+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Обяви

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95

ОБЯВА

На основание протокол №29/31.05.2024 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем,

РЕШИХ:

 1. Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие, както следва:
№  и описание на обекта Начална месечна наемна цена

без ДДС

Дължими отделно разходи за консумативи, които не са включени в наемната цена Депозит за участие
1. Сграда с идентификатор 69345.31.17.1 – ВИЛА “ЗДРАВЕ”, находяща се в к.к.Пампорово, м.Ардашлъ, землище на с.Стойките  

 

1 390,00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци, сот  

 

695,00 лв.

2. Площ за поставяне на терминално устройство /банкомат/ на партерния етаж  на блок “А” в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД 125,00 лв. Разходите за ел.енергия са включени в наемната цена 62,00 лв.
3. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска и детска консултация/. Обект № 1 с полезна площ 81.57 кв. м. състоящ се от две помещения и малък склад 538,00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 269,00 лв.
4. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска и детска консултация/. Обект № 2 с полезна площ 65.76 кв.м, състоящ се от две помещения и коридор 434,00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 217,00 лв.
5. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска и детска консултация/. Обект № 3 с полезна площ 31.30 кв.м, състоящ се от едно помещение. 394,00 лв. Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци. 197,00 лв.

 Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 5-то число на съответния месец. По споразумение със страните може да се заплаща и авансово за определен срок, по банковата сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.

 • ІІІ. Обект №1 се отдава под наем без оборудване за срок от седем години, а обектите от №2 до №5 се отдават под наем без оборудване за срок от три години.
 1. I Специални изисквания към кандидатите: до участие в конкурса не се допускат кандидати, които са били неизправни търговски партньори по сключени договори с МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД или са свързани с такива партньори лица по смисъла на Търговския закон.
 2. V. Оглед на обектите може да бъде извършен от кандидат-участниците в конкурса всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа след предварителна заявка.

VІСписък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, разпределени в два плика:

Плик № 1:

 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация/;
 2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата – нотариално заверено;
 3. Документ за внесена парична сума като депозит за участие в конкурса;
 4. Документ за платена конкурсна документация;
 5. Декларация за оглед – приложение №2;
 6. Сведение за участника – приложение №3;
 7. Подписан и подпечатан проекто-договор за отдаване под наем, приложен към документацията – приложение №4;

Плик № 2: Поставя се заявлението за участие в конкурса, съдържащо  кратко представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, съответните разходи за консумативи, които се дължат за съответния обект, начин и условия на плащане.

VІI.  Крайният срок за подаване на заявления за участие: заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи, подробно описани в конкурсната документация в срок до 16.00 часа на 24.06.2024 година или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочената.

VІII. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на Изпълнителния директор да определи участника, спечелил конкурса като за целта изготвя протокол в първия работен ден следващ крайния срок за подаване на предложенията.

За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия, ако същият не е изтеглил своя депозит.

IХ.  Повторен конкурс за отдаване под наем на помещенията, описани в т. 1 от настоящата обява, ако не е подадена нито една оферта се провежда с нов срок за подаване на предложения до 16.00 часа на 01.07.2024 г. като за новите предложения се следва процедурата по предходната точка.

 1. X. Определям цена на документацията за участие в конкурса 2,00 лева с ДДС, вносими по сметка на дружеството: „Интернешънъл Асет Банк“ АД, BG27 IABG 7491 1000 1064 03, BIC: IABGBGSF или в касата на лечебното заведение, като конкурсната документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.

XІ. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена най-висока наемна цена

XІI. Разходите за вписване на договора за наем са за сметка на наемателя.

XIII. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договор, като част от нея за отдаване под наем на материални активи, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД.

