+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Учебна дейност

МБАЛ – Смолян е база за  практическо обучение /учебни практики и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Медицина“, на образователно – квалификационна степен „магистър“ и следдипломно обучение за придобиване на специалност: „Акушерство и гинекология“, „ Анестезиология и интензивно лечение“, „Вътрешни болести“, „Педиатрия“,

„ Ендокринология и болести на обмяната“, „Инфекциозни болести“, „Кардиология“, „Клинична микробиология“, „Нервни болести“, „Образна диагностика“, „Ортопедия и травматология“, „ Хирургия“, „Ушно-носно-гърлени болести“, „Урология“.

През учебната 2014 – 15 г. стартира изнесено обучение на Медицински университет- София, Факултет по обществено здраве, по специалност „Медицинска сестра“. Базата за обучение е болницата в Смолян. Първият випуск стартира с 42-ма студенти от Смолян и региона.