+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Обяви

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95

О Б Я В А

На основание протокол № 36/24.04.2017г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем:

I.  Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие.

Обява

Решение 125 03.05.2017

стр 1 документация конкурс наеми

Документация за конкурс за наеми-03.05.2017

ОБЯВА

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян
ОБЯВЯВА
На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл. 68 ал. 3 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения конкурс за длъжностите „Началник отделение“ както следва:

Обява за началници на отделения м. 03.2017

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД – гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 2, тел.0301/6-23-95

О Б Я В А

На основание протокол №29/06.01.2017г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем:

I.  Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие. повече информация…

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА„РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД ГР. СМОЛЯН

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Планира, организира, ръководи и контролира осъществяването на вътрешния одит на всички структури в МБАЛ Д-р Братан Шукеров АД гр. Смолян. Подпомага дейността на ръководството за постигане на целите му, като:идентифицира и оценява рисковете в лечебното заведение, адекватност и ефективност на системите за финансово управление, контрол по отношение на ефективността, ефикасност и икономичност на дейностите в администрацията

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • да са дееспособни лица
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност
 • минимална образователна система –магистър
 • образователно квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „ финанси“ , „икономика“ или „ право“
 • да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите
 • да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

 • да не е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор или служител в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията;
 • да не е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури;
 • негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години
 • да притежават компютърна грамотност
 • да познават законодателството в Република България и по специално Закона за вътрешния одит в публичния сектор,Закона за счетоводството, Закона за обществени поръчки,Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и останалите законови и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към тях.
 • да притежава отлични комуникационни умения, както и умения да координира и ръководи екип

Начин на провеждане на конкурса:

Интервю

Необходими документи за кандидатстване:

 • писмено заявление по образец за участие в конкурса-приложение №2 към чл.17, ал. 1 от НПКДС
 • Декларация по чл.21, ал.3 от ЗВОПС
 • декларация от лицето по образец- чл.17, ал.2 от НПКДС-за неговото гражданство, както и за обстоятелството, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „ магистър „ магистър“ по професионално направление „ Финанси“ , „Икономика“ или „ Право“
 • копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност – ако притежават такъв
 • копие от сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност по провеждането на конкурса е на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Място за подаване на документите:

Деловодството на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД

Срок за подаване на документите:

16:00 часа на 16.01.2017г.

повече информация…

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“

МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД ГР. СМОЛЯН

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР“ В ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

степен за завършено образование – висше
минимална образователна система – бакалавър
минимален професионален опит – не се изисква

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА, ПРЕДВИДЕНИ В СПЕЦИАЛНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ,чл.19 от Закона за Вътрешния одит в публичния сектор

да са дееспособни лица
да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност
да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, сред успешно положен изпит по чл.53

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
Да притежават образователно квалификационна степен „ магистър“ от професионално направление „ финанси“ , „икономика“ или „ право“
Да притежават компютърна грамотност
Да познават законодателството в Република България и по специално Закона за вътрешния одит в публичния сектор,Закона за счетоводството, Закона за обществени поръчки,Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и останалите законови и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към тях.

Начин на провеждане на конкурса:
Интервю

Необходими документи за кандидатстване:
-писмено заявление по образец за участие в конкурса-приложение №2 към чл.17, ал. 1 от НПКДС
-декларация от лицето по образец- чл.17, ал.2 от НПКДС-за неговото гражданство, както и за обстоятелството, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност
– нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „ магистър „ магистър“ по професионално направление „ Финанси“ , „Икономика“ или „ Право“
-копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност – ако притежават такъв
-копие от сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност по провеждането на конкурса е на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Място за подаване на документите:
Деловодството на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД

Срок за подаване на документите:
16:00 часа на 16.01.2017г.