д-р Марин Димитров Даракчиев

Изпълнителен директор

Документация – конкурс – 07.06.2024

Документация-конкурс – 07.06.2024

 

 

 

 

КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

Адрес: Смолян, бул. България 2;   тел 0301/6-23-95;  ел.адрес: mbalsmolyan@ mbalsmolyan.com

О Б Я В А

На основание  чл.90 и сл. от КТ  и чл.17 (1) от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ „д-р Братан Шукеров” АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

 • „Лекар, специализант по Кардиология“  – 3 длъжности
 • „Лекар, специализант по Нервни болести“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Ортопедия и Травматология“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Клинична микробиология“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Хирургия“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Урология“                                                     – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Гастроентерология“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 4 длъжности
 • „Лекар, специализант по Вътрешни болести“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“            – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Инфекциозни болести“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Педиатрия“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Образна диагностика“ – 2 длъжности

            Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции  от  15.05.2024г. до 16.00.ч. на 17.06.2024 г, като подадат в служба „Личен състав” следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса ( свободен текст);
 2. Документ за самоличност( показва се)
 3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
 4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите се извършва, след провеждане на конкурс по реда на  Кодекса на труда, чрез писмен изпит и събеседване. Конспектът за изпита се получава от служба“ Личен състав“ след  приемане на документите.

Писменият изпит се провежда върху две теми от конспекта и е с продължителност 4 астрономически часа. След проверка и оценяване на писмените работи се провежда събеседване, като кандидат с оценка под много добър 4,50 не се допуска до събеседване и отпада от класирането. Оценяването се извършва по шестобалната система.

Балът за класиране се изчислява на база следните оценки:

 • Средния успех от следването и от държавните изпити (A);
 • Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства, ако са повече от една се изчислява средноаритметично (В);
 • Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – средноаритметично на оценките от писмения изпит и събеседването  (С).

Балът се сформира по следната формула: А+B+3*C

Максималната оценка по всеки един от показателите е 6, а максималният бал, който може да получи всеки кандидат е 30.

Трудовото правоотношение възниква с кандидата класиран на първо място, с най-висок бал.

Справки и допълнителна информация на телефон

0301/6-26-66 – г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

 

 

 

 

ОБЯВА ЗА РАБОТА

ОБЯВА ЗА РАБОТА

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян

търси да назначи

ЛЕКАРИ за работа в СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Изисквания за заемане на длъжността:
Висше медицинско образование, професионална квалификация „лекар“. Завършилите специалност са с предимство

Ние предлагаме:
Намалено работно време
Атрактивно заплащане
Възможност за специализация

Телефон за контакт: +359/623 95
Email: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Началникът на Спешно отделение д-р Васил Гривнев: Подмладяването на персонала се оказа най-голямото предизвикателство

Началникът на Спешно отделение д-р Васил Гривнев: Подмладяването на персонала се оказа най-голямото предизвикателство

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян
търси да назначи
ЛЕКАРИ за работа в СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
Изисквания за заемане на длъжността:
Висше медицинско образование, професионална квалификация „лекар“. Завършилите специалност са с предимство
Ние предлагаме:
Намалено работно време
Атрактивно заплащане
Възможност за специализация
Телефон за контакт: +359/623 95
Email: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Д-р Васил Гривнев – началник на Спешно отделение, е роден в град Пловдив. Завършил е Медицински университет в родния си град през 2016 г. Специализирал е Спешна медицина в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив.

Д-р Гривнев, вие сте един от младите лекари, които работят в МБАЛ – Смолян. С какво ви привлече болницата в сърцето на Родопа планина?

Разбира се това е една съвкупност от прекрасните условия за работа и развитие в МБАЛ Смолян, отличната комуникация и разбиране от страна на ръководството и разбира се, не на последно място, възможността да живея в най-прекрасния планински град, който е само на два часа от гръцките плажове.

Защо, според вас, всеки един млад лекар трябва да премине през „школата“ на спешните случаи?

Работата в мултидисциплинарно спешно отделение е онази ‘фуния’, която събира на едно място всякакви болни и всъщност премахва изкуственото разделение, което казано на шега, кара един лекар да лекува лявото око, а друг дясното. С две думи, тук медицината е в най-близо до разпределенията от близкото минало, когато лекарят е трябвало да се справя с всякакви ситуации. А такива не липсват, поради факта, че болницата е само една.

Натоварено ли е Спешното отделение в смолянската болница?

