+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян, обяви конкурси за началници на 16 отделения, чийто 3-годишен мандат изтича тази година. Това са отделенията по: Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната, Ортопедия и травматология, Образна диагностика, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Урология, Анестезиология и интензивно лечение, Очни болести, Ушно-носно-гърлени болести, Неонатология, Спешно отделение, Трансфузионна хематология, Обща и клинична патология, Съдебна медицина, Инфекциозни болести. Процедурата е рутинна и стартира от днес със заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Марин Даракчиев..

Всеки от кандидатите трябва да представи писмен проект на тема: „Визия за развитие на отделението за тригодишен период в съответствие с медицинските стандарти. Качество и икономическа ефективност на дейността”. Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници. С допуснатите и явили се кандидати се провежда и събеседване.

Документите на кандидатите ще се приемат до 16:00 часа на 19.06.2023 година в запечатан плик. Допуснатите до участие в конкурса следва да представят до 16:00 часа на 21.06.2023 година в деловодството на лечебното заведение в запечатан плик писмените разработки.

Елена Павлова

Връзки с обществеността в МБАЛ – Смолян