трябва да бъде дадено в процент, без възможности за варианти от размера на сумите по депозита. В случай, че бъдат оферирани различни проценти за различни суми, ще бъде приет и оценен най-ниския предложен лихвен процент.

 

5.2.2.2 Такса (неустойка) за предсрочно освобождаване на депозит, КК2 – с максимална тежест – 10 точки.

Участникът с най-ниска такса за предсрочно освобождаване на депозит се оценява с 10 точки. Останалите участници се оценяват по формулата КК2 = (Омin/Оi)х10, където Омin е най-ниска такса, посочена от участник, а Оi е таксата, посочена от конкретния участник.

 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която общата оценка по количествените критерии е най-висока. При условие общите оценки по количествените критерии на две или повече оферти са равни, то се сравнява оценката по показателя с най-висока относителна тежест (КК1) и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този показател не би могло да се определи икономически най-изгодна оферта се провежда жребий.

Поканата и Приложенията да могат да се изтеглят от сайта на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – www.mbalsmolyan.com и Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg – Раздел: Покани за избор на финансова институция.

Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА БАНКОВА ИНСТИТУЦИЯ-САЙТ-2022

Покана за банкова институция-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

ОБЯВА

О Б Я В А

 1. На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.17 ал.3  от Наредба №1 от 22.01.2015 г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните  длъжности:
 • „Лекар, специализант по Кардиология“                     – 4 длъжности
 • „Лекар, специализант по Нервни болести“                  – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“                 – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“                  – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Очни болести“                   – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Ортопедия и Травматология“                                     – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“                                             – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Хирургия“                                                  – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“                                       – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Образна диагностика“                                    – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Гастроентерология“                                                    – 1 длъжност
 1.    Длъжности  за които могат да се сключат срочни трудови договори без провеждане на конкурс съгласно §2.(1) от Наредба №1 от 22.01.2015 г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването  – (обн. в ДВ бр.96 от 2021 г.)
 • „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Вътрешни болести“                                                    – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“                        – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Инфекциозни болести “ – 1 длъжност

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции  от 07.02.2022 г. до 07.03.2022 г, като подадат в служба „Личен състав” следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса ( свободен текст);
 2. Документ за самоличност( показва се)
 3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
 4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите по т.1 се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване.

Справки и допълнителна информация на телефон: 0301/6-26-66 – г-жа Родопска

      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

 

 

 

 

 

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95

ОБЯВА

На основание протоколи №59/23.08.2021 г. и №61/19.10.2021 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем,

РЕШИХ:

 1. Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие, както следва:
№  и описание на обекта Начална месечна наемна цена

без ДДС

Дължими отделно разходи за консумативи, които не са включени в наемната цена Депозит за участие
1. Площ за поставяне на терминално устройство /банкомат/ на партерния етаж  на блок “А” в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД 255,00 лв. Разходите за ел.енергия са включени в наемната цена 127.00 лв.
2. Площ за поставяне на КАФЕ-АВТОМАТ на партерния етаж  на блок “А” в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД 100.00 лв. разходите за консумативи са включени в наемната цена 50.00 лв.
3. Площ 15 кв.м. на покривното пространство за монтиране на телекомуникационно оборудване в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД. 150.00 лв. Дължими са отделно разходи за  ел.енергия по съответните показания 75.00 лв.
4. ПОМЕЩЕНИЕ с полезна площ 17.60 кв.м, находящо се на партерен етаж на блок “Д” в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД  85.00 лв разходите за консумативи са включени в наемната цена 42.00 лв.
5. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, кв.Райково, ул.Наталия на партерен етаж /източна част/ в бл. Бряст /бивша женска и детска консултация/ с полезна площ 127,64 кв.м. 353.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 176.00 лв.
6. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.925.162.1.12, представляващ гараж в сграда със застроена площ 190.92 кв.м, разположен в сутерена на жил.блок „Възход“ с административен адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул. “Братан Шукеров” № 14 230.00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 115.00 лв.

 

 1. Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 5-то число на съответния месец. По споразумение със страните може да се заплаща и авансово за определен срок, по банковата сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.
 • ІІІ. Обектите се отдават под наем без оборудване за срок от три години.
 1. I Специални изисквания към кандидатите: до участие в конкурса не се допускат кандидати, които са били неизправни търговски партньори по сключени договори с МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД или са свързани с такива партньори лица по смисъла на Търговския закон.
 2. V. Оглед на обектите може да бъде извършен от кандидат-участниците в конкурса всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа след предварителна заявка.

VІСписък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, разпределени в два плика:

Плик № 1:

 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация/;
 2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата – нотариално заверено;
 3. Документ за внесена парична сума като депозит за участие в конкурса;
 4. Документ за платена конкурсна документация;
 5. Декларация за оглед – приложение №2;
 6. Сведение за участника – приложение №3;
 7. Подписан и подпечатан проекто-договор за отдаване под наем, приложен към документацията – приложение №4;

ЗАБЕЛЕЖКА: За обект № 3 с оглед специфичния предмет проектът за договор се предлага от кандидата, като задължително следва да фигурира клаузата:

* Наемната цена се актуализира на една година, при условие, че инфлационния индекс за страната, даден от Националния статистически институт се е повишил с 1% или повече сумарно за предходната година. Този индекс се умножава с първоначалната договорена наемна цена, като получената сума се прибавя към последната договорена наемна цена.

* НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да внесе в касата на НАЕМОДАТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на двукратния размер на договорения месечен наем в срок до 10 дни от сключването на договора.

* Наемните вноски се дължат до 5-то число на текущия изпълнението на договора месец на НАЕМОДАТЕЛЯ в брой или по сметка: BG54FINV91501017423230, при Банка „Първа Инвестиционна Банка” АД, BIC: FINVBGSF

* Вноската за първия месец се внася най-късно в срок до 10 дни от сключването на договора.

 

Плик № 2: Поставя се заявлението за участие в конкурса, съдържащо  кратко представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, съответните разходи за консумативи, които се дължат за съответния обект, начин и условия на плащане.

VІI.  Крайният срок за подаване на заявления за участие: заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи, подробно описани в конкурсната документация в срок до 16.00 часа на 08.11.2021 година или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочената.

VІII. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на Изпълнителния Директор да определи участника, спечелил конкурса като за целта изготвя протокол в първия работен ден следващ крайния срок за подаване на предложенията.

За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия, ако същият не е изтеглил своя депозит.

IХ.  Повторен конкурс за отдаване под наем на помещенията, описани в т. 1 от настоящото решение, ако не е подадена нито една оферта се провежда с нов срок за подаване на предложения до 16.00 часа на 15.11.2021 г. като за новите предложения се следва процедурата по предходната точка.

 1. X. Определям цена на документацията за участие в конкурса 2.00 лева с ДДС, вносими по сметка на дружеството: BG54FINV91501017423230, при Банка „Първа Инвестиционна Банка” АД, BIC: FINVBGSF или в касата на лечебното заведение, като конкурсната документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.

XІ. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена най-висока наемна цена

XІI. Разходите за вписване на договора за наем са за сметка на наемателя.

XIII. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договор, като част от нея за отдаване под наем на материални активи, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ д-р Марин Димитров Даракчиев /

Документация-наеми-22.10.2021-сайт

Документация-наеми-22.10.2021-сайт

Обява-МБАЛ Смолян