Смятам, че това е относително понятие – дали ще прегледаш пет леки случая за 1 час или ще реанимираш тежко болен за същото време дали го прави по-натоварено или не? По-важното е в края на деня да има удовлетворение от страна на персонала и пациентите и да се поздравим за добре свършената работа.

Какви трудности срещате?

Откъм условия, организация, обезпеченост и техника отделението е в отлично състояние. Единственото, което ни затруднява, и с което трябва да се справим, е недостигът на хора. Подмладяването на персонала се оказа най-голямото предизвикателство.

Какво може да предложи отделението ви на младите лекари, които решат да започнат работа?

Освен отлични условия и заплащане, ще получат помощ и съвет във всяка ситуация и не на последно място – ще имат възможност да спечелят уважението и благодарността на родопчани. А както знаем, родопчани са едни от най-сърдечните  хора, вярват и спазват българските традициите и имат едно рядко срещано качество в днешно време – уважават лекарите.

 

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

 Адрес: Смолян, бул. България 2; тел 0301/6-23-95;  ел.адрес: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

На основание чл.20, ал.4., т.3 от ЗОП, във връзка с чл. 6 от „Вътрешни правила  за  избор  на  регистриран  одитор  за  заверка  на  годишния  финансов отчет  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД,  приети  на извънредно Общо  събрание  на  акционерите на дружеството,  проведено  на 09.11.2020  г., във  връзка  с чл.2,  ал.  1,  т.1  и  2 от  Закона  за  публичните  предприятия  и Заповед №144/12.03.2024 г. на Изпълнителния директор на дружеството

МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД

ПУБЛИКУВА ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2024 г. НА МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД И „ДКЦ СМОЛЯН“ ЕООД

1.Предмет: Избор  на регистриран одитор  за  извършване  на  независим финансов  одит  в съответствие  с НСС, включително  на  изготвяне  на  доклад с констатации,  рискове  и  проблемни  области  и  насоки  за  решаване,  както  и препоръки за подобряване на финансовата отчетност на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД и заверка  на  ГФО  за  2024 година. В  одиторския  доклад  изпълнителят задължително  изразява  и  мнение  относно  съответствието  между  годишния доклад  за  дейността  и  годишния  финансов  отчет  за  същия  отчетен период. Изпълнителят има право да изисква пълно съдействие и информация от ръководството на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД.

2.Обхват на финансовия одит: Одиторът следва да поеме ангажимент да извърши  независим  финансов  одит  на  финансовите  отчети  за  следните три дейности:

Дейност  №1 – „Проверка  и  заверка  на  ГФО  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД гр.Смолян за 2024 г.

Дейност  №2 – „Проверка  и  заверка  на  ГФО  на  „ДКЦ Смолян“ ЕООД за 2024 г.

Дейност №3 – „Проверка и заверка на консолидиран ГФО на групата МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД за 2024 г.

Обхватът  на  одита  следва  да  включва  следното – последователност  на прилагането  на оповестената  счетоводна  политика: обоснованост на  текущото начисляване за  всеобхватно и достоверно  отразяване на  активите, пасивите и дейността на дружествата: ефективност на вътрешния контрол, достоверност на  представената във финансовия  отчет  информация, съответствие между информацията във  финансовия  отчет,  приложение  и  доклада  за  дейността  на дружествата.

 1. Информация относно балансовата стойност на имуществото подлежащо на одитиране:

3.1.  Балансова  стойност  на актива на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – 15 590 хиляди лева към 31.12.2023 г.

3.2.  Балансова  стойност  на актива на „ДКЦ Смолян“ ЕООД – 749 хиляди лева  към 31.12.2023 г.

