+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

История

Идеята за изграждане на първата болница в Смолянска околия назрява през 1930 г. След спорове къде да бъде построена – в Устово, Райково или Смолян, надделява становището тя да бъде построена в Устово. Строителството започва през 1934 г. на земя, подарена от Щоно Николов Забилев. Ръководител на строежа е предприемачът Таньо Маринов от с. Славейно. През 1938 г. отваря вратите за прием модерна за времето си околийска болница с 90 легла и 26 души персонал (3-ма лекари, 9 медицински сестри и 14 души друг персонал). Болницата е разширявана два пъти. През 1952 година е разширен стационарният блок, а през 1958 година, с помощта на дарения, е построена самостоятелна сграда за поликлиника.
След новото административно деление на страната и създаването на Смолянски окръг (1959 г.), околийската болница в Устово прераства в окръжна. В началото е сменено само името й, но след това постепенно настъпват такива промени, които се отразяват сериозно на работата и на обслужвания контингент. Към нея започват да прииждат болни от целия окръг. Болницата няма достатъчен капацитет, за да ги обслужи и приеме. Построяването на нова болница става необходимо и неотложно. Следват спорове между групи инициатори за мястото, където ще се издигне новата сграда. Имало е и спасителна идея да се издигне нов хирургичен блок към съществуващата болница. Накрая надделява идеята болницата да е в Смолян, в местността „Поляне”.
Първата копка на сегашната сграда е направена през 1965 г. Главен проектант е арх. Иван Пройнов от ИПП „Главпроект” – София. Сградата е с 8 корпуса, на 9 етажа и 1 сутерен. Общата застроена площ е 5 523 кв. м, а разгърнатата е 24 228 кв. м. Строителството продължава 10 години. Окръжната болница в центъра на град Смолян е тържеството открита на 25.05.1975 г. и въведена в експлоатация с 510 легла.
Болницата е изградена до строящата се тогава жилищна зона в новия център на Смолян, който е обединяващото звено между кварталите Смолян – стар център, и Райково. Дълги години тя се води Окръжна работническа болница. Ръководството е едно за цялото здравно заведение с основни звена: стационар и поликлиника.
През периода 1990-1999 г. болницата изпълнява основната си дейност – оказва специализирана, консултативно-диагностична и лечебно-рехабилитационна помощ на близо 168 000 души от района на бившия Смолянски окръг, значителна част от които са в миньорските райони за добив на оловно-цинкова руда и редки метали. Освен постоянното население, болницата обслужва чуждестранни и наши туристи, пребиваващи в курорта Пампорово и др. курортни селища.
Периодът 1990-1999 г. е труден за болницата във финансово отношение, както е и в цялата страна. Стотици писма са написани от главния лекар до различни фирми, предприятия, учреждения, министерства, Агенцията за чуждестранна помощ и др. с молба за подкрепа за доставяне на апаратура, оборудване, медикаменти и др.
До 1994 г. наред с нормалната диагностично-терапевтична дейност здравното заведение денонощно изпълнява и функциите на спешна болница. В нея са разкрити и функционират шест звена на интензивно лечение на болни с инфаркт на миокарда, с мозъчно-съдови заболявания, с тежки комбинирани травми, бременни и деца, намиращи се в тежки и критични състояния. През болницата за 1 година преминават над 17 000 болни и се извършват средно по 2 950 операции под обща наркоза.
След преструктурирането на лечебните заведения през 1990 година и до днес тя се води Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян. От същата година болничната помощ и стационарът се разделят. През 1994 г. съгласно постановление на Министерския съвет се отделя Центърът за спешна медицинска помощ. От 1.ІІ.2007 г. Спешното отделение преминава към МБАЛ, а Центърът за спешна медицинска помощ е на пряко подчинение на МЗ.
Понастоящем в болницата работят над 500 човека – медицински и немедицински персонал. В нея се изпълняват над 170 клинични пътеки.
МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” е акционерно търговско дружество, управлявано от Съвет на директорите.