+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД ГР. СМОЛЯН

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Планира, организира, ръководи и контролира осъществяването на вътрешния одит на всички структури в МБАЛ Д-р Братан Шукеров АД гр. Смолян. Подпомага дейността на ръководството за постигане на целите му, като:идентифицира и оценява рисковете в лечебното заведение, адекватност и ефективност на системите за финансово управление, контрол по отношение на ефективността, ефикасност и икономичност на дейностите в администрацията

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • да са дееспособни лица
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност
 • минимална образователна система –магистър
 • образователно квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „ финанси“ , „икономика“ или „ право“
 • да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите
 • да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

 • да не е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор или служител в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията;
 • да не е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури;
 • негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години
 • да притежават компютърна грамотност
 • да познават законодателството в Република България и по специално Закона за вътрешния одит в публичния сектор,Закона за счетоводството, Закона за обществени поръчки,Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и останалите законови и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към тях.
 • да притежава отлични комуникационни умения, както и умения да координира и ръководи екип

Начин на провеждане на конкурса:

Интервю

Необходими документи за кандидатстване:

 • писмено заявление по образец за участие в конкурса-приложение №2 към чл.17, ал. 1 от НПКДС
 • Декларация по чл.21, ал.3 от ЗВОПС
 • декларация от лицето по образец- чл.17, ал.2 от НПКДС-за неговото гражданство, както и за обстоятелството, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „ магистър „ магистър“ по професионално направление „ Финанси“ , „Икономика“ или „ Право“
 • копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност – ако притежават такъв
 • копие от сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност по провеждането на конкурса е на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Място за подаване на документите:

Деловодството на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД

Срок за подаване на документите:

16:00 часа на 16.01.2017г.

ОБЯВА – %d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b2%d1%8a%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82