+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Министерството на здравеопазването обяви конкурс за член на Съвета на директорите – представител на държавата. Обявлението е от 24.11.2022 г., а договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок до 14.10.2025 г.

До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

 • да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация, технически науки или от професионално направление „икономика“;
 • да имат най-малко 5 години професионален опит;
 • да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;
 • да не са поставени под запрещение;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;
 • да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 • да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;
 • да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

Повече информация за конкурса, срокове и необходими документи на адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/karieri/konkurs-za-izbor-na-chlenove-na-organi-za-24-22/