 1. Изисквания към кандидатите/критерии за подбор/:
 2. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията и на изискванията от Възложителя, посочени в настоящата обява.
 3. Правоспособност – Кандидатът, както и  предложеният  от  него  одитор –Ръководител  на  екипа,  трябва  да  е  регистриран  одитор,  по  смисъла  на  §1,  т.  36  от Допълнителните   разпоредби   на   Закона   за   независимия   финансов   одит (ЗНФО) („Регистриран одитор“ е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети).
 4. Кандидатът трябва да разполага с най-малко 5 (пет) – годишен опит в областта на финансовия одит и да е дипломиран експерт-счетоводител  при  ИДЕС  в  България.
 5. Срокове на изпълнение:

5.1. До 31.03.2025 г. – за годишен финансов отчет на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД;

5.2. До 31.03.2025 г. – за годишен финансов отчет на „ДКЦ Смолян“ ЕООД;

5.3. До 31.03.2025 г. за консолидирания годишен финансов отчет.

 1. Максимално допустима стойност на  услугата /за  трите  дейности/— 4 750,00 (четири хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС.
 2. Срок на валидност на  офертата:

60  календарни  дни, считано  от  крайния срок за подаване на оферти, определен в настоящата покана.

 1. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването на офертите, отговарящи на обявените условия ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий за възлагане „най-ниска цена”.

 1. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
 2. Кандидатът подготвя и  представя  оферта  по  образец,  съгласно настоящата документация. Офертата трябва да съответства напълно на изискванията на възложителя и да се отнася до пълния обем на услугата. Съдържащият се в настоящата обява образец на оферта е задължителен за участниците. Всеки  участник  има  право  да  представи  само  една  оферта.  Не  се  допуска представянето на различни варианти на офертата. Срокът  на  валидност  на  офертите  е  60  календарни  дни от крайния  срок  за подаване на оферти, определен в обявата.
 3. Офертата се  представя  в  запечатан  непрозрачен  плик,  от кандидата или упълномощен  от  него  представител или  по  пощата, в  деловодството  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян 4700, бул. „България” №2. Върху  плика  се  посочват  имената  на  физическото  лице,  адрес,  или наименованието на юридическото лице, седалище и адрес на управление, телефони по възможност факс и електронен адрес.
 4. Кандидатът изготвя офертата си  при  спазване  на  изискванията  на възложителя.
 5. При изготвянето на  офертата кандидатът е  длъжен  да  се  придържа  към образците на възложителя без да ги променя.
 6. Офертата се  изготвя  на  български  език  и  се  подписва  от  законния представител  на  участника  или  от  изрично  упълномощено  лице,  като в  офертата  се прилага нотариално заверено пълномощно(оригинал или заверено копие).
 7. Съдържание на офертата

В плика с офертата трябва да се съдържат следните документи:

6.1. Оферта  по  образец    (оригинал) – изготвя  се  по  приложения  образец Приложение № 1.

6.2. Декларация във връзка с критериите за подбор – изготвя се по приложения образец Приложение № 2, към която се прилагат:

-Доказателства за наличието на експерт с изискуемия опит – заверени копия от дипломи,  сертификати,  трудови  договори,  договори  за  управление,  договори  за изпълнение, референции и др.

6.3. Ценово предложение –изготвя се по приложения образец Приложение № 3.

6.4. Списък на документите, съдържащи се в офертата –Приложение №4.

 1. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Всеки  кандидат  може  да  подаде  оферта до  16.00  часа  на 22.03.2024  г.,  в деловодството на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян 4700, бул. „България” №2.

Образци на приложения-2024

Покана-одитор-12.03.2024

 

 “МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

 Адрес: Смолян, бул. България 2;  тел 0301/6-23-95;  ел.адрес: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

                                                           П О К А Н А

“МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН на основание чл.28 от Правилник за прилагане на закона за публичните предприятия и Заповед № 84 / 16.02.2024 г. на Изпълнителния директор на болницата,

КАНИ

Всички заинтересовани институции да представят оферта за финансови услуги от търговска банка (банково обслужване) за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян и дъщерното дружество – “ДКЦ-Смолян” ЕООД за срок от две години

 1. Описание на предмета на поканата.

„Предоставяне на финансови услуги от търговска банка (банково обслужване) за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян и дъщерното дружество – “ДКЦ-Смолян” ЕООД за срок от две години”

Предметът  на поканата включва платежни и свързани услуги по обслужване и управление на разплащателни сметки, междубанкови и вътрешнобанкови преводи, преводи на трудови възнаграждения на служителите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД и дъщерното дружество – “ДКЦ-Смолян” ЕООД и др. банкови операции, свързани с дейността на лечебното заведение.

