+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД ГР. СМОЛЯН

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ В ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

степен за завършено образование – висше
минимална образователна система – бакалавър
минимален професионален опит – не се изисква

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА, ПРЕДВИДЕНИ В СПЕЦИАЛНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ,чл.19 от Закона за Вътрешния одит в публичния сектор

да са дееспособни лица
да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност
да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, сред успешно положен изпит по чл.53

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
Да притежават образователно квалификационна степен „ магистър“ от професионално направление „ финанси“ , „икономика“ или „ право“
Да притежават компютърна грамотност
Да познават законодателството в Република България и по специално Закона за вътрешния одит в публичния сектор,Закона за счетоводството, Закона за обществени поръчки,Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и останалите законови и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към тях.

Начин на провеждане на конкурса:
Интервю

Необходими документи за кандидатстване:
-писмено заявление по образец за участие в конкурса-приложение №2 към чл.17, ал. 1 от НПКДС
-декларация от лицето по образец- чл.17, ал.2 от НПКДС-за неговото гражданство, както и за обстоятелството, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност
– нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „ магистър „ магистър“ по професионално направление „ Финанси“ , „Икономика“ или „ Право“
-копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност – ако притежават такъв
-копие от сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност по провеждането на конкурса е на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Място за подаване на документите:
Деловодството на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД

Срок за подаване на документите:
16:00 часа на 16.01.2017г.

Обява – %d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80