+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

Адрес: Смолян, бул. България 2;   тел 0301/6-23-95;  ел.адрес: mbalsmolyan@ mbalsmolyan.com

О Б Я В А

На основание  чл.90 и сл. от КТ  и чл.17 (1) от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ „д-р Братан Шукеров” АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

 • „Лекар, специализант по Кардиология“  – 3 длъжности
 • „Лекар, специализант по Нервни болести“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Ортопедия и Травматология“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Клинична микробиология“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Хирургия“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Урология“                                                     – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Гастроентерология“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ – 4 длъжности
 • „Лекар, специализант по Вътрешни болести“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“            – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Инфекциозни болести“ – 1 длъжност
 • „Лекар, специализант по Педиатрия“ – 2 длъжности
 • „Лекар, специализант по Образна диагностика“ – 2 длъжности

            Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции  от  15.05.2024г. до 16.00.ч. на 17.06.2024 г, като подадат в служба „Личен състав” следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса ( свободен текст);
 2. Документ за самоличност( показва се)
 3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
 4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Заемането на длъжностите се извършва, след провеждане на конкурс по реда на  Кодекса на труда, чрез писмен изпит и събеседване. Конспектът за изпита се получава от служба“ Личен състав“ след  приемане на документите.

Писменият изпит се провежда върху две теми от конспекта и е с продължителност 4 астрономически часа. След проверка и оценяване на писмените работи се провежда събеседване, като кандидат с оценка под много добър 4,50 не се допуска до събеседване и отпада от класирането. Оценяването се извършва по шестобалната система.

Балът за класиране се изчислява на база следните оценки:

 • Средния успех от следването и от държавните изпити (A);
 • Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства, ако са повече от една се изчислява средноаритметично (В);
 • Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – средноаритметично на оценките от писмения изпит и събеседването  (С).

Балът се сформира по следната формула: А+B+3*C

Максималната оценка по всеки един от показателите е 6, а максималният бал, който може да получи всеки кандидат е 30.

Трудовото правоотношение възниква с кандидата класиран на първо място, с най-висок бал.

Справки и допълнителна информация на телефон

0301/6-26-66 – г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