+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД – град Смолян, обяви  конкурс за 20 специализанти.

МБАЛ – Смолян обяви свободни места за придобиване на специалност по„Лекар, специализант по Кардиология“ – 4 длъжности; „Лекар, специализант по Нервни болести”– 2 длъжности; „Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – 1 длъжност; „Лекар, специализант по Ортопедия и Травматология“ – 1 длъжност; „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 1 длъжност;„Лекар, специализант по Хирургия” – 2 длъжности; „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“ – 2 длъжности;„Лекар, специализант по Гастроентерология“ – 1 длъжност; „Лекар, специализант по Вътрешни болести“ – 1 длъжност; „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“ – 1 длъжност; „Лекар, специализант по Инфекциозни болести “ – 1 длъжност; „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 2 длъжности; „Лекар, специализант по Клинична микробиология” – 1 длъжност.

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции от 29.06.2022г. до 29.07.2022 г. Конкурсът ще протече под формата на писмен изпит и събеседване.