Банковите институции следва да разполагат с банков офис или представителство на територията на гр. Смолян.

Услугите се заплащат въз основа на оферираните единични цени от определения за изпълнител участник.

2.Указания за подготовка на офертата:

2.1. Участниците трябва да оферират за всяка една услуга, включена в ценовата оферта. Ценова оферта, която не е попълнена изцяло е невъзможно да бъде оценена и участникът, който е депозирал непълното предложение, ще бъде отстранен от участие. Всеки участник е длъжен да предостави само един вариант на ценова оферта.

2.2. Предложените такси и срокове не подлежат на корекция за срока на договора, освен в случаите, когато това е в полза на Възложителя.

2.3. Не се допуска заплащане от страна на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”АД и дъщерното дружество – “ДКЦ-Смолян” ЕООД на допълнителни такси за съхранение на парични средства по разплащателните сметки, открити в обслужващата банка.

2.4. При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа стриктно към обявените от Възложителя условия. Предложението се подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

2.5. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва предмета на поканата, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

 1. Условия за участие в поканата:

3.1. Срок на подаване на офертите: до 16:00 часа на 29.02.2024 г. включително. Офертите се подават в деловодството на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян, бул. България № 2.

 1. Необходими документи за участие:

4.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата;

4.2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен и за кореспонденция;

4.3. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е подписана от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие;

4.4. Лиценз на участника, издаден от БНБ, по чл.2, ал.1 от  Наредба №2 за лицензиите,одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции – копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“, печат и подпис на представляващия;

4.5.Заверено копие на документ, удостоверяващ валиден (присъден, непроменен  и неоттеглен) към 01.01.2024 г. дългосрочен кредитен рейтинг с оценка, присъдена от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch или Българска агенция за кредитен рейтинг, или „Ваа3”, присъдена от Moody’s.

4.6. Данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон,  адрес, представляващ и координатор за изпълнението;

4.7. Декларация със срок на валидност на офертата-минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок на подаване на офертите.

4.8. Техническо предложение – Приложение №1;

4.9. Ценова оферта – Приложение №2;

 1. Критерии и показатели за избор и методика на оценка: ”икономически най-изгодна оферта”.

5.1. Най-изгодна е офертата, получила най-висока комплексна оценка, съответно участникът с най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

Максималният брой точки за един участник е 100, който се формира като сбор на Неколичествените /НК/ и на Количествените критерии /КК/, а именно:

НК + КК = 100

5.1.1 Неколичествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка – 40 на сто:

НК = НК1 + НК2 + НК3+ НК4 + НК5

5.1.1.1 Наличие на платформа за интернет банкиране с необходими минимални технически изисквания на интернет браузерите  и надеждността на услугата електронно банкиране на базата на международно одобрен стандарт за защита на финансова информация, НК1 – с максимална тежест 10 точки.

– наличие на интернет банкиране  – 10 т.

– липса на интернет банкиране – 1 т.

5.1.1.2.Срок за обслужване на плащанията – НК2 – с максимална тежест – 10 точки.

– Спрямо това дали участниците обслужват плащанията в посочените по-долу срокове, същите получават по 1.25 точки за всеки покрит срок на дебитен/кредитен вальор, както следва:

Преводи в BGN
Носител Платежна система Срок на депозиране/ приемане на нарежда

нето

Дата

на изпълнение

Дeбитен вальор

(за сметката на

наредителя)

Кредитен вальор

(за сметката на

получателя)

Електронен Бисера до 16.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Рингс до 15.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Вътрешнобанкови до 18.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Същият работен ден
Бисера/ Рингс от 15.01 до 18.00 часа Същият работен ден Същият работен ден Следващият работен ден

5.1.1.3.Развитие на клонова мрежа, НК3 с максимална тежест – 5 точки.

