+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян, обяви конкурси за началници на 15 отделения. Това са структурите по: Нервни болести, Кардиология, Диализно лечение, Хирургия, Физикална и рехабилитацинна медицина, Акушерство и гинекология, Педиатрия, Инфекциозни болести, Приемно-консултативен блок, Ушно-носно-гърлени болести, Неонатология, Спешно отделение, Трансфузионна хематология, Обща и клинична патология и Съдебна медицина. Процедурата стартира от .днес със заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Марин Даракчиев..

Всеки от кандидатите трябва да представи писмен проект на тема: „Визия за развитие на отделението за тригодишен период в съответствие с медицинските стандарти. Качество и икономическа ефективност на дейността”. Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

За останалите отделения мандатите на началниците изтичат през следващата година, когато и за тези позиции ще бъдат обявени конкурси.

Конкурс е обявен и за главна сестра на МБАЛ – Смолян, който ще се проведе на база писмена разработка и защита на тема: „Ролята и мястото на главната медицинска сестра за осигуряване на качествени  здравни грижи в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян”.

Документите на кандидатите ще се приемат до 16:00 часа на 03.05.2022 година в запечатан плик. Допуснатите до участие в конкурса следва да представят до 16:00 часа на 05.05.2022 година в деловодството на лечебното заведение в запечатан плик писмените разработки.