+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Обяви

ПОКАНА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95

П О К А Н А

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95

О Б Я В А

На основание протокол №2/20.10.2017г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем:

I. Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие.

Обява-наеми

Решение 387

документация стр 1

Конкурс-за-наеми-документация – 11.2017

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА„РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД ГР. СМОЛЯН

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА„РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Планира, организира, ръководи и контролира осъществяването на вътрешния одит на всички структури в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД гр. Смолян. Подпомага дейността на ръководството за постигане на целите му, като:идентифицира и оценява рисковете в лечебното заведение, адекватност и ефективност на системите за финансово управление, контрол по отношение на ефективността, ефикасност и икономичност на дейностите в администрацията

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

-да са дееспособни лица;

-да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

-минимална образователна система –магистър;

-образователно квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „ финанси“ , „икономика“ или „ право“;

-да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите;

-да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит.;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

-да не е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор или служител в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията;

-да не е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури;

– негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години;

-да притежават компютърна грамотност;

-да познават законодателството в Република България и по специално Закона за вътрешния одит в публичния сектор,Закона за счетоводството, Закона за обществени поръчки,Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и останалите законови и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към тях.;

-да притежава отлични комуникационни умения, както и умения да координира и ръководи екип;

Необходими документи за кандидатстване:

-писмено заявление по образец за участие в конкурса-приложение №2 към чл.17, ал. 1 от НПКДС

-Декларация по чл.21, ал.3 от ЗВОПС

-декларация от лицето по образец- чл.17, ал.2 от НПКДС-за неговото гражданство, както и за обстоятелството, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност

-нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „ магистър „ магистър“ по професионално направление „ Финанси“ , „Икономика“ или „ Право“

-копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност – ако притежават такъв

-копие от сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност по провеждането на конкурса е на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Място за подаване на документите:

Деловодството на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД

Срок за подаване на документите:

16:00 часа на 20.11.2017 година

 

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“

МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД ГР. СМОЛЯН

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ В ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

степен за завършено образование – висше

минимална образователна система – бакалавър

минимален професионален опит – не се изисква

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА, ПРЕДВИДЕНИ В СПЕЦИАЛНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ,чл.19 от Закона за Вътрешния одит в публичния сектор

-да са дееспособни лица;

-да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

-да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, сред успешно положен изпит по чл.53;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

-Да притежават образователно квалификационна степен „ магистър“ от професионално направление „ финанси“ , „икономика“ или „ право“;

-Да притежават компютърна грамотност;

-Да познават законодателството в Република България и по специално Закона за вътрешния одит в публичния сектор,Закона за счетоводството, Закона за обществени поръчки,Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и останалите законови и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към тях.;

Начин на провеждане на конкурса:

Интервю

Необходими документи за кандидатстване:

-писмено заявление по образец за участие в конкурса-приложение №2 към чл.17, ал. 1 от НПКДС;

-декларация от лицето по образец- чл.17, ал.2 от НПКДС-за неговото гражданство, както и за обстоятелството, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

-нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „ магистър „ магистър“ по професионално направление „ Финанси“ , „Икономика“ или „ Право“;

-копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност – ако притежават такъв;

-копие от сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност по провеждането на конкурса е на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Място за подаване на документите:

Деловодството на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД

Срок за подаване на документите:

16:00 часа на 20.11.2017 година

ОБЯВА

Многопрофилна болница за активно лечение „д-р Братан Шукеров“ АД – град Смолян, на основание чл.17, ал.1 на Наредба № 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява следните свободни длъжности за специализанти:

 1. Ендокринология и болести на обмяната – 1 брой
 2. Вътрешни болести – 1 брой
 3. Кардиология – 2 броя
 4. Педиатрия – 2 броя
 5. Анестезиология и интензивно лечение – 2 броя
 6. Ушно-носно гърлени болести – 1 брой

Необходими документи:

 1. Заявление свободен текст;
 2. Диплома за висше медицинско образование;
 3. Автобиография;
 4. Мотивационно писмо.
 5. Лична карта   или   друг   документ   за   самоличност   (връща   се  веднага);

Срокът за подаване на документите е до 29.12.2017 г. вкл.