Участникът с най-развита клонова мрежа се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата НК3 = (Мiмах)х5, където Ммах е най-големия брой клонове, офиси и отдалечени работни места за обслужване на територията на град Смолян, посочен от участник, а Мi е брой клонове, офиси и отдалечени работни места за обслужване на територията на град Смолян, посочен от конкретния участник.

5.1.1.4.Наличие на развита АТМ мрежа, НК4 с максимална тежест – 5 точки.

Участникът с най-развита АТМ мрежа се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата НК4 = (Аiмах)х5, където Амах е най-големият брой АТМ на територията на област Смолян, посочен от участник, а Аi е броя на АТМ на територията на област Смолян, посочен от конкретния участник.

5.1.1.5. Дългосрочен рейтинг на участника – присъден от Агенцията за кредитен рейтинг, НК4 – с максимална тежест – 10 точки.

Оценката по този показател се определя по таблицата:

№ по ред Standard & Poor’s Fitch БАКР Moody’s Оценка
1 AAA AAA AAA Aaa 10
2 AA+ AA+ AA+ Aa1 9
3 AA AA AA Aa2 8
4 AA- AA- AA- Aa3 7
5 A+ A+ A+ A1 6
6 A A A A2 5
7 A- A- A- A3 4
8 BBB+ BBB+ BBB+ Baa1 3
9 BBB BBB BBB Baa2 2
10 BBB- BBB- BBB- Baa3 1
11 BB+ BB+ BB+ Ba1 0,

всеки по-нисък се оценява с 0

Представеният кредитен рейтинг може да е определен от посочените в таблицата кредитни агенции или други лицензирани агенции, съпътстван с анализ за  съответствие към рейтинговите скали на посочените рейтингови агенции.

5.1.2 Количествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка – 60 на сто:

                        КК  = КК1+ КК2+КК3

5.1.2.1 Обща Прогнозна годишна стойност в лева, КК1 – с максимална тежест  –  45 точки

Най-ниска предложена стойност за изпълнение на услугите/Таблица 1/  

КК1 =  –––––––––––––––––––––––––––––-х  45

Предложена обща стойност на изпълнение на услугите на участника/Таблица 1/  

5.1.2.2. Годишен лихвен процент по разплащателни сметки в BGN, КК2 – с максимална тежест – 10 точки.

Участникът с най-висок лихвен процент по разплащателна сметка в BGN се оценява с 10 точки. Останалите участници се оценяват по формулата КК2 = (Лi/Лмах)х10, където Лмах е най-висок лихвен процент, посочен от участник, а Лi е лихвения процент, посочен от конкретния участник.

Предложението трябва да бъде дадено в процент, без възможности за варианти от размера на сумите по сметката. В случай, че бъдат оферирани различни проценти за различни суми, ще бъде приет и оценен най-ниския предложен лихвен процент.

5.1.2.3. Такса при приемане на плащане с дебитни и кредитни карти на POS терминал, КК3 – с максимална тежест – 5 точки.

Участникът с най-нисък процент такса при плащане с дебитни и кредитни карти на POS терминал се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата КК3 = (Пмin/Пi)х5, където Пмin е най-нисък процент, посочен от участник, а Пi е процент, посочен от конкретния участник.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която общата оценка по количествените критерии е най-висока. При условие общите оценки по количествените критерии на две или повече оферти са равни, то се сравнява оценката по показателя с най-висока относителна тежест (КК1) и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този показател не би могло да се определи икономически най-изгодна оферта се провежда жребий.

Поканата и Приложенията могат да се изтеглят от сайта на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – www.mbalsmolyan.com.

Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

Приложения №1 и 2 към покана за банкова институция – 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ В МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – СМОЛЯН

Със заповед на министъра на здравеопазването от 6 март 2023 г. МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“  АД, гр. Смолян, е одобрена да извършва дейности по следдипломно обучение на лекари специализанти по 20 специалности за следващите пет години и клинично обучение на студенти по медицина.

