+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

В петък, 20 ноември, от 12 часа в конферентната зала на МБАЛ „ Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/010 „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „ Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян”.
Участие в пресконференцията ще вземат заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, д-р Марин Даракчиев, директор на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”, г-н Николай Мелемов, кмет на гр. Смолян, г-н Недялко Славов, областен управител на гр. Смолян, г-жа Марияна Василева – ръководител на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, инж. Стойка Таскова – национален координатор на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на представители на местната власти и др.
Основната цел на проект BG161РО001/1.1-08/2010/010 е модернизиране на инфраструктурата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”, чрез подобряване състоянието на съществуващата инфраструктура на лечебното заведение и доставка на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на онкологични заболявания. В изпълнение на проекта са изпълнени мерките за енергийна ефективност и е създадена достъпна среда на хората с увреждания.
Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“, чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и държавния бюджет на Република България.
Общата стойност на проекта е 5 766 764, 33 лв., от които безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР е 4 884 916, 65 лв., националното съфинасиране е 862 044, 11 лв. и собственият принос на бенефициента е 19 803, 57 лв.