Документите се подават в служба „Личен състав” на болницата от 08:00ч.  до 16:00ч. всеки делничен ден, срещу което се получава  удостоверение за подадено заявление.

До 10.01.2018г. ще бъде направена проверка на подадените документи.

Всички кандидати с редовни документи ще бъдат поканени за събеседване.

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95

О Б Я В А

На основание протокол № 36/24.04.2017г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем:

I.  Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие.

Обява

Решение 125 03.05.2017

стр 1 документация конкурс наеми

Документация за конкурс за наеми-03.05.2017

ОБЯВА

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян
ОБЯВЯВА
На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл. 68 ал. 3 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения конкурс за длъжностите „Началник отделение“ както следва:

Обява за началници на отделения м. 03.2017

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95

О Б Я В А

На основание протокол №29/06.01.2017г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем:

I.  Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие. повече информация…

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА„РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД ГР. СМОЛЯН

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Планира, организира, ръководи и контролира осъществяването на вътрешния одит на всички структури в МБАЛ Д-р Братан Шукеров АД гр. Смолян. Подпомага дейността на ръководството за постигане на целите му, като:идентифицира и оценява рисковете в лечебното заведение, адекватност и ефективност на системите за финансово управление, контрол по отношение на ефективността, ефикасност и икономичност на дейностите в администрацията

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • да са дееспособни лица
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност
 • минимална образователна система –магистър
 • образователно квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „ финанси“ , „икономика“ или „ право“
 • да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите
 • да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

 • да не е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор или служител в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията;
 • да не е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури;
 • негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години
 • да притежават компютърна грамотност
 • да познават законодателството в Република България и по специално Закона за вътрешния одит в публичния сектор,Закона за счетоводството, Закона за обществени поръчки,Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и останалите законови и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към тях.
 • да притежава отлични комуникационни умения, както и умения да координира и ръководи екип

Начин на провеждане на конкурса:

Интервю

Необходими документи за кандидатстване:

 • писмено заявление по образец за участие в конкурса-приложение №2 към чл.17, ал. 1 от НПКДС
 • Декларация по чл.21, ал.3 от ЗВОПС
 • декларация от лицето по образец- чл.17, ал.2 от НПКДС-за неговото гражданство, както и за обстоятелството, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „ магистър „ магистър“ по професионално направление „ Финанси“ , „Икономика“ или „ Право“
 • копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност – ако притежават такъв
 • копие от сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност по провеждането на конкурса е на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Място за подаване на документите:

Деловодството на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД

Срок за подаване на документите:

16:00 часа на 16.01.2017г.

повече информация…

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“

МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД ГР. СМОЛЯН

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ В ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

степен за завършено образование – висше
минимална образователна система – бакалавър
минимален професионален опит – не се изисква

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА, ПРЕДВИДЕНИ В СПЕЦИАЛНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ,чл.19 от Закона за Вътрешния одит в публичния сектор

да са дееспособни лица
да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност
да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, сред успешно положен изпит по чл.53

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
Да притежават образователно квалификационна степен „ магистър“ от професионално направление „ финанси“ , „икономика“ или „ право“
Да притежават компютърна грамотност
Да познават законодателството в Република България и по специално Закона за вътрешния одит в публичния сектор,Закона за счетоводството, Закона за обществени поръчки,Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и останалите законови и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към тях.

Начин на провеждане на конкурса:
Интервю

Необходими документи за кандидатстване:
-писмено заявление по образец за участие в конкурса-приложение №2 към чл.17, ал. 1 от НПКДС
-декларация от лицето по образец- чл.17, ал.2 от НПКДС-за неговото гражданство, както и за обстоятелството, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност
– нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „ магистър „ магистър“ по професионално направление „ Финанси“ , „Икономика“ или „ Право“
-копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност – ако притежават такъв
-копие от сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност по провеждането на конкурса е на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Място за подаване на документите:
Деловодството на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД

Срок за подаване на документите:
16:00 часа на 16.01.2017г.

повече информация…