повече информация…

ОБЯВА

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян

ОБЯВА

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА ТРИ БРОЯ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ВТОРА УПОТРЕБА, СОБСТВЕНОСТ НА  МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД

1. Откривам процедура по провеждане на конкурс за продажба на три броя моторни превозни средства втора употреба, собственост на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД.
 • Лек автомобил Опел Вектра рег. NoСМ9100АС
Рама NoW0L0JBF19W1297064, двигател NoX16XEL20E35090, бензин.
Първоначална регистрация: 21.10.1998 год.
Изминат пробег: 391767 км.
Автомобилът е с повреден двигател – единият цилиндър не работи.
Купето е в добро състояние.
Не се ползва от месец март 2015 год.
 • Товарен автомобил Ситроен С 15 Д рег.NoСМ
4045АК
Рама NoVF7VDPP0017PP7978, двигател No PSA161A10CV4T4004306, дизел.
Първоначална регистрация: 09.10.1998 год.
Изминат пробег: 486605 км.
Автомобилът е в лошо състояние. Нуждае се от ремонт по ходовата част, повреден
съединител, наблюдава се корозия.
Не се ползва от месец март 2015год.
 • Специален автомобил УАЗ 3962-01 рег.NoСМ7002МС
Рама NoR0246222, двигател No40105564, бензин
Първоначална регистрация: 06.04.1994 год.
Монтирана е газова уредба. Автомобилът се нуждае от ремонтни работи, наблюдава се корозия.
Не се ползва от няколко години.
2. Предаването на МПС да се извършва на територията на лечебното заведение в комисия от представители на продавача и купувача.
3. Моторните превозни средства се продават при първоначална цена без ДДС, както следва:
 • Лек автомобил Опел Вектра с рег.NoСМ9100АС при първоначална цена 795,00 лв. без ДДС.
 • Товарен автомобил Ситроен С 15 Д рег.NoСМ4045АК при първоначална цена 985,50 лв без ДДС.
 • Специален автомобил УАЗ 3962-01 с рег.No СМ7002МС при първоначална цена 746,67 лв без ДДС.
4. Депозита за участие в конкурса е парична сума, платима в брой или по сметка в „Интернешънъл Асет Банк АД, BG81IABG74911000106401, BIC: IABGBGSF на името
на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД в размер:

Лек автомобил Опел Вектра с рег.NoСМ9100АС, депозит – 397,00 лв.

Товарен автомобил Ситроен С 15 Д рег.NoСМ4045АК, депозит – 492,00 лв.
Специален автомобил УАЗ 3962-01 с рег.No СМ7002МС, депозит – 373,00 лв.
5. Оглед на моторните преводни средства може да бъде извършен от кандидат-участник в конкурса всеки работен ден от 08:00 часа до 15:30 часа след предварителназаявка на тел.номер 0887806019 Ангел Ников – организатор транспорт.
6. В конкурсът могат да участват физически и юридически лица.
7.Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:
 • Документ за вписване в търговския регистър за кандидатите, когато е юридическо лице – заверено копие;
 • Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата /юридическо лице/- нотариално заверено;
 • Документ за внесена парична сума като депозит за участие в конкурса;
 • Документ за платена конкурсна документация;
 • Сведение за участника по образец No3 от документацията;
 • Декларация по образец No2 от документацията;
 • Заявление за участие.
8. Крайният срок за подаване на заявления за участие:
Заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи, подробно описани в конкурсната документация в срок до 16.00 часа на 30.11.2016 година, съответно до 16.00 часа на 07.12.2016 година при повторен конкурс или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочените.
9. Конкурсът за продажба на три броя моторни превозни средства втора употреба да бъде проведен на 01.12.2016 г., в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.“България“ No 2 от 14:00 часа.
10. Повторен конкурс да бъде проведен на 08.12.2016 г. в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, бул.“България“ No 2 от 14:00 часа.
11. Определям цена на документацията за участие в конкурса 2.00 лева с ДДС, вносими по сметка на дружеството: „Интернешънъл Асет Банк“ АД, BG81IABG74911000106401, BIC: IABGBGSF на името на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД или в касата на лечебното заведение, като конкурсната документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.
12. Документацията за конкурса ще бъде публикувана на сайта на лечебното заведение http://mbalsmolyan.com/ в раздел “Актуално”, подраздел “Обяви”.
13. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена най-висока цена.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /д-р Марин Даракчиев/ повече информация…

П О К А Н А

Адрес: Смолян, бул. България 2; тел 0301/6-23-95; ел.адрес: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

“МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН на основание т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала,публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и Заповед № 64 / 04.02.2016г. на Изпълнителния Директор на болницата,