ЗАПОВЕДИ:

Заповед – специализанти

Заповед – мед.сестри

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95

  О Б Я В А

На основание протокол №16/16.10.2023 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем,

 РЕШИХ:

 1. Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие, както следва:
№  и описание на обекта Начална месечна наемна цена

без ДДС

Дължими отделно разходи за консумативи, които не са включени в наемната цена Депозит за участие
1. Сграда с идентификатор 69345.31.17.1 – ВИЛА “ЗДРАВЕ”, находяща се в к.к.Пампорово, м.Ардашлъ, землище на с.Стойките  

 

1 390,00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци, сот  

 

695,00 лв.

2. Площ за поставяне на терминално устройство /банкомат/ на партерния етаж  на блок “А” в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД 176,00 лв. Разходите за ел.енергия са включени в наемната цена 88,00 лв.
3.Площ за поставяне на кафе автомат, находяща се в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2 на партерния етаж на блок „А  

 

125,00 лв.

Разходите за консумативи са включени в наемната цена  

 

62,00 лв.

4.Площ за поставяне на автомат за закуски, находяща се в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2 на партерния етаж на блок „А”  

 

 

125,00 лв.

Разходите за консумативи са включени в наемната цена  

 

 

62,00 лв.

5.Помещение с площ 6.60 кв.м, на ІХ етаж в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2, за монтиране на телекомуникационни съоръжения, ведно с правото за инсталиране на антенни мачти (до 10 броя) на покрива на сградата и необходимото оборудване за функциониране на съоръженията.  

 

 

 

 

 

2150,00 лв.

Дължими са отделно разходи за ел.енергия по съответните показания  

 

 

 

 

 

1075,00 лв.

 

 1. Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 5-то число на съответния месец. По споразумение със страните може да се заплаща и авансово за определен срок, по банковата сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.
 • ІІІ. Обект №1 се отдава под наем без оборудване за срок от седем години, а обектите от №2 до №5 се отдават под наем без оборудване за срок от три години.
 1. I Специални изисквания към кандидатите: до участие в конкурса не се допускат кандидати, които са били неизправни търговски партньори по сключени договори с МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД или са свързани с такива партньори лица по смисъла на Търговския закон.
 2. V. Оглед на обектите може да бъде извършен от кандидат-участниците в конкурса всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа след предварителна заявка.

VІСписък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, разпределени в два плика:

Плик № 1:

 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация/;
 2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата – нотариално заверено;
 3. Документ за внесена парична сума като депозит за участие в конкурса;
 4. Документ за платена конкурсна документация;
 5. Декларация за оглед – приложение №2;
 6. Сведение за участника – приложение №3;
 7. Подписан и подпечатан проекто-договор за отдаване под наем, приложен към документацията – приложение №4;

ЗАБЕЛЕЖКА: За обект № 5 с оглед специфичния предмет проектът за договор се предлага от кандидата, като задължително следва да фигурират клаузите:

* НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да внесе в касата на НАЕМОДАТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на двукратния размер на договорения месечен наем в срок до 10 дни от сключването му.

* Вноската за първия месец се внася най-късно в срок до 10 дни от сключването на договора.

* В договора за наем задължително се включва клауза за едногодишна актуализация на наемната цена при условие, че инфлационния индекс за страната, даден от Националния статистически институт се е повишил с 1% или повече сумарно за предходната година. Този индекс се умножава с първоначалната договорена наемна цена, като получената сума се прибавя към последната договорена наемна цена.

Плик № 2: Поставя се заявлението за участие в конкурса, съдържащо  кратко представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, съответните разходи за консумативи, които се дължат за съответния обект, начин и условия на плащане.

VІI.  Крайният срок за подаване на заявления за участие: заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи, подробно описани в конкурсната документация в срок до 16.00 часа на 05.12.2023 година или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочената.

VІII. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на Изпълнителния директор да определи участника, спечелил конкурса като за целта изготвя протокол в първия работен ден следващ крайния срок за подаване на предложенията.

За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия, ако същият не е изтеглил своя депозит.

IХ.  Повторен конкурс за отдаване под наем на помещенията, описани в т. 1 от настоящата обява, ако не е подадена нито една оферта се провежда с нов срок за подаване на предложения до 16.00 часа на 12.12.2023 г. като за новите предложения се следва процедурата по предходната точка.

 1. X. Определям цена на документацията за участие в конкурса 2,00 лева с ДДС, вносими по сметка на дружеството: BG12UBBS80021030291750, при Банка „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, BIC: UBBSBGSF или в касата на лечебното заведение, като конкурсната документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.

XІ. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена най-висока наемна цена

XІI. Разходите за вписване на договора за наем са за сметка на наемателя.

XIII. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договор, като част от нея за отдаване под наем на материални активи, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ д-р Марин Димитров Даракчиев /

Документация-наеми -21.11.2023-з

Документация-наеми-21.11.2023

 

Министерството на здравеопазването обяви конкурс за независим член на Съвета на директорите

Министерството на здравеопазването обяви конкурс за независим член на Съвета на директорите

Министерството на здравеопазването обяви конкурс за избор на независим член на Съвета на директорите  на „Многопрофилна болница за активно лечение – „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян. Обявлението е от 06.11.2023 г., а договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок до 14.10.2025 г.

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

– да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

–  да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация, технически науки или от професионално направление „икономика“;

– да имат най-малко 5 години професионален опит;

– да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

– да не са поставени под запрещение;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

– да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

– да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

– да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

– да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

– да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

– да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

– да не е служител в публичното предприятие;

– да не е акционер в същото публично предприятие;

– да не е лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;

– да не е едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;

– да не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

Повече информация за конкурса, срокове и необходими документи на адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/karieri/konkurs-za-izbor-na-c-upravlen-6-11/

КОНКУРС НАЧАЛНИЦИ НА ОТДЕЛЕНИЯ

МБАЛ“Д-р Братан Шукеров“  АД гр.Смолян

ОБЯВЯВА:

На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.68 ал.3 и ал.7 от Закона за лечебните заведения конкурс за  длъжностите “Началник отделение” както следва:

 • Началник на отделение по Вътрешни болести
 • Началник на отделение по Ендокринология и болести на обмяната
 • Началник на отделение по Ортопедия и травматология
 • Началник на отделение Образна диагностика
 • Началник на отделение Клинична лаборатория
 • Началник на отделение Микробиологична лаборатория
 • Началник на отделение по Урология
 • Началник на отделение по Анестезиология и интензивно лечение
 • Началник на отделение по Очни болести
 • Началник на отделение по Ушно-носно-гърлени болести
 • Началник на отделение по Неонатология
 • Началник на Спешно отделение
 • Началник на отделение по Трансфузионна хематология
 • Началник на отделение по Обща и клинична патология
 • Началник на отделение по Съдебна медицина
 • Началник отделение по Инфекциозни болести

I.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Конкурсът да се проведе на база писмена разработка и защита на тема:

Визия за развитие на отделението за тригодишен период в съответствие с медицинските стандарти. Качество и икономическа ефективност на дейността.

Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

С допуснатите и явили се кандидати се провежда и събеседване.

      II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина“;
 • Призната медицинска специалност по профила на отделението;
 • Да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват лекарска професия.

III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 • Лична карта или друг документ за самоличност (връща се веднага);
 • Автобиография;
 • Диплом за завършено висше образование;
 • Диплом за придобита специалност;
 • Други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, квалификационни степени (ако съответния кандидат притежава такива);
 • Свидетелство за съдимост;
 • Документ за медицински преглед (необходим само при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение над три месеца).
 • За външни кандидати – препоръки от настоящата или последната месторабота;

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и всички останали документи по провеждането на конкурса са на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Документите на кандидатите да се приемат в служба „Личен състав“ до 16:00 часа на 19.06.2023 година в запечатан плик, срещу което се получава удостоверение за подадено заявление.

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, чрез Икономист по труда и Звено за информация, анализ и контрол предоставя на кандидатите исканата информация за разработване на темата срещу удостоверение за подадено заявление за участие в конкурса.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да представят до 16:00 часа на 21.06.2023 година в деловодството на лечебното заведение в запечатан плик писмените разработки.

Справки и допълнителна информация на телефон

0301/6-26-66-г-жа Родопска

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