+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Министерството на здравеопазването обяви конкурс за избор на независим член на Съвета на директорите  на „Многопрофилна болница за активно лечение – „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян. Обявлението е от 06.11.2023 г., а договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок до 14.10.2025 г.

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

– да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

–  да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация, технически науки или от професионално направление „икономика“;

– да имат най-малко 5 години професионален опит;

– да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

– да не са поставени под запрещение;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

– да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

– да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

– да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

– да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

– да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

– да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

– да не е служител в публичното предприятие;

– да не е акционер в същото публично предприятие;

– да не е лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;

– да не е едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;

– да не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

Повече информация за конкурса, срокове и необходими документи на адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/karieri/konkurs-za-izbor-na-c-upravlen-6-11/