КАНИ

Всички заинтересовани институции да представят оферта за комплексно банково обслужване и други финансови услуги на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян

ПОКАНА

ПОКАНА ПОКАНА (181 KB) - 05.02.2016

ПОКАНА

Адрес: Смолян, бул. България 2; тел 0301/6-23-95; ел.адрес: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

П О К А Н А

“МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН на основание т.4 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала,публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г. и Заповед № 11 / 15.01.2016г. на Изпълнителния Директор на болницата,

КАНИ
Всички заинтересовани институции да представят оферта за комплексно банково обслужване и други финансови услуги на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян

ПОКАНА

ПОКАНА ПОКАНА (181 KB) - 19.01.2016

ОБЯВА

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян

ОБЯВЯВА:

На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.68 ал.3 и ал.7 от Закона за лечебните заведения конкурс за длъжностите “Началник отделение” както следва:

 • Хирургично отделение
 • Неврологично отделение
 • Кардиологично отделение
 • Неонатологично отделение
 • Отделение по трансфузионна хематология
 • ОФТР
 • Спешно отделение
 • Отделение по диализно лечение

I.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Конкурсът ще се проведе на база писмена разработка и защита на тема:

Визия за развитие на отделението за тригодишен период в съответствие с медицинските стандарти. Качество и икономическа ефективност на дейността.

Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

С допуснатите и явили се кандидати се провежда и събеседване.

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина“;
 • Призната медицинска специалност по профила на отделението;
 • Да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват лекарска професия.
 • Да имат не по-малко от 8 години медицински трудов стаж.

III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 • Лична карта или друг документ за самоличност (връща се веднага);
 • Автобиография;
 • Диплом за завършено висше образование;
 • Диплом за придобита специалност;
 • Други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, квалификационни степени (ако съответния кандидат притежава такива);
 • Свидетелство за съдимост;
 • Документ за медицински преглед (необходим само при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение над три месеца).
 • Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудовата книжка;
 • За външни кандидати – препоръки от настоящата или последната месторабота;
 • Писмен проект на тема „Програма за развитие на отделението за тригодишен период, медицински стандарти и качество на медицинското обслужване”.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и всички останали документи по провеждането на конкурса са на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Документите на кандидатите ще се приемат в служба „Личен състав“ до 16:00 часа на 12.02.2016 година в запечатан плик, срещу което се получава удостоверение за подадено заявление.

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян чрез Икономист по труда и Звено за информация, анализ и контрол предоставя на кандидатите исканата информация за разработване на темата срещу удостоверение за подадено заявление за участие в конкурса.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да представят до 16:00 часа на 26.02.2016 година в деловодството на лечебното заведение в запечатан плик писмените разработки.

Справки и допълнителна информация на телефон

0301/6-26-66-г-жа Родопска

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

ОБЯВА

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян

ОБЯВЯВА:

На основание чл. 90, ал. 2 от КТ и чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения обявявам конкурс за длъжността „Главна медицинска сестра”.

I.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Конкурсът ще се проведе на база писмена разработка и защита на тема:„Ролята и мястото на главната медицинска сестра за осигуряване на качествени здравни грижи в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян”.

Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

С допуснатите и явили се кандидати се провежда и събеседване.

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;

III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 • Лична карта или друг документ за самоличност (връща се веднага);
 • Автобиография;
 • Документ за трудов стаж;
 • Диплом за завършено висше медицинско образование, степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравни грижи”;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Документ за медицински преглед (необходим само при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение над три месеца).
 • За външни кандидати – препоръки от настоящата или последната месторабота;
 • Писмен проект на тема „Ролята и мястото на главната медицинска сестра за осигуряване на качествени здравни грижи в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян”.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и всички останали документи по провеждането на конкурса са на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба „Личен състав“.

Документите на кандидатите ще се приемат в служба „Личен състав“ до 16:00 часа на 12.02.2016 год. в запечатан плик, срещу което се получава удостоверение за подадено заявление.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да представят до 16:00 часа на 26.02.2016 год. в деловодството на лечебното заведение в запечатан плик писмената си разработка по обявената тема.

Справки и допълнителна информация на телефон

0301/6-26-66-г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