+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Адрес: Смолян, бул. България 2; тел 0301/6-23-95; ел.адрес: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

П О К А Н А

“МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН на основание т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала,публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и Заповед № 11 / 15.01.2016г. на Изпълнителния Директор на болницата,

КАНИ
Всички заинтересовани институции да представят оферта за комплексно банково обслужване и други финансови услуги на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян

ПОКАНА

ПОКАНА ПОКАНА (181 KB) - 19.01.2016