+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Център за майчино и детско здраве

Здравно-консултативният център се намира срещу входа на спешно отделение, в редицата на приемните кабинети – кабинет № 3.

Телефон за контакт 6 26 66/ вътрешен 384; е-mail zkc_mdz@mbalsmolyan.com

 

ВРЕМЕВИ ГРАФИК

Работно време:

Координатор – Даниела Топова

7.30 ч. – 16.00 ч.

Телефон за връзка – 0882430054

Социален работник – Мария Караджова

9.00 ч. – 13.00 ч.

Телефон за връзка – 0876810741

Психолог – Даниела Топова

16.00 ч. – 18.00 ч. и по предварително уточнен график

Телефон за връзка – 0882430054

Центърът за майчино и детско здраве реализира дейностите си  в изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014-2020).  Предоставянето на услугите  се осъществява от координатор, психолог и социален работник.

Координаторът  организира дейностите на центъра,

Социалният работник предоставя информация на семействата, които не са направили избор на личен лекар на новородено, за необходимостта и отговорността за осигуряване на грижа за детето след изписването му. Той осигурява връзка и насочване към социални служби при необходимост от социални услуги за деца с хронични заболявания и увреждания и на бременни жени.

Психологът консултира и оказва психологическа подкрепа на деца с хронични заболявания и увреждания, както и на техните родители, на родители на недоносени деца, бременни жени с патологична бременност и родилки. Психологическа помощ получават както хоспитализираните в лечебното заведение, така и амбулаторно посетилите Центъра деца и бременни жени от областта.

Специализирани консултации от медицински специалисти се извършват, СЪОБРАЗНО УТВЪРДЕН МЕСЕЦЕН ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ЛЕКАРИТЕ, РАБОТЕЩИ В АГО И ДО НА МБАЛ-СМОЛЯН

ПЕДИАТЪР И/ИЛИ НЕОНАТОЛОГ – за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ – за родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома, по искане на лекар от друго лечебно заведение.

Насочването на пациентите към центъра се осъществява от ОПЛ на детето или лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ, наблюдаващ детето, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в доболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване.

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и  бременни с патология на бременността, на място в Здравно-консултативния център  или в дома, по искане на лекар от друго лечебно заведение:

  1. Насочването на пациенти към Центъра се осъществява от ОПЛ на детето или лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ, осъществяващ наблюдението на детето, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ. Насочващият лекар следва да предостави информация и документирано становище за осъществените от него дейности, резултатите ат проведените изследвания, консултации и лечение, и причините, поради които насочва пациента към Здравно-консултативния център. В случаите, когато пациенти/техни законни представители се обърнат самостоятелно към центъра, те следва да бъдат подробно информирани за условията за прием в него.
  2. Консултациите се организират по предварително изготвен от координатора график и се осъществяват от лекари-специалисти от МБАЛ-Смолян, в зависимост от диагнозата и искането на насочващия лекар.
  3. Графикът е изложен на видно място пред кабинета, на I-ви етаж в МБАЛ-Смолян
  4. По програмата се финансират и допълнителни консултации при наличие на заболявания, възникнали по време на бременността, в това число допълнителен преглед при специалист АГ, освен прегледа, извършен по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредба №26/14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.
  5. Домашни посещения могат да се предоставят на деца с увреждания и хронични заболявания, и недоносени деца до 1 година, за които след оценка на състоянието е преценена от специалистите в лечебното заведение-изпълнител необходимост от провеждане на консултация в домашни условия.
  6. Посещенията в дома на детето се организират по предварително изготвен от координатора график с транспорт на МБАЛ-Смолян.
  7. При установяване на необходимост от допълнителни консултации, изследвания или лечение в друго лечебно заведение, специалистите в Здравно-консултативния център:
  • Информират пациента/негов законен представител за реда за осъществяване на необходимите медицински дейности/прегледи, изследвания, консултации и др./и конкретни лечебни заведения, в които могат да бъдат осъществени високоспециализирани медицински дейности;
  • При съгласие на пациента/негов законен представител, организират насочването му за консултация/диагностика/лечение в друго подходящо лечебно заведение, в това число към разкритите по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве специализирани комисии към университетските болници.

Г Р А Ф И К

 ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАЦИИ

2018 година

  

 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
14.00-16.00 Психолог 14,00-16.00 Психолог 14,00-16.00 Психолог 14,00-16.00 Психолог 14,00-16.00 Психолог
13,30-15,30 Соц.работник 13,30-15,30 Соц.работник 13,30-15,30 Соц.работник 13,30-15,30 Соц.работник 13,30-15,30 Соц.работник
8.30-12.00 АГ 8.30-12.00 АГ 8.30-12.00 АГ 8.30-12.00 АГ 8.30-12.00 АГ
8.30-12.00 ДБ

и неонатолог

8.30-12.00 ДБ

и неонатолог

8.30-12.00 ДБ

и неонатолог

8.30-12.00 ДБ

и неонатолог

8.30-12.00 ДБ

и неонатолог

8.30-12.30 УНГ и Невролог 8.30-12.30 УНГ и Невролог 8.30-12.30 УНГ и Невролог 8.30-12.30 УНГ и Невролог 8.30-12.30 УНГ и Невролог

 

Забележка: При необходимост ЗКЦМДЗ – гр.Смолян може да осигури допълнителни медицински консултации извън графика