+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Център за майчино и детско здраве

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021-2030)

 

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве, към  МБАЛ  „Д-р Братан Шукерова“ АД Смолян   работи  в изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021 – 2030) на Министерство на здравеопазването .

Телефон за контакт 6 26 66/ вътрешен 384; е-mail zkc_mdz@mbalsmolyan.com

            Центърът се намира на първи етаж в сградата  на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров “ АД — Смолян (срещу Спешно отделение)  и работи всеки делничен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Работно време:

Координатор – Даниела Топова

8.00 ч. – 16.30 ч.

Телефон за връзка – 0882430054

Социален работник – Мария Караджова

9.00 ч. – 13.00 ч.

Телефон за връзка – 0876810741

Психолог – Даниела Топова

14.00 ч. – 18.00 ч. и по предварително уточнен график

Телефон за връзка – 0882430054

 В Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве се осигурява комплексно обслужване на бременни жени и деца. Предоставят се :

–           Здравно-информационни, здравно-консултативни, координиращи и насочващи услуги за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение;

–           Психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни и родилки, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на деца;

–           Специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома, по искане на лекар от друго лечебно заведение.

 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти се предоставят на родилки и бременни, деца с увреждания, деца с хронични заболявания и  недоносени деца.

Специализирани медицински консултации и и медицинска рехабилитация за здравноосигурени пациенти се извършват след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване, като насочващия лекар следва да предостави информация за осъществените от него дейности, резултатите от проведените изследвания, консултации и лечение  и причините, поради които насочва пациента към ЗКЦ.

Насочването на пациентите към центъра се осъществява от ОПЛ на детето или лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ, наблюдаващ детето, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в доболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване. За целта, медицинския или медико-социалния проблем се описват в Медицинско направление – бл.119 (зелен талон), както и проведените до момента лечебно-диагностични процедури и техния ефект, посочва се какъв специалист е необходимо да консултира детето или бременната жена.

Медицинските консултации се организират по предварително изготвен график и се осъществяват от лекари специалисти от лечебното заведение в зависимост от диагнозата и искането на насочващия лекар.

Допълнителни консултации при наличие на заболявания. възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ, се извършват след прегледа по реда на чл. 19 от Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.

Домашни посещения и медицинска рехабилитация се предоставят на деца с увреждания и хронични заболявания и на недоносени деца до 1 година, за които след оценка на състоянието от специалистите в лечебното заведение е преценена необходимост от провеждане на консултация в домашни условия. Посещенията в дома на детето се организират по предварително изготвен от координатора график с транспорт на лечебното заведение.

Консултациите, домашните посещения и дейностите по психологическа подкрепа и социално консултиране и насочване не се заплащат от пациента.

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве

 

 

ГРАФИК  ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАЦИИ

2021 година

  

 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
12.00-16.00 Психолог

12.00-16.00

Психолог

12.00-16.00

Психолог

12.00-16.00

Психолог

12.00-16.00

Психолог

13.30-15.30 Соц.работник

13.30-15.30

Соц.работник

13.30-15.30

Соц.работник

13.30-15.30

Соц.работник

13.30-15.30

Соц.работник

         

9.30-14.30

Неонатолог Детски болести

9.30-14.30

Неонатолог Детски болести

 

9.30-14.30

Неонатолог

Детски болести

8.30-14.30

Неонатолог

Детски болести

 

8.30-14.30

Неонатолог

Детски болести

9.30-14.30

Акушергинеколог

9.30-14.30 Акушергинеколог 9.30-14.30 Акушергинеколог

9.30-14.30

Акушергинеколог

9.30-14.30

Акушергинеколог

 

 

Забележка: При необходимост ЗКЦМДЗ – гр.Смолян може да осигури допълнителни медицински консултации извън графика 

 

Новини

 

На 16-ти декември, от 14.00 часа, в ЗКЦ ще се проведе беседа на тема: „Пренаталната подготовка на бременната жена – подготовка за отговорното родителство“

Пренаталната подготовка на бременната жена е система от знания, умения и нагласи към етапите на бременността, раждането и отглеждането на детето. Тази подготовка е адресирана не само към бременната жена и нейният партньор, но и към нейното семейство, социалното й обкръжение и средата в която живее и работи. Тя се реализира чрез обучение и възпитание. Нейната цел е раждането на физически и психически здраво дете, готово да развие нови и адаптивни връзки с външния свят.

Ако искате  да научите повече за пренаталната подготовка на бъдещата майка, за  развитието на бебето,  за факторите от средата, които биха могли да му навредят – заповядайте!

 

На 21-ви декември, от 14.00 часа, в ЗКЦ ще се проведе беседа на тема: „Психология на жената в бременност“.

Човек е склонен да вярва, че бременността и раждането се развиват по свои собствени, чисто биологични закономерности, които едва ли могат да бъдат повлияни от външни и вътрешни психически въздействия. Трудно можем да си представим, че събитие с толкова вътрешно напрежение и с такава степен на телесни психични вълнения няма да стимулира появата на обилен психичен материал. Хармоничното протичане на бременността предполага преди всичко определена степен на емоционална зрялост на жената, достатъчно психично и физическо здраве и не толкова силно обременяване от външни условия, от които на първо място е брачната ситуация, социалните и икономическите отношения и пр.

Бременността е промяна, към която жената и нейното близко обкръжение трябва да се адаптират.  Бременността е още по-стресираща за жени, при които се случва за първи път.  Първите месеци на бременността се характеризират с революционни промени не само във физиологията на жената, но и в нейното психическо състояние. В пространството на нейния вътрешен съкровен Аз се появява Азът на друг човек, с чието съществуване тя трябва да пренареди и да измени житейските си